מבחן ההשתלבות יחסי עובד מעביד

הלכה פסוקה היא כי מעמדו של מועסק נקבע על פי מאפייני מערכת היחסים בין הצדדים מבחינה מהותית, ולא על פי המוסכם בין הצדדים או הכינוי שנתנו למערכת היחסים ביניהם. הקובע הוא מהות היחסים שנוצרו למעשה, ולאו דווקא רצונם של הצדדים (דב"ע נד/77-3 פנינה רוטברג - תדיראן בע"מ, פד"ע כז 454 (1994)). המבחן העיקרי, לפי פסיקת בתי הדין, הנו המבחן המעורב, הבנוי משילוב של מספר מבחנים, שהדומיננטי בהם הוא מבחן ההשתלבות (ס' אדלר, "היקף תחולת משפט העבודה - מכפיפות לתכלית", ספר גולדברג 17 (2001)). שני פנים למבחן ההשתלבות: הפן החיובי - האם מבצע העבודה מהווה חלק מהמערך הארגוני הרגיל של ה"מפעל" ולפיכך אין הוא "גורם חיצוני" לו; והפן השלילי - האם האדם בו מדובר הנו בעל עסק עצמאי משלו (דב"ע לא/27-3 עיריית נתניה - דוד בירגר, פד"ע ג' 177 (1971)). קיימים מבחני עזר נוספים, דוגמת כפיפות (ישירה או ארגונית); האם המועסק נהנה מסיכויי רווח ומסיכוני הפסד; האם נעשה שימוש בכלי עזר ומי השקיע בהם; כיצד הוצגו היחסים לצדדים שלישיים; האם קיימת בלעדיות למעסיק בפרק הזמן המוקדש לעבודה; האם יש לקוחות נוספים; האם קיימת מסגרת שעות קבועה; וכיו"ב - כאשר אף אחד ממבחני העזר אינו מכריע כשלעצמו, אלא החשיבות הנה לתמונה בכללותה (על פירוט המבחנים ראו, למשל, מ' גולדברג, "עובד" ו"מעביד" - תמונת מצב, עיוני משפט י"ז 19 (1992); ע"ע 300274/96 שאול צדקא - מדינת ישראל, פד"ע לו 625 (2001); ע"ע 300021/98 זאב טריינין - מיכה חריש ואח', מיום 7.3.08; דב"ע נה/5-2 ורדה דעבול ואח' - משרד העבודה והרווחה ואח', פד"ע כט 481 (1996); ע"ע 300245/97 משה אסולין ואח' - רשות השידור, פד"ע לו 689 (2001); ע"ע 1076/04 מדינת ישראל - אדם שוב, מיום 11.7.05; ע"ע 548/09 ישראל לוי - מוסך עלית לוי 93 בע"מ, מיום 22.11.09). לאמור לעיל יש להוסיף כי את המונח "עובד" יש לפרש, לפי המגמה בפסיקה כיום, פרשנות תכליתית (בג"צ 5168/93 מור נ. בית הדין הארצי ואח', פ"ד נ(4) 628 (1996); להלן - עניין מור; דנג"צ 4601/95 סרוסי נ. בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד נב (4) 817 (1998)). מכך נובע כי יש לתת למונח "עובד" משמעות אשר תגשים את תכלית החקיקה הרלוונטית, ולקחת זאת בחשבון בעת יישומם של המבחנים השונים. בנוסף, נובע מכך כי עשויה להיות משמעות שונה למונח "עובד" בהקשרים שונים. יחסי עובד מעבידמבחנים לבחינת יחסי עובד מעבידמבחן ההשתלבות