בקשה לשחרור על תנאי ממאסר

להלן פסק דין בנושא בקשה לשחרור על תנאי ממאסר: פסק דין עתירה זו מופנית כנגד החלטת ועדת השחרורים מיום 25.5.09 לפיה נדחתה בקשת העותר לשחרור על תנאי ממאסרו. העותר מרצה מאסר ראשון בן 10 חודשים בגין עבירות סחיטה באיומים והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. תום ריצוי המאסר במלואו יחול ביום 20.8.09. אין חולק, כי מדובר באדם צעיר, אשר במובנים רבים, התנהלותו היתה תקינה ונורמטיבית, הוא סיים לימודים בבית ספר תיכון, התגייס לשירות צבאי וגם התנהגותו בין כותלי הכלא הינה חיובית. זאת על פי הדוח הסוציאלי שהוגש. אולם מסתבר, כי להתנהלות הנורמטיבית, לכאורה, יש רובד נוסף אשר מצא ביטויו בהרשעה שנסיבותיה קשות ובמידעים מודיעיניים אשר מצביעים על התנהגות עבריינית בכלא, אשר חלקה מכוונת גם להמשך פעילות עבריינית שיש בה כדי לסכן את הציבור. אין חולק, כי מידע אינו מהווה ראיה ועל מנת שמידע יתגבש לכלל הליך פלילי יש צורך בראיות נוספות. ברם, ההליך שבפנינו הינו שחרור על תנאי שמהותו הינה פריבילגיה המוענקת לאסיר שלגביו הוכח כי אין הוא מסכן את שלום הציבור וכי הוא ראוי לשחרור זה. כפי שציינתי, הוצגו בפנינו מידעים מגוונים ממקורות שונים, אשר מצביעים על כך כי התנהגותו של העותר בין כותלי הכלא אינה ללא רבב, כפי שנטען, ויתרה מכך, חלקם מצביע על פעילות עבריינית ממשית. בין הידיעות יש ידיעה המכוונת את חיסולו של יריב. ידיעה זו יש בה הצלבה פנימית בחלק החסוי שהוצג לנו וכן מפורטות פעולות שננקטו לקידום העבירה המתוכננת. בנסיבות אלה, סבורים אנו כי הועדה שקלה את כל הנתונים הרלוונטיים תוך מתן משקל הולם לחלקם של כל הנתונים הללו ולא מצאנו עילה להתערב בהחלטתה. העתירה נדחית. מאסרשחרור על תנאישחרור מוקדם מהכלא