התפטרות עקב אי חידוש חוזה עבודה

התובע טען כי, משתם הסכם 2004 מבלי ששלושה חודשים קודם לכן הוצע לו לחדש את החוזה "כמות שהוא" - הרי שדינו של התובע כדין מפוטר. סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים שענינו אי חידוש חוזה עבודה קובע: "(א) היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לענין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש את החוזה - רואים אותו, לענין חוק זה כאילו התפטר. (ב) הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור בסעיף קטן (א) צריך שתימסר לעובד לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת החוזה." בית הדין לעבודה פסק עי דין טענתו של התובע בהתבסס על סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים להדחות. הנתבעת לא טענה כי מדובר בטענה שלא בא זיכרה במכתב ההתפטרות או בכתב התביעה, לרבות המתוקן - לפיכך נזקק לטענה גופה. הסכם 2004 הסתיים בחודש 10/07. מכאן שהתובע יכול היה לעשות שימוש בסעיף 9 לחוק, לו בסמוך לתום הסכם 2004 היה מסיים את העסקתו בנתבעת. אך לא כך ארע. אין חולק כי לאחר תום התקופה הקצובה של הסכם 2004 המשיך התובע להיות מועסק בנתבעת לפי תנאי הסכם 2004. מכאן, שהלכה למעשה רואים את הנתבעת ואת התובע כמי שהסכימו לחידוש הסכם 2004, אך הפעם כחוזה לתקופה שאינה קצובה. כך או כך, בחלוף כשנתיים ימים מתום התקופה הקצובה של הסכם 2004 - אין התובע יכול להבנות מסעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים. התפטרותחוזהחוזה עבודה