העברת עובד ממשרה למשרה

לעניין ההיבט המשפטי של העברת עובד ממשרה למשרה כבר הובהר הכלל לפיו "במסגרת כוחו של מעביד לנהל את מפעלו על הצד הטוב והמועיל ביותר לפי הבנתו ושיפוטו, מוסמך הוא גם 'להעביר עובד מתפקיד לתפקיד - הכל, כמובן, בכפוף למגבלות המסייגות סמכויות אלה, מכוח חוק, הסכם קיבוצי או חוזה אינדיבידואלי'" (דב"ע נד/3-71 מרגלית אילת- שירות התעסוקה פד"ע כז' 169, 177 (1995) וההפניות שם, להלן- עניין מרגלית אילת). אף הובהר, כי הרקע להעברה של עובד ממשרה למשרה, באופן זמני או באופן קבוע, יכול להיות מסיבות שונות, ובהן ארגון מחדש של מקום העבודה או של תהליך עבודה או תהליך ייצור, צרכים מנהליים או תפקודיים של העבודה ועוד (ראו בעניין מרגלית אילת, בפסקה 25). משרההעברת תפקיד בעבודה