הפרעה להתארגנות עובדים

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא הפרעה להתארגנות עובדים: 1. עניינה של הבקשה שלפנינו הינה טענה באשר להפרעה להתארגנות עובדי הרכבת במסגרת ארגון כוח לעובדים וכן טענה להתנכלות המשיבה למבקשים 3 ו-4. 2. בטרם נתייחס לבקשת המבקשים שלפנינו נציין כי המבקשים 1 ו-2 הגישו בקשה לבית הדין הארצי לעבודה במסגרת תיק סב"א 9685-07-12 להכרה במבקש 1 כארגון העובדים היציג במשיבה 1 וכן ביקשו בבית הדין הארצי לעבודה כי ינתנו להם צווים זמניים וקבועים למניעת הפרעה להתארגנות עובדים ולהפסקת התנכלות ואיומים. נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופטת ארד, בהחלטתה מ- 4.7.12 הפנתה את המבקשים לכך שעל פני הדברים הסעדים המבוקשים בצו המניעה הזמני, מקומם להתברר בפני הערכאה הדיונית המוסמכת. גם בהחלטה נוספת של הנשיאה מ- 5.7.12 חזרה הנשיאה והבהירה למבקשים, כי הסמכות הינה לערכאה הדיונית והפנתה את המבקשים להוראות סעיף 33 יא' לחוק הסכמים קיבוציים. לאור הפניה זו של הנשיאה הגישו המבקשים את הבקשה שבפנינו. 3. בהחלטה מ- 8.7.12 הפנינו את תשומת לב המבקשים לכך שהבקשה יוצאת מנקודת מוצא שארגון כוח לעובדים - המבקש 1, הינו הארגון היציג של עובדי רכבת ישראל בע"מ, אלא שהכרעה בעניין זה צריכה להעשות על ידי הערכאה המוסמכת, שאיננה בית הדין האזורי. באשר לטענות האינדיבידואליות של המבקשים 3 ו- 4 קבענו הבקשה לדיון להיום. בד בבד ניתנה על ידנו החלטה, כי על המשיבה לאפשר למבקשים 3 ו- 4 לבצע עבודתם כעובדים במקום עבודתם הרגיל. 4. הגם שהמבקשים לא צרפו את הסתדרות העובדים הכללית החדשה כמשיב לבקשה, ביקשנו את עמדת ההסתדרות בהתייחס לשאלה מי הם חברי ועד עובדי רכבת ישראל בע"מ, ככל שבית הדין הארצי היה נותן החלטתו לפני הדיון שקבענו, והיה קובע שארגון כוח לעובדים הוא הארגון היציג. ההסתדרות הגישה הודעה מטעמה, אולם לא סברה כי יש צורך בהתייצבותה לדיון בסכסוך שהינו בין המבקשים לבין המשיבה כמעסיקתם. ההסתדרות בתגובתה ציינה, כי בתאריך 4.7.12 הודע למשיבה על מינוי חברי ועד פעולה במקום חברי הועד שהודחו וכן הדגישה כי היא הארגון היציג ברכבת. ההסתדרות אף הבהירה כי מאחר והמבקשים 3 ו- 4 אינם מכהנים כעת כחברי ועד עובדים מטעם ההסתדרות הרי תביעתם הינה תביעה פרטנית ואין מקום לדון בכל עילת תביעה אחרת עד שתינתן הכרעת בית הדין הארצי. 5. נציין, כי נכון להיום, הארגון היציג ברכבת ישראל הינו הסתדרות העובדים הכללית החדשה ועומדת לה חזקת היציגות כל עוד לא נקבע אחרת. בעניין זה נפסק בסב"א 32690-10-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף להתאגדות עובדים נגד כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי (20.1.11) כי כל עוד לא הוכיח הארגון השני שהוא הארגון היציג במקום העבודה, נהנה הארגון הראשון שהוכר כיציג על ידי המעסיק או על ידי בית הדין, מחזקה שעודנו ארגון העובדים היציג במקום העבודה. בהקשר לכך נציין, כי בשלב זה, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי בית הדין הארצי לעבודה, אין פסול בהחלטת המשיבה לשלול מהמבקשים 3 ו- 4, כמו גם מיתר חברי וועד העובדים שהודח על ידי הארגון היציג, זכויות עודפות שניתנו להם אך ורק מכוח היותם חברי ועד. ברור כי המשיבה אינה אמורה לפגוע בזכויות המבקשים 3 ו- 4 המגיעות להם מכוח היותם עובדים ורק לטענות בהקשר זה יש מקום כי נתייחס. 6. ועד עובדים הינו אורגן של ארגון העובדים היונק סמכויותיו מהארגון. באשר למבקש 2 כלל לא ברור למי הכוונה. ההסתדרות הדיחה את ועד העובדים שהיה מטעמה ומינתה ועד אחר במקומו. לא כל חברי הועד הקודם עברו לארגון כוח לעובדים, ואף המבקשים מודים בכך, כך שלא ברור כלל למי מופנה מכתב ארגון כוח לעובדים מ- 4.7.12 המאמץ אליו את ועד העובדים ברכבת כוועד מטעמו. איננו צריכים להידרש לשאלה זו כעת. 7. אין מחלוקת כי עד להחלטת ועדת המשמעת מטעם ההסתדרות, היתה המבקשת 3 יו"ר ועד עובדי רכבת ישראל והמבקש 4 היה חבר ועד. בתאריך 1.7.12 התקבלה החלטה סופית על ידי ההסתדרות על הדחתם של המבקשים 3 ו- 4 מתפקידם בוועד עובדי הרכבת. המבקשים 3 ו- 4 הודיעו על הצטרפותם לארגון כוח לעובדים. 8. לטענת המבקשים 3 ו- 4 מאז הודע למשיבה ולהסתדרות על החלטתם, כמו גם על החלטת עובדים אחרים, על הצטרפות לארגון העובדים - המבקש 1, קיימת התנכלות אליהם. הוראות סעיף 33 י' לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957 קובעות, כי מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודתו של עובד בשל חברותו או פעילותו בארגון עובדים, או בשל פעילותו להקמה של ארגון עובדים, או בשל חברותו בוועד עובדים או פעילותו בוועד עובדים. בעניינו הסעיף הרלוונטי הן בהיבט של השאלה האם קיימת התנכלות כלשהי למבקשים 3 ו-4 בשל פעילותם בעבר כחברי וועד עובדים והן בהיבט של השאלה האם קיימת התנכלות כלפיהם בשל פעילותם בארגון העובדים - המבקש 1 - כוח לעובדים. נדגיש כי הסעיף אינו מדבר אך ורק על פיטורים אלא גם על הרע בתנאי העבודה, ועל כן יש לבחון האם תנאי עבודתם של המבקשים 3 ו-4 בהתייחס לעבודה אותה הם מבצעים כעובדי המשיבה, זהים לעובדים המבצעים עבודה דומה או זהה והאם לא קיימת פגיעה בהם רק בשל היותם בעבר חברי ועד או בשל פעילותם הנוכחית בארגון העובדים כוח לעובדים. 9. הוראות סעיף 33 ט' לחוק הסכמים קיבוציים, קובעות כי מעביד לא ימנע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד, לשם קידום הזכות המפורטת בסעיף 33 ח' ולשם קידום ענייני העובדים, בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט. סעיף 33 ח' לחוק הסכמים קיבוציים קובע כי לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בוועד עובדים ובארגון עובדים. זכויות אלה חלות גם לגבי פעולתו של עובד בהתייחס לארגון עובדים, שטרם רכש את מעמדו כארגון עובדים יציג. אשר על כן, על המשיבה כמעסיק לאפשר לנציגי ארגון העובדים כוח לעובדים לכנס אסיפות עובדים באופן סביר בהתחשב בצורכי העבודה. נוסחו של הסעיף יש בו כדי לאזן בין זכות ההתארגנות לבין זכותו הקניינית של המעסיק במקום העבודה וקביעת אסיפות לשעות הפסקת הצהרים עומדת בדרישות הסעיף. המשיבה מודעת לחובתה לעשות כן. בתגובתה טענה המשיבה כי אינה אוסרת על נציגי כוח לעובדים להיכנס למתחם הרכבת אלא שהיא מבקשת שהדבר יעשה בתיאום עמה על מנת שסדרי העבודה לא יפגעו. הממונה על יחסי העבודה במשיבה, הגב' הלית מגידו השיבה בתאריך 4.7.12 על פנית ב"כ ארגון כוח לעובדים, כי המשיבה מקפידה על קיום הוראות חוק הסכמים קיבוציים ולכן היא לא תאפשר כניסה למתחמי הרכבת באופן רצוף במהלך כל יום העבודה וללא תיאום, אולם היא תאפשר כניסה, עם תום משמרת תיפעולית ותוך תיאום מועדים שלא ישבשו את העבודה הסדירה. במעמד הדיון הגיעו הצדדים להסכמה על כך שכניסת אנשי ארגון כוח לעובדים תהא בשעות הפסקת הצהרים המיועדת להפסקת אוכל,. ב"כ המבקש 1 פרט את התאריכים ומתחמי הרכבת, בהם מבקש ארגון כוח לעובדים לכנס אסיפה מטעמו בשעות הפסקת הצהרים ולמעשה היתה קיימת הסכמה על מועדים אלה. ב"כ המשיבה הסכים כי אם לא יספיקו נציגי כוח לעובדים בהפסקת צהרים אחת להעביר את המסר, הם יוכלו לתאם מועד נוסף. כמו כן היתה הסכמה כי יתאפשר ל- 5 עובדים מבין עובדי המשיבה להשתחרר על מנת להגיע לאסיפות אלה ביחד עם אנשי ארגון כוח לעובדים (עיין עמוד 9 לפרוטוקול) הכוונה כמובן ל- 5 עובדים מעבר לאותם עובדים שממילא עובדים במתחם בו מתקיימת האסיפה וממילא נמצאים באותה שעה בחדר האוכל. רק בתום הדיון חזר בו חלקית ב"כ המשיבה מההסכמה וביקש כי תינתן למשיבה הודעה של 48 שעות מראש. 10. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, איננו מוצאים כל הצדקה שלא לאפשר לנציגי ארגון כוח לעובדים להתייצב במקומות ובתאריכים כפי שפורטו בעמוד 8 שורות 16 - 27 לפרוטוקול במסגרת הפסקת הצהרים של העובדים על מנת לערוך אסיפות. המשיבה מודעת לדרישת המבקשים לקיים אסיפות מזה מספר ימים והדרישה לא נפלה עליה כרעם ביום בהיר. מעבר למקומות ולמועדים שפורטו בפרוטוקול, ככל שנציגי כוח לעובדים יהיו סבורים כי יש צורך באסיפות נוספות, הם נדרשים לתאם אסיפות אלה עם נציגיה המוסמכים של המשיבה, אשר תיתן מענה ענייני לפנייתם בתוך 48 שעות מקבלת הפניה אליה באשר למועדים. 11. המבקשים 3 ו- 4 העלו טענות כלליות באשר להתנכלות אליהם, אולם ככל שהמדובר היה בטענות קונקרטיות שלגביהן ניתן להתייחס וליתן צווים במידת הצורך עולה, כי המדובר בטענות ספורות. 12. המבקשת 3 ביקשה כי יתאפשר לה להיכנס לחדר ששימש אותה בעת שהיתה יו"ר הועד הן על מנת להוציא חפצים אישיים והן על מנת שפקידה תוציא מהמחשב את לוח הזמנים שנקבע לה בהיותה יו"ר הועד על מנת שתוכל לבטל פגישות שהיו קבועות לה. בעניין זה קיימת הסכמה כי מחר 11.7.12 בשעה 11.00 תוכל המבקשת 3 להיכנס לחדר ששימש אותה כיו"ר הוועד, כאשר במקום יהיה נוכח נציג ההסתדרות או נציג הוועד נכון להיום מטעם ההסתדרות. המבקשת תוכל להוציא את כל חפציה האישיים וכן תדאג המשיבה כי פקידה תוציא למבקשת העתק לוח הזמנים שהיה קבוע לה לפגישות שונות ותמסור לה באותו מעמד העתק מלוח זמנים זה. המבקש 4 הודיע כי ימצא בחופשה עד ליום א' 15.7.12, ועל כן יתאפשר לו להוציא חפציו מחדר הועד בתאריך 16.7.12 בשעה שתתואם בין הצדדים. 13. למבקשים 3 ו- 4 היו טענות גם באשר לניתוק הטלפונים האישיים. בענין זה קיימת הסכמה שניתנה מפי מר הדרי סמנכ"ל משאבי אנוש ולוגיסטיקה במשיבה. חברי הועד שהיו להם טלפונים אישיים, ואלה נותקו יוכלו לפנות למר הדרי בפניה בכתב ולבקש אחת משתי החלופות. חלופה ראשונה הינה ניוד המספר של הטלפון האישי ששימש את העובד בהיותו חבר ועד למספר הטלפון האישי שלו כיום. חלופה שניה הינה השארת הודעה עדכנית בטלפון האישי ששימש את העובד כחבר ועד, באשר למספר הטלפון החדש, וזאת לפרק זמן של 3 שבועות. כל חבר ועד שיודיע למר הדרי על בחירתו, תפעל המשיבה בהתאם לבחירה ובהתאם להצהרת מר הדרי לפרוטוקול. 14. המבקשים 3 ו- 4 אישרו במעמד הדיון, כי נכון להיום הטלפונים והדואר האלקטרוני שלהם שמישים והם יכולים להשתמש בהם ככל עובד ועל כן מתייתר הצורך ליתן צו בעניין. 15. המבקש 4 יעבוד כמנהל ענף בתחום הדיזלים ויקבל את כל התנאים אשר להם זכאי מנהל ענף כזה לרבות בגדי עבודה, טלפון, מחשב וחדר. ככל שתהא בעיה זמנית למצוא חדר מתאים, תדאג המשיבה כי המבקש 4 ישב בחדר עם מנהל ענף מקביל ולא בחדר עם עובד הכפוף למבקש (עיין עמ' 9 שורות 29, 30 לפרוטוקול). 16. המבקשת 3 תחזיר את מפתחות הרכב התיפעולי אשר ניתן לה בתקופה בה שימשה כיו"ר ועד העובדים. נציין כי ב"כ המבקשת הצהירה לפרוטוקול שהמבקשת מוכנה למסור המפתחות באופן מידי (עמ' 7 שורות 9,10 לפרוטוקול). 17. באשר לזימון ללא תאריך שקיבלו המבקשים 3 ו- 4 לועדת משמעת, תינתן ההחלטה לאחר שהצדדים ימציאו את ההסכם הקיבוצי והתקנון הרלוונטי, אליהם הפנו בטיעוניהם. כמו כן באשר למתן אפשרות למבקשים 3 ו- 4 להיכנס לכל מתחמי הרכבת, תינתן החלטה בד בבד עם ההחלטה בנוגע לזימון לועדת המשמעת. ארגון עובדים