ביטול החלטות נאמן בפשיטת רגל

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא ביטול החלטות נאמן בפשיטת רגל: זו בקשה בהתאם לסעיף 150 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-.1980 בבקשה זו עותר בנק הפועלים בע"מ לבטל את החלטותיו של הנאמן בפשיטת הרגל בנוגע לנכס הידוע כחלקה 7בגוש 18031הנמצא בשדרות בן גוריון 2, חיפה. סיפור המעשה מתחיל בכך כי ביום 15.3.85בתיק עזבונות 1659/83ניתן צו קבלת נכסים כנגד עזבון המנוח גורוכובסקי אברהם והוא הוכרז כפושט רגל. ראה סעיף 106לחוק הירושה, תשכ"ה-.1965 עו"ד שמעון טננבלט מונה כנאמן בפשיטת הרגל ומנהל העזבון. בזמנו (ביום 25.11.74) רכש המנוח על פי חוזה בכתב % 30מבנין הנמצא בשדרות בן גוריון 2, חיפה. (חלקה 7 גוש 10831). בתאריך 18.9.81 חתם המנוח על יפוי כח בלתי חוזר לפיו העביר לבנק את כל זכויותיו הוזיות בהסכם מיום .25.11.74 בתאריך 23.9.81 משכן המנוח את זכויותיו החוזיות בהסכם מיום 25.11.74 לטובת הבנק ובתאריך 15.11.81 נרשם המשכון כחוק בלשכת רשם המשכונות בחיפה וזאת על-פי חוק המשכון, תשכ"ז-.1967 עם מישכון זכויותיו החוזיות של המנוח בהסכם מיום 25.11.74 העמיד הבנק לרשות המנוח אשראי שוטף במטבע חוץ ונשאר חוב בשקלים השווה לכערך -. 60.000 דולרים אמריקאיים כאשר המנוח נהרג באוגוסט .1983עד היום החוב לא נפרע. הבנין בשדרות בן גוריון 2, חיפה, עדיין רשום בלשכת מרשם המקרקעין על שם המוכר שמכר % 30 מהבנין למנוח על פי ההסכם מיום 25.11.74. טוען הבנק כי מאחר והזכויות החוזיות של המנוח בהסכם מיום 25.11.74 מושכנו כחוק לטובת הבנק הרי הבנק הנו "נושה מובטח" מאחר ובידו שעבוד. ראה סעיף 1לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ- 1980. ממשיך וטוען הבנק כי על פי סעיף 20(ב) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ- 1980הבנק רשאי לממש את הערובה מאחר והזכויות החוזיות מושכנו לבנק בלבד והבנק כאמור, הנו "נושה מובטח", ראה גם סעיף 22(ד)(2) לפקודה. דעתו של הנאמן בפשיטת הרגל היא כי מאחר ומדובר בזכויות חוזיות הנוגעות לבעלות במקרקעין הרי אך ורק הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 יחולו במקרה הנוכחי. הנאמן בדיעה כי לא מדובר כאן במשכנתא שנרשמה (סעיפים 4, 7(א) ו 91 לחוק המקרקעין) ובידי הבנק אך ורק זכויות בעיסקה שלא נגמרה ברישום ולכן יש לראות זאת כהתחייבות בלבד לעשות עיסקה. ראה סעיף 7(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בסופו של דבר ולמעשה דעתו של הנאמן היא שהזכויות החוזיות נשוא בקשה זו אינן זכויות שיכולות להיות ממושכנות על פי חוק המשכון, תשכ"ז- 1967. יתכן וסעיפים 126ו- 127לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 מצביעים על כך כי "הערת אזהרה" היא "השעבוד" של זכויות חוזיות הנוגעות לזכויות במקרקעין. הערת אזהרה נרשמה בלשכת רשם המקרקעין. המיגבלה של הסעיפים דלעיל שרישום הערת אזהרה יכול להתבצע אך ורק במידה ויש חוזה מאת "בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין" במישרין. תימוכין לדעתו של הנאמן בפשיטת הרגל אפשר למצוא בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ב- 1974. בסעיף 2 לחוק זה מונה המחוקק את האפשרויות של בטוחה לרוכש. בין היתר, של דירה שכבר נבנתה. באף מקום לא מזכיר המחוקק הישראלי את האפשרות של מישכון זכויות חוזה של רכישת הדירה על פי חוק המשכון, תשכ"ז- 1967. מאידך דעתו של פרופסור יהושע ויסמן בספרו, חוק המשכון (עמוד 18) היא שאפשר לשעבד על פי חוק המשכון, תשכ"ז- 1967זכותו של רוכש דירה שזכותו טרם נרשמה בפנקס-המקרקעין. גם בע"א 654/82 (בעמ' 806מול האות 7) כב' השופט ד"ר שלמה לוין רואה אפשרות של רישום משכון על זכויות חוזיות במקרקעין. מן הראוי גם להזכיר את ע"א 641/83 שבו נקבע, בין היתר, כי לא נדרש כל רישום על פי דין ולא יכול להיערך רישום כלשהו על פי דין בקשר להעברת זכות אובליגטורית. מכאן שהבעלות במתנה עוברת למקבל במסירתו של מסמך המזכה אותו לקבל את המתנה על פי סעיף 6לחוק המתנה, תשכ"ח- 1968. המדובר כאן במתנה של זכויות בדירה שאינה רשומה במרשם המקרקעין. נראה לי כי הכף נוטה לדיעה כי זכויות חוזיות בגין מקרקעין ניתנות למישכון על פי חוק המשכון, תשכ"ז-1967. על יסוד כל האמור לעיל נראה לי שצודק הבנק בטענתו כי הנו "נושה מובטח" והוא רשאי לממש את הערובה וזאת בהתאם לחוק המשכון, תשכ"ז- 1967 ובהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-.1980 לפיכך הנני מבטל את כל החלטותיו של הנאמן בפשיטת הרגל ומנהל העזבון בנוגע לזכויות החוזיות של המנוח בבנין בשדרות בן גוריון 2, חיפה, והבנק רשאי לפעול כמפורט לעיל. דעתי אינה נוחה מהתוצאה המשפטית אליה הגעתי בהחלטתי הנוכחית. המבקש לרכוש נכס מקרקעין בעתיד צריך יהיה לבדוק לא רק את לשכת מרשם המקרקעין בקשר לזכויות רשומות לפני רכישת הנכס אלא גם את 5 לשכות מרשם המשכונות הצמודות בבתי המשפט המחוזיים בישראל כדי לדעת מהו המצב המשפטי. ראה לדוגמה סעיף 9 לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1964. הנני מחייב את הנאמן לשלם לבנק הוצאות בקשה זו בסך -000, 1 ש"ח מכספי העזבון שבידו.פשיטת רגלנאמנות