גביית דמי הרשאה מחברות העוסקות בעמילות מכס

9 תביעות אשר סכומן הכולל עולה על 10 מליון ש"ח. התובעת הינה רשות שדות התעופה בישראל, והנתבעות הינן חברות העוסקות בעמילות מכס. נקודת המוצא הראשונית במחלוקת בתובענות עניינו בשאלת תחולתו של כלל 15 לכללי רש"ת (שמירה על הסדר בשדות התעופה). במסגרת המחלוקת, השאלה המתבררת הינה האם רשאית התובעת לגבות דמי הרשאה מאת הנתבעות. כלל 15 הנ"ל הותקן מכח הוראת סעיף 30 לחוק רש"ת והשאלה הינה בהתאם במסגרת משפטית זו רשאית הרשות לדרוש מאת הנתבעות, כאמור, דמי הרשאה. סבורני, כי שאלה זו הינה ראשית כל וקודם לכל שאלה משפטית גרידא שעניינו בשרשרת ההסמכות הקבועה במרקם החקיקה. יצויין עוד, כי תובענות אלה קיים צד נוסף והוא תובענות אחרות שמתנהלות בנושאים דומים בפני כב' השופט שוורץ בבימ"ש זה, ואשר קבועות כבר להוכחות במהלך חודש ינואר 2013. התובעת וחלק נכבד מבין הנתבעות, הביעו רצון לפנות להליך גישור, על מנת לנסות ולסיים את המחלוקת בכללה, בעיקרה, או בחלקה. סבורני כי יש לתת לצדדים את הזמן הדרוש, לצורך גיבוש עמדתם ואת הניסיון להגיע לכלל הסדר מסוכם. יחד עם זאת, סבורני כי מחלוקת זו באספקטים הנרחבים שלה, מתבררת מספיק זמן בבימ"ש זה ולכן מן הראוי הוא כי הצדדים יגבשו סוף סוף את עמדתם באשר לשאלת הגישור. משום שאם לא יהיה הדבר כך, כי אז יקיים ביהמ"ש את התיק לגופו. סבורני, כאמור לעיל, כי השאלה הראשונית הינה שאלה משפטית ובניגוד לעמדתו של ב"כ התובעת סבור אנוכי כי אין צורך בבירור עובדתי לגבי שאלת הסמכות. נוכח כל האמור אני קובע כדלקמן: ב"כ הצדדים יודיעו עד ליום 1/4/12 האם הגיעו לכלל הסכמה באשר לבירור המחלוקת בהליכי גישור, ואת זהותו של המגשר. לא תובא הודעה כאמור, יחולו כללים אלה: 1. ביהמ"ש יכריע ראשית בשאלה האם סעיף 30 לחוק רש"ת וכלל 15 שהותקן מכוחו מסמיכים את רש"ת לגבות דמי הרשאה מעמילי מכס, והכל גם בשים לב לתקנות רש"ת (אגרות). 2. התובעת תגיש עיקרי טיעון בענין זה עד ליום 1/6/12. 3. הנתבעות תגשנה עיקרי טיעון בענין זה עד ליום 1/8/12. 4. נקבע לדיון ולטיעון בעל פה, בשאלה הנ"ל בלבד, ליום 3/9/12 שעה 11:30. 5. הוראות להגשת עיקרי טיעון ולטיעונים בעל פה: א. כל כתב עיקרי טיעון לא יעלה על 10 עמודים על דף A4 פונט DAVID גודל 12, שוליים 5 ס"מ מרווח 1.5. ב. אורך הטיעונים של ב"כ התובעת לא יעלה על 45 דקות. ב"כ הנתבעות יחליטו מי מביניהם יטען ואורך טיעוניו לא יעלה על 45 דקות. ב"כ הנתבעות האחרות, יהיו רשאים להגיש נקודות נוספות ואורך טיעוניהם לא יעלה על 5 דקות כל אחד. ב"כ התובעת יהיה רשאי להשיב על טיעוני ב"כ הנתבעות ואורך טיעוני התשובה לא יעלה על 15 דקות. ג. היה ותימסר הודעה על קיום הליך גישור, כי אז יודיע בית המשפט את עמדתו בשאלה האם למרות הליך הגישור יש מקום להגיש את עיקרי הטיעון. מכסדמי הרשאה