אכיפת שירות אישי בזכרון דברים

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא צו עשה אכיפת שירות אישי: זוהי בקשה למתן צו מניעה אשר יאסור על המשיבה להפר או לבטל זכרון דברים שנחתם בין הצדדים ביום 17.11.85, ויורה למשיבה לקיים את כל התחייבויותיה על-פיו. .2העניין בקצרה: המבקשים, בעלי בית-מרקחת "צל אלונים" ברח' הגדוד העברי בראשון-לציון (להלן - "בית-המרקחת"). בית-המרקחת מורשה לכבד מירשמים המונפקים ע"י רופאי קופ"ח מכבי לתשלום. ביום 17.11.85נחתם זכ"ד בין מכבי לבין המבקשים, המסדיר ההתקשרות ביניהם לתקופה של 5שנים מאז נחתם (להלן - "זכה"ד"). בין הצדדים נתגלו חילוקי דיעות בדבר חישוב הנחה שניתנת למכבי על תרופות המסופקות ע"י בית-המרקחת על-סמך מירשמים. בענין חילוקי דעות אלה, התנהלה התכתבות ממושכת בין הצדדים כאשר כל אחד איתן בדעתו: מכבי, כי היא זכאית להנחה בשיעור % 10ממלוא מחיר התרופה כולה, אשר תזוכה על חשבון חלקה היא במחיר, ואילו המבקשים סוברים, כי מכבי זכאית להנחה של % 10מן הסכום שהיא בפועל נושאת בו. תחילת ההתכתבות בין הצדדים בפברואר .1986בעוד הצדדים חלוקים בנושא ההנחות, זומנו המבקשים לבירור על-ידי מכבי, בדבר אי סדרים במתן תרופות. ביום 3.3.87התקיים בירור בפני ועדת ביקורת של מכבי, אשר בעקבותיה ניתנה למבקשים הודעה על-כך, שמכבי מסיימת ההתקשרות עם המבקשים ביום .1.4.87ההודעה ניתנה במכתב רשום מיום .16.3.87 .3 א. המבקשים עותרים לאסור על מכבי סיום ההסכם מן הטעמים הבאים: (1) לטענתם, מכבי חששה לקביעה בענין ההנחות על תרופות אשר תהיה לרעתה ותטיל עליה עומס כספי ותגרור תביעות של בעלי בתי-מרקחת אחרים. לכן, טוענים המבקשים נאחזה בממצאים בלתי מבוססים בדבר חריגות ואי סדרים מטעם המבקשים במילוי אחר מירשמים. (2) לטענת המבקשים, כל מחלוקת בין מכבי לבין המבקשים יש להביא בפני בורר להכרעתו ואין מכבי רשאית לבטל את זהכ"ד כפעולה חד-צדדית. ב. ב"כ המבקשים נתן הודעה למכבי בשם המבקשים על דרישתם למינוי בורר שיכריע במחלוקת. ההודעה ניתנה במכתב מיום 23.3.87, אשר העתקו צורף לבקשה, בהתאם להוראות סעיף 8(ב) של חוק הבוררות, תשכ"ח 1968[3]. ג. הבקשה בפני בימ"ש זה היא לאסור הפסקת ההתקשרות בין הצדדים, עד לאחר מתן הכרעה על-ידי בורר. הבקשה מוגשת במסגרת סעיף 16של חוק הבוררות [3]. .4 מכבי משיבה בתצהירו של ד"ר אהוד שמאי, כי ביטול ההסכם נעשה ללא כל קשר למחלוקת בענין חישוב ההנחות. לטענת מכבי, ניתנה ההודעה על ביטול ההסכם בין הצדדים בגלל הונאות של המבקשים, אשר נעשו בשיטות שונות ואסורות על-פי ההתקשרות ביניהם, ובכך הפרו המבקשים, לטענת מכבי, את ההסכם ביניהם הפרה יסודית. לטענת מכבי, חויבו על מירשמים שלא היו תקינים, עבור תרופות שלא סופקו ובמחירי הפקעה. לטענת מכבי, קיימו בירור המתחייב על-פי זכה"ד ולאחר שהמבקשים לא הסבירו פשר אי הסדרים - בוטל זכה"ד. .5בסיכומיו טוען ב"כ מכבי, כי ביטול ההסכם נעשה עקב מעשי מירמה של המבקשים ולא מחמת המחלוקת בענין חישובי ההנחה. לטענת ב"כ מכבי, כל שמכבי היתה חייבת לעשות הוא לקיים בירור בדבר מעשיהם החריגים של המבקשים, ובירור כזה קויים מבלי שהמבקשים הצליחו לתת הסבר מניח את הדעת בדבר אי הסדרים. עוד טוען ב"כ מכבי, כי אין החובה לפנות לבורר באה להצר כוחה של מכבי לבטל את החוזה בין הצדדים בעקבות ההפרות היסודיות של המבקשים. המבקשים אינם זכאים כלל לצו מניעה ובוודאי לא למתן צו עשה, אשר יאכוף על מכבי המשך קיום התקשרות אשר יש בה משום מתן שירות אישי על-ידי המבקשים למכבי. לטענת מכבי, מאחר שמדובר במעשי תרמית של המבקשים, יש לראות בכך פניה לבימ"ש בחוסר נקיון כפיים, השולל מתן סעד של צו מניעה. עוד טוען ב"כ מכבי, כי כל נזק שייגרם למבקשים ניתן לחשב בכסף ועל כן אין מקום למתן צו-מניעה. .6בסיכומיו מבקש ב"כ המבקשים, לתת הצו המבוקש עד שהמחלוקת תוכרע ע"י הבורר, אשר ימונה להכרעה בסכסוך שבין הצדדים. לטענת ב"כ המבקשים, אם לא ינתן הצו המבוקש והחוזה יבוטל, יקשה להחזיר המצב לקדמותו. לטענתו, הצדדים הסכימו ביניהם, שבמחלוקת בדבר הפסקת הקשר ביניהם יכריע בורר, ועד למתן פסקו, מתבקש ביהמ"ש לתת סעד זמני, אשר ימנע בעד מכבי להפסיק הקשר על-פי הודעה חד-צדדית. ב"כ המבקשים מבקש שבימ"ש לא יביע דעתו לגופו של ענין הסכסוך בין הצדדים. .7עלי להחליט בשאלות הבאות: א. האם המחלוקת נתפסת בתחום הסכם בוררות; ב. זכות לביטול החוזה; ג. שירות אישי; ד. צו-מניעה; ה. נקיון כפיים; ו. סעד; .8האם המחלוקת בתחום הסכם בוררות: א. סעיף 10של זכה"ד דן במחלוקות העשויות להתעורר בין הצדדים. מפאת חשיבותו אצטט החלקים הנוגעים לענין שבסעיף 10: " .10א: שני הצדדים יבררו ביניהם כל תלונה בדבר הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 5א', 6, 9, של זכרון דברים זה. ב .1בית-מרקחת שימצא אשם בהפרה של הוראה מהוראות הסעיפים הנזכרים בסעיף 10א' לעיל מתחייב לשפות את קופ"ח מכבי על הנזק הממשי שנגרם לה מההפרה. ב .2כדי להסיר ספק הודגש בזה כי קופ"ח מכבי תהיה מוסמכת אם תמצא זאת לנכון להפסיק הקשר בין בית-מרקחת ו/או בתי המרקחת שלבעליו שליטה בהם לבין קופ"ח מכבי בכל מקרה בו לאחר ברור יתברר כי הופר סעיף מהסעיפים הנזכרים בסעיף 10א'. ב... .3 ב .4במקרה מחלוקת בין הצדדים לענין סעיף זה, ימונה בורר דן יחיד להכרעת המחלוקת. היה ולא יגיעו הצדדים להסכמה באשר לזהות הבורר, ימונה הבורר ע"י נשיא לשכת עורכי-הדין". ב. (1) ביום 24.2.87ניתנה הודעה לבית-המרקחת, כי בביקורת שנערכה ע"י מכבי, "נתגלו אי סדרים במתן תרופות לחברים עפ"י מירשמים של רופאי הקופה". המבקשים הוזמנו בפני ועדת הביקורת של מכבי לבירור. (2) בעקבות הבירור נשלחה למבקשים הודעה, מיום 16.3.87, על סיום ההתקשרות בתוקף ליום .1.4.87 ג. הראיות שהובאו: (1) מן המסמכים שהוגשו עולה, כי ההזמנה לבירור היתה בדבר אי סדרים במתן תרופות עפ"י מירשמים, נושא אשר סעיף 9של זכה"ד דן בו. עפ"י סעיף 10א' של זכה"ד, תלונות בדבר הפרת הוראה של סעיף 9יובאו לבירור בין הצדדים, כפי שנעשה, ואם מכבי תמצא זאת לנכון, לאחר הבירור, תהיה רשאית לסיים ההתקשרות, כפי שעשתה. דא עקא, במקרה מחלוקת בענין סעיף זה ימונה בורר דן יחיד להכריע בה (סעיף 10א(4)). (2) עדים: המבקש, בחקירה על תצהירו, משיב, כי הטעויות במירשמים ואיהסדרים, אשר לטענת מכבי נעשו על-ידי המבקשים בתרמית, בוצעו, למעשה, מחמת טעות אנוש. בחקירתו, המבקש ניסה לתת הסבר לכל טעות. לעומתו, הצהיר אגף רוקחות במכבי, כי אי-הסדרים הם בחזקת הונאה של חיוב תרופות שלא סופקו, אספקת מוצרים חליפיים במקום תרופות, ויתור על דמי השתתפות של לקוחות ע"י הקטנת מנת התרופות, כל זאת מבלי לדווח על- כך למכבי ותוך מרמה. ד. זאת מחלוקת אמיתית שבין הצדדים, הנופלת בגדר סעיף 10של זכה"ד, ואשר לגביה זכאים הם על ברירה בפני בורר דן יחיד. המבקשים, מצידם, נקטו בצעדים הדרושים עפ"י דן, שלחו ביום 23.3.87הודעה למכבי ובה דרישה למינוי בורר אשר יכריע במחלוקת. ה. אני קובעת, כי בין הצדדים סכסוך בדבר הפרה של הוראה בזכה"ד אשר נתפסת בסעיף הבוררות. .9זכות ביטול החוזה: א. ב"כ מכבי טוען, כי למכבי הזכות לבטל החוזה ללא קשר לחובת הצדדים להיזקק לבורר כדי להכריע במחלוקת. עוד הוא טוען, (בעמ' 9לסיכומיו), כי סעיף הבוררות בא להחליף את זכותו של צד לפנות לביהמ"ש בחובתו לפנות לבורר, ואין לו דבר עם כוחו של צד לבטל את החוזה בעקבות הפרה יסודית. ב. ב"כ המבקשים מסכים רק לפן אחד של טיעון ב"כ מכבי, ומבקש את ביהמ"ש לשקול, אם בנסיבות, גם אילולא החובה להיזקק לבורר, בימ"ש היה נענה לעתירת המבקשים. לטענתו, על הצדדים לברר המחלוקת ביניהם לפני שינקט צעד מרחיק לכת של הפסקת ההתקשרות. ג. עלי להחליט, על כן, תחילה, האם צד מתקשר, אשר סבור שהצד שכנגד הפר חוזה הפרה יסודית, ונותן הודעה על כך למשנהו, רשאי להשתחרר מן ההתקשרות ולצד שכנגד נשארת תרופה של פיצויים בלבד, אם הביטול אינו מוצדק. ד. על-פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א- 1970[4] אכיפה היא תרופה הניתנת על-פי דין סעיף 3של חוק התרופות [4]. וראה: פירוש לחוקי החוזים, בעריכת ג' טדסקי, חוות הדעת של פרופ' אורי ידין, "חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970" (מהדורה שניה), ע' 54ס' 21[5] ובהמשך שם: "יתר על כן, הוא (החוק - מ' פ') הופך את האכיפה לתביעה שביתהמשפט חייב להיעתר לה, זולת אם נתקיים אחד הסייגים שבסעיף 3, וזאת בניגוד לדין הקודם שהעניק לנפגע תרופה זו רק אם היה בידו להראות שבנסיבות הענין יהיה זה צודק לתיתה. לשון אחר: שעה שעד כה היה על התובע-הנפגע להראות שתרופת האכיפה מגיעה לו, יהיה מעתה על הנתבע-המפר להראות, על-פי אחד הסייגים האמורים שהתרופה אינה "מגיעה" לתובע". ה. סיכום הביניים, עד כה, הוא כדלקמן: בין הצדדים קיים זכרון דברים בדבר התקשרות לתקופה של 5שנים. מכבי טוענת, שהמבקשים הפרו את הוראות ההתקשרות על-פי סעיף 10(4) של זכה"ד. על מחלוקת זו (הנופלת בגדר סעיף 9של זכה"ד ולכן נתפסת בסעיף 10א' של זכה"ד) להתברר בפני בורר דן יחיד. אם הבורר יכריע במחלוקת לטובת המבקשים, יהיו אלה זכאים לתרופה של אכיפת החוזה, אלא אם החוזה נתפס באחד החריגים של סעיף 3של חוק התרופות [4], בהם התרופה של אכיפה אינה ניתנת. על כן עלי לקבוע עתה, אם ההתקשרות בין הצדדים ניתנת לשיבוץ בין החריגים, אשר על-פי סעיף 3של חוק התרופות אינם בני אכיפה. .10שירות אישי: א. ב"כ מכבי טוען, שההתקשרות בין הצדדים היא בתחום השירות האישי ועל כן, בכל אופן, לא ניתן לאכוף החוזה על מכבי. ב"כ מכבי מפנה לשני פסקי-דין אשר ניתנו ע"י כב' השופט בן-יאיר בביהמ"ש המחוזי בחיפה, האחד המ' (ת"א) 21/85 תבורי ואח' נ' מעיינות הגליל ואח' [1]; והשני, ת"א (חי') 1210/83 פרג'י ואח' נ' דובק בע"מ [2]. בשני המקרים ביהמ"ש המחוזי בחיפה אישר הכלל, כי הסכם הפצה או הסכם סוכנות הוא הסכם למתן שירותים אישיים אשר אינם ניתנים לאכיפה בצו של במ"ש. ראה בהקשר זה התפתחות ההלכה: . P(,th ed9) fifoot's law of contract& cheshire[6] 615: Since it is undesirable and indeed in most cases impossible to" tinuous personal-compel an unwilling party to maintain con Lished that a countract-fically enforceable at the suit relations with another, it is well estab- for personal service is not wpeci .of either party ... ,this denial of relief has been extended to contracts of agency ".of partnership and of apprenticeship כאמור לעיל במובאה, הדגש הוא על כך שאין זה רצוי, וגם לא ניתן לכפות שירותים אישיים מתמשכים על צדדים שאינם רוצים בכך, ואין צורך להכביר מילים על כך. בהקשר זה, המחבר מונה הרחבת החריגים בהם לא יכפה ביהמ"ש שירותים אישיים גם לגבי חוזים עם סוכן, בענין שותפות וחניכות. לא מצאתי כל הנחיה שעל בתי-המשפט להרחיב את מעגל ההתקשרויות בהם בית-משפט לא יאכוף ביצוע חוזה, ואין בכך כדי להרחיב החריגים, כאשר הכלל הוא לאכוף ביצוע הסכם. ב. ב"כ המבקשים טוען, כי השירות האישי מתבצע בין המבקשים לבין הלקוחות ואינו מסממני ההתקשרות בין הצדדים. ג. אני מקבלת טענתו זו. בענין הנדון בפנינו, אין יחסי יצרן-סוכן ואין המדובר בביצוע שירות אישי בין הצדדים. המבקשים מספקים תרופות לחברי קופ"ח מכבי המציגים מירשם. הקשר בין הצדדים לזכה"ד הוא הגשת חשבונות על-סמך מירשמים וחישוב הסכומים המגיעים בניכוי ההנחות. ד. בעצם הצורך לערוך חשבונות וקיום האפשרות של ביצוע מעשי רמייה, אין כמובן כדי לסווג את ההתקשרות כשירות אישי. בכל אספקת סחורה קיימת אפשרות של רישום כוזב בחשבונית, אספקת סחורה בחסר או בסוג ב' ורישום מחיר מופרז. אין בכך כדי להפוך ההתקשרות לשרות אישי. ה. על סמך כל האמור לעיל אני קובעת, כי אין בהתקשרות על-פי זכה"ד חוזה למתן שירות אישי במובן ס' 3(2) של חוק התרופות [4]. .11צו-מניעה: א. ב"כ מכבי טוען, כי המבקשים אינם זכאים למתן צו-מניעה זמני לגופו של ענין, ועל אחת כמה וכמה, כאשר הצו הוא הוראה לקיים חוזה. ב"כ מכבי טוען, כי המבקשים, מצדם, לא מילאו אחר החוזה, ובאים בחוסר נקיון כפיים, ועל כן אינם זכאים לצו-מניעה. עוד טוען ב"כ מכבי, כי המבקשים צו-מניעה חייבים להראות זכות לכאורה לקבלת הצו, משמע, סיכוי הצלחה בתובענה הראשית אשר תוגש לגופו של ענין. אתייחס לטענות להלן. ב. נקיון כפיים: (1) מכבי טוענת למעשי רמייה של המבקשים בחיוב עבור תרופות. אי לכך, טוען ב"כ מכבי, לא יעניק להם ביהמ"ש סעד שמקורו בסעד שביושר. אני דוחה טענה זו. ההכרעה אם וכיצד נהגו המבקשים במילוי הוראות ההתקשרות, תידון בפני בורר דן יחיד, כאשר כל צד יביא ראיותיו, העדים ייחקרו והמסמכים ייבדקו לגופו של ענין. (2) השאלה שעל בימ"ש זה להשיב עליה, היא, האם המבקשים פנו לבימ"ש זה ללא דיחוי, ותוך גילוי כל העובדות הנוגעות לענין. המענה על כך הוא חיובי. המבקשים פנו מיד עם קבלת ההודעה מטעם מכבי בדבר סיום ההתקשרות, ולא מצאתי, כי הסתירו דבר מבימ"ש זה. ג. הדדיות במילוי החוזה גם זו שאלה אשר תבוא על פתרונה, לאחר שהבורר ידון במחלוקת ויתן הכרעתו לגופו של ענין. ד. זכות לכאורה: המבקשים מסתמכים על התקשרות אשר נכרתה לתקופה של 5שנים. מכבי היא אשר מבקשת לסיים ההתקשרות על סמך טענת הפרות, אשר לגביהן עליה להביא ראיות במסגרת בירור המחלוקת בפני בורר שימונה. על כן אין בטענה, שעל המבקשים להראות זכות לכאורה, כדי לעמוד להם לרועץ בקבלת הצו, כי המבקשים מסתמכים על הסכם, אשר את תוקפו מכבי מבקשת לערער. ה. עצם מתן הצו (1) עצם מתן הצו המבוקש הוא למעשה פועל יוצא של הזכות לאכיפת ההתקשרות בין הצדדים. לאחר שהגעתי למסקנה שהחוזה אכיף, מתן הצו מתבקש מאליו. (2) ב"כ מכבי, בבקשתו שלא להוציא הצו המבוקש, מפנה, בין היתר, לספר kerr on injunctions a treatise on the law and practice of[7] 18- . 17Pp(,th ed6) .injunctions טענתו היא, כי על סמך האמור שם, אין להוציא צו-מניעה כאשר הפיצוי הכספי על הוצאת הצו יחזיר הנפגע למצבו הקודם. (3) עיון בפרק 3של ספרו של ,kerrאליו מפנה ב"כ מכבי, מראה כי הקטע בסעיף 1המצוטט בעמ' 6א(13) של סיכומי ב"כ מכבי, מתיחס להגנה על זכותו שבדין של אדם ברכוש. ואכן הצו לא יינתן אם ניתן לפצות את מבקש הצו בפיצוי כספי. אולם, גם בנושא הנדון שם, בקטע הנוסף המופיע מיד לאחר הקטע שצוטט ע"י ב"כ מכבי, המחבר מדגיש, שגם כאשר ניתן לפצות המבקש על נזקו בפיצוי כספי הצו יינתן, אם הפעולה עשויה להביא להרס נושא המחלוקת, שם, בעמ' 18: If the act complained of threatens to destroy the" matter in question, the case may come within the-subject Principle, even though the damages may be capable of being".accurately measured בעניננו, אם ההתקשרות תופסק כבר עתה, קיים סיכון ממשי שיקשה על המבקשים לחדש הקשר עם הלקוחות, אשר יפנו בינתיים לבתי-מרקחת אחרים ועלולים שלא לחזור שוב למעגל לקוחות המבקשים. (4) יתר על כן, אני מפנה לספרו האמור של kerrפרק x[7], הדן במתן צווי מניעה נגד הפרת חוזה of contract injunctions to restrain the breachלעמודים 410-409, שם נאמר, שבכל מקרה בו ניתן לאכוף ביצוע חוזה, צו-מניעה היא תרופה מובנת מאליה: In all cases where specific performance can be decereed, the" jurisdiction by injunction will attach as a matter of course, but Cases where it can operate to bind men's consciences to a true it is not confined to such cases, but will be exercised in all Suffer men to depart from their agreements at their pleasure, and literal performance of their agreements. The court will not Leaving the party with whom they have contracted to the mere".chance of damages which a jury may give ועוד בהקשר, אני מפנה לעמ' 479שם: In exercising the jurisdiction by way of mandatory injunction" against acts in violatin of contract, the court Contract, and is not, as in cases of tresspass or nuisance, looks, as a general rule, to the express stipulation of the Convenience of influenced by considerations as to the nature or extent of the- damage, or the comparative convenience or in ".granting or witholding the injunction (5) בכך ניתן גם מענה לטענת ב"כ מכבי, שניתן לפצות על הנזק בפיצוי כספי. הפסקת ההתקשרות עלולה לגרור אחריה, פרט לעצם הנזק של הפסקת מתן השירות ללקוחות מכבי לגבי מרשמים, את ההפסדים הנלווים, של הפחתת היזקקות לקוחות אלה לבית-מרקחת בכל ענין אחר. אינני רואה מקום לסרב מתן צו כאשר הוראות זכה"ד ברורות וכל שעל הצדדים לעשות הוא למנות בורר להכריע במחלוקת לגופה. (6) כאן המקום להדגיש, שאין, כמובן, במתן הצו כדי להביע דיעה לגופו של ענין. אין גם במתן הצו כדי להביע יחס סלחני אם נעשו מעשי תרמית או היו אי-סדרים מרחיקי לכת. מטרת הצו היא לשמור על קיום ההתקשרות עד שהמחלוקת תוכרע בדרך שנקבעה על-ידי שני הצדדים בהסכמה הדדית ומפורשת. .12על סמך כל האמור לעיל, אני מחליטה להעתר לבקשת המבקשים וניתן בזה צו האוסר על מכבי לממש את ביטול ההתקשרות בין הצדדים שנכרתה בזכה"ד, ואשר לגביה ניתנה הודעה בדבר סיומה. ניתן בזה צו המחייב את מכבי להמשיך ולקיים את התחייבויותיה עלפי זכה"ד, עד אשר תיתנן הכרעה על-ידי בורר שימונה במחלוקת בין הצדדים או החלטה אחרת של בימ"ש מוסמך. הוצאות ושכ"ט ישולמו ע"י המשיבה למבקשים בסכום של 500, 1ש"ח + מע"מ (צמוד). זכרון דבריםחוזה