בקשה לאישור הגשת תביעת נזיקין מחברה בפירוק

בקשה לאישור הגשת תביעת נזיקין מחברה בפירוק 1. הערעור הוא על החלטת בית משפט המחוזי בחיפה (כב' הרשמת רבקה פוקס) בתיק אזרחי 43727-02-10 מיום 4/10/10, לפיו נדחתה בקשת המערער לפטור אותו מתשלום אגרת בית המשפט, בתביעה שהגיש לפיצוי נזקים בסכום של 20,330,913 ש"ח. סכום האגרה המלא עומד על 508,273 ש"ח, ועל המערער לשלם את מחציתו (254,137 ש"ח) עם הגשת התביעה. 2. הנזקים הנטענים נגרמו לטענת המערער על ידי המשיבים 1 ו-3, שבהתנהלותם ביצעו עוולת רשלנות והפרת חובה חקוקה, בקשר לתביעה שהגישה חברת ח'שיבון ח'ליל בע"מ (להלן: החברה) ביום 14/7/96 נגד חברה אחרת - חב' בני בנימין לקריץ י.י. (1993) בע"מ (להלן: חב' לקריץ). לאחר הגשת התביעה, ביום 15/10/97 ניתן צו פירוק לחברה במסגרת תיק פש"ר 117/97 - נצרת, וביום 7/10/99 נמחקה התביעה שהוגשה על ידי החברה. המשיב מס' 1 הוא כונס הנכסים הרשמי (להלן: הכנ"ר), והמשיב מס' 3 מונה כמפרק של החברה (להלן: המפרק). (השניים יחדיו יכונו להלן: המשיבים). 3. קודם למתן צו הפירוק הגישה החברה את התביעה הכספית הנ"ל על סכום העולה על 7 מיליון ש"ח. במהלך 1997 נמצאה החברה בהליכי פירוק, אשר הביאו למתן צו פירוק וב-7/10/99 נמחקה התביעה כנגד חב' לקריץ על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה, מחיקה שלטענת המבקש היא תוצאה של רשלנות המשיבים. עוד טוען המערער כי בעקבות מחיקת התביעה של החברה, ולאחר שזו לא הייתה מסוגלת לפרוע את חובותיה, הוגשו תביעות חוב כנגדו, בשל התחייבויותיו להיות ערב לחובות החברה, ומשלא עמד בהחזרי החוב הנתבעים, הוכרז הוא כפושט רגל בתיק פש"ר 1034/04 - נצרת, ביום 30/10/06. יחד עם הגשת התביעה הגיש המערער בקשה לפטור מתשלום מלוא האגרה. ב"כ הכנ"ר הגיש - עוד בטרם השיב לבקשה למתן פטור מתשלום האגרה - בקשה לסילוק התביעה על הסף. בהחלטה שניתנה על ידי בית משפט זה (כבוד השופטת ת' נתנאל-שרון, כרשמת) נקבע כי הבקשה תידון רק לאחר הסדרת נושא האגרה. בקשה לסילוק על הסף הוגשה גם על ידי ב"כ המפרק. 4. כבוד השופטת פוקס כרשמת התייחסה עוד להליכים נוספים שהיו בין הצדדים, הרלוונטיים לענייננו, וציינה כי במסגרת דיון בתיק פש"ר 117/97 (של החברה) בנוכחות המערער, קבע בית המשפט המחוזי בנצרת (כבוד השופט עילבוני) בהחלטה מיום 5/11/08, שאם בא-כוחו של המערער דאז, עו"ד מטר, "יחשוב שיש מקום להגיש תביעת נזיקין נגד גוף שהיה כרוך בהליך נגד החברה, בין הכונ"ר ובין אם המפרק, יוכל להגיש בקשה לתיק פשיטת הרגל וכן לתיק הפירוק ולקבל הוראות מבית המשפט, כפי שהערתי, יהיה על עו"ד מטר, באותן בקשות לפרט מי ממן את ההליכים. זכותו של עו"ד מטר להגיש בקשות כנ"ל, תוך 45 יום מהיום". 5. כבוד השופטת פוקס בחנה את שני התנאים המצטברים הנדרשים לצורך מתן הפטור. מבחינת הקושי הכלכלי, ועל אף שמדובר בבעל דין שהוכרז פושט רגל, ציין בית המשפט את טענת המפרק כי למרות שהמערער שכיר היום בחברה אחרת, הרי שמדובר בחברה של הבן דיאב וכי אותה חברה מבצעת עבודות דומות לחברה שבפירוק. עוד מצא בית המשפט כי בקופת הכינוס נמצא סכום של 192,000 ש"ח. ואולם בית המשפט החליט שלא להעמיק יתר על המידה בבחינת תנאי זה, וזאת לאור הבעייתיות באופן הגשת ההליך ובסיכויי התביעה בכלל. בנושא האחרון - באשר לסיכויי התביעה, והגם שבית המשפט היה ער לעובדה כי סיכויי התביעה נבחנים לקולה, הרי שיש לקחתם בחשבון. במקרה דנן לא הצביע המערער על מקור סמכותו להגיש התביעה, כאשר הזכות האמורה יוחדה לנאמן. העדר פניה לבית המשפט של פירוק לקבל אישור להגשת התביעה בקשר לחברה והתעלמות מהחלטת בית המשפט של הפירוק בנצרת, אשר הגביל את הזכות להגיש תביעה, למועדים קצובים וקצרים. כמו כן נבחנה התביעה לגופה ונקבע כי סיכוייה אינם גבוהים. על בסיס האמור נדחתה הבקשה לפטור מאגרה. 6. להשלמת ההליכים הנוספים בהם נקט המערער, נציין: לאחר מתן ההחלטה על ידי כבוד השופטת פוקס, כרשמת, לפיה נדחתה הבקשה לפטור מאגרה, ודחיית בקשתו לעיון מחדש, הגיש המערער בקשה למינוי נאמן בבית המשפט המחוזי בנצרת, בתיק פש"ר 117/97. קודם לכן פנה לנאמן להגיש את התביעה ובתשובה שניתנה הבהיר הנאמן כי לא יוכל לעשות כן, בשל ניגוד עניינים, אך לא יתנגד למינוי בעל תפקיד אחר, אך ורק לצורך ניהול ההליך שנדון. בהחלטה שניתנה ביום 13/1/2011 (כבוד השופט דני צרפתי), נדחתה הבקשה ובית המשפט הבהיר כי לצורך הגשת התביעה מושא הערעור דנן, היה על המערער לקבל אישור מבית המשפט של הפירוק. בהתייחס לתיק פשיטת הרגל, בו התמקד בית משפט המחוזי בנצרת, נקבע כי אופן התנהלות המערער אינו מצדיק מינוי נאמן או כמנהל מיוחד. בית המשפט הוסיף עוד שאין מקום להטיל את הוצאות ניהול ההליך על קופת הכינוס, במיוחד לאור התביעה שהוגשה על נזקים העולים על 20 מיליון ש"ח. על החלטת בית המשפט מחוזי, הגיש המערער ערעור לבית המשפט העליון (1347/11). בין היתר טען שם, כפי שטען גם בפניי, כי יש לראות את הבקשה למינוי נאמן, כבקשה לקבלת אישור מוקדם להגשת התביעה, ולעניין אופן ניהולו של ההליך, מבחינת נטל ההוצאות, הודיע המערער, כי אין הוא עותר להוצאות מתוך קופת הפירוק ו/או הכינוס. על החלטה זו הגיש המערער ערעור לבית המשפט העליון, ובהחלטה שניתנה ביום 12/6/2011 (כבוד הרשם גיא שני) אישר בית המשפט כי הליך הערעור הוא ההליך כדין. 7. לאור הנסיבות הנוספות הנ"ל, עתר המערער לחלופין בבקשה לדחות את מועד ההחלטה בתיק זה, עד לדיון בערעור, כדי שאם בקשתו תתקבל, יוכל הנאמן לבחון התביעה שהוגשה ולאשרה אף בדיעבד. המערער טען עוד לקושי כלכלי וכי מדובר בתביעה המגלה עילה. לעמדתו, המשיבים מנסים למנוע ברור התביעה לגופה, תוך שהם מודעים להתנהלות רשלנית מצידם. המשיבים חזרו על טענותיהם, והדגישו - הדברים יפורטו כטיעון משותף - כי דין התביעה להידחות על הסף, מאחר שהמערער נטול זכות התביעה, וכי בקשת המערער למינוי נאמן/מנהל מיוחד לניהול התביעה ולהגשתה - בקשה שהוגשה רק לאחר החלטת כבוד הרשמת פוקס - כמו גם המוצגים הנלווים (12-9) אינם יכולים להיות חלק מהראיות בהליך הערעור וכי גם לגופו של הערעור, אלה אינם מצדיקים דחיית מתן פסק הדין בערעור. לטענתם, הבקשה לפטור מאגרה צריכה לידון על-פי הנתונים העובדתיים, עובר לאותו מועד, קרי; בעת שהמערער הגיש תביעה כפושט רגל, וללא כל זכות או הרשאה. יתר על כן, לעמדתם, נטול בית משפט זה סמכות לדון בתביעה הנוגעת לחברה בפירוק, וכאשר הנזקים הנטענים נוגעים לנזקי המערער כבעל מניות, ובהיותו ערב לחובות החברה. הסמכות העניינית במקרה זה, על-פ סעיף 374 לפקודת החברות נתונה לבית המשפט של פירוק בלבד. יתר על כן, גם אם ימונה נאמן, צריך הוא לאשר התביעה וספק אם יעשה כן, ואולם גם אם יעשה כן, ייעשה הדבר במסגרת הליך עצמאי וחדש, ולא בהקשר להליך זה שננקט ללא כול זכות, וללא הפעלת שיקול הדעת על ידי הנאמן. 8. דין הערעור להידחות ולמעשה היה מקום גם לדחות את התביעה על הסף וזאת בהעדר זכות עצמאית למערער כפושט רגל להגיש את התביעה, זכות שהוקנתה לנאמן, ועל אחת כמה וכמה, שלא מוסמך היה המערער לעשות כן בנוגע לנזקי החברה שבפירוק, ללא אישור של בית המשפט של הפירוק. אין גם מקום להיעתר לבקשת המערער לדחות מתן ההחלטה עד להשלמת הליכי מינוי נאמן/מנהל מיוחד, ואישור התביעה על ידו. המצב העובדתי הרלוונטי הוא עובר למועד הגשת התביעה, ואין בעובדות הנוספות שפורטו, בנוגע להליכים הנוספים התלויים ועומדים כדי לשנות ההחלטה. אוסיף עוד, שטענת קושי כלכלי של המערער צריכה בכל מקרה להיבחן בשנית, אם יהיה צורך בכך, ויכול שיהיה מקום לשקול גם תיקון כתב התביעה, בכפוף למינוי נאמן ואישור עקרוני להגשת התביעה, אם יינתן. 9. כפי שפורט היטב בהחלטתה של השופטת פוקס, משהוכרז המערער כפושט רגל, כול נכסיו לרבות זכויות תביעה אישיות, ככול שאלה קיימות, נגד צדדים שלישיים מוקנים לנאמן (סעיף 42 סיפא לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: פקודת פש"ר)), לרבות תביעות (סעיף 109) ועד למינוי נאמן הכנ"ר ייחשב כנאמן לעניין זה. לכן, המערער לא יכול היה להגיש התביעה בעצמו, ורק הנאמן יכול היה להגישה ולנהלה ולעיתים גם האחרון נזקק בנוגע לפעולות מסוימות ובכלל זה העסקת עורך דין את הסכמת הכנ"ר או ועדת הביקורת (סעיף 125 לפקודת הפש"ר). במקרה דנן פנה המערער לנאמן לצורך הגשת התביעה וניהולה, ונדחה. תביעת המערער למינוי נאמן אחר או מנהל מיוחד - בקשה שצריך היה להגישה ככול שעמד על זכותו לממש ההליך - קודם להגשת התביעה לבית משפט זה. מעבר לאמור, היה על המערער לנקוט בהליך של אישור התביעה אצל בית המשפט לפירוק, במיוחד לאור ההחלטה מ- 2008, אשר תחמה המועד להגשת תביעה כגון זו. לגופו של עניין, וככול שמדובר בקיומם של התנאים המצטברים לפטור מאגרה, לא עמד המערער באף אחד מהם. 10. אשר על כן, אני דוחה את הערעור. לאור פירוט הנימוקים, אין גם מקום להאריך המועד לתשלום האגרה. אני מחייבת את המערער לשלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, למשיבים 1 ו-2 ביחד 5,000 ש"ח ולמשיב מס' 3 - 5,000 ש"ח. הסכום ישולם תוך 30 ימים מהיום. יובהר כי לאור פסק הדין בערעור דינה של התביעה בת"א 43727-02-19, להיות מסולקת על הסף, גם אילו שולמה האגרה המתחייבת ובמועד. לפיכך, ובהעדר הודעה אחרת מטעם המערער, בתוך 10 ימים מהיום - והפגרה לצורך זה, תמנה במניין הימים - תסמן המזכירות גם את התיק האזרחי 43727-02-19, כתיק סגור. נזיקיןפירוק חברה