מה נחשב שותפות ?

מה נחשב שותפות ? סעיף 1 בפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 מגדיר שותפות כך: "חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות". משמע, שותפות יסודה בהסכם. קשרי שותפות על פי הפקודה הם "הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר". בע"א 167/89 תנעמי נ' חמסי (לא פורסם) תק-על 92(2), 387, 389 נפסק כך: "השאלה האם נקשר הסכם בין בעלי דין המגיע לכלל קשר של שותפות היא שאלה מעורבת של עובדה וחוק. השאלה מתי הממצאים העובדתיים המצטברים מצביעים על קיומה של שותפות היא שאלה משפטית, אך קביעת התשתית העובדתית העולה מעל פני הראיות באשר לקיומה של שותפות שאלה שבעובדה היא. סעיף 2לפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ה- 1975מנחה, על דרך השלילה ועל דרך החיוב, באילו נסיבות נסיק קיומה של שותפות ואימתי היחסים שבין הצדדים עם כל מורכבותם אינם מגיעים לכלל שותפות. עמדנו על כך לא אחת בפסיקתנו והתגבשו קווים מנחים לבחינת הנושא. כך אצלנו וכך גם בהלכה המקובלת בדין האנגלי והאמריקאי. כך למשל ראוי לבחון, בין היתר, את אלה: הכוונה של הצדדים להיות שותפים. הצגתם של הצדדים לציבור כשותפים. השתתפות הצדדים בנכסים ובחזקה של העסק. הזכות השווה של הצדדים לנהל את העסק. הזכות ההדדית של הצדדים לחייב זה את זה בענייני העסק. השתתפות הצדדים ברווחי העסק. משכם של היחסים בין הצדדים. (ראה במשפט הישראלי פקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ה-1975: ע"א 693/87אקרמן נ' הפניקס הישראלי, חברה לביטוח בע"מ ואח', פד"י מג(2) 826; ע"א 283/85מוסכי צומת גהה מאוחדים בע"מ ואח' נ' וייל מא(3) 25; ע,א 609/78קן-תור נ' גלבוע לד(1) .240ובמשפט האנגלי , 189partnership act. Pp.1990th ed 16, in lindley and banks on partnership 2section90-.59). על השופט לשקול, בעזרת מבחנים אלה ואחרים, האם נקשר הסכם בין בעלי הדין לנהל יחד עסק במטרה להפיק ממנו רווחים". בע"א 682/87 הפניקס הישראלי, חברה לביטוח בע"מ נ' אקרמן, פ"ד מ"ג(2) 825, 832 (1989) נקבע כי המבחן המכריע לעניין קיומה של שותפות הוא מבחן חלוקת ההפסדים בין השותפים: "חלוקת רווחים נטו והשתתפות בהפסדים המסכנים את ההשקעה הן מסימני ההיכר של השותפות" (ראה ע"א 532/83 יהודה סיני השקעות בע"מ ואח' נ' ישראל פישל ואח' וערעור שכנגד, פ"ד מ(4) 319, 324). לצורך הכרעה בדבר קיום שותפות, המבחן החשוב הוא זה של חלוקת הפסדים (ראה ע"א 587/65 ברקוביץ נ' צ'רוזין ו-א' אוסם בפשיטת-רגל ואח' וערעורים שכנגד, פ"ד כ(4) 637, 641)". שותפותשאלות משפטיותדיני חברות