מתי התפטרות נחשבת לפיטורים ? (התפטרות בדין מפוטר)

מתי התפטרות נחשבת לפיטורים ? הלכה פסוקה היא כי - "הנטל להוכחת טענת התפטרות "בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "בשל נסיבות אחרות שביחסי עבודה", מוטל על הטוען, קרי, על העובד" (ראו: דב"ע לג/3-58 האוניברסיטה העברית ירושלים נ' בתיה מינטל, פד"ע ח 65;דב"ע מח/3-159 שלום נ' מירון סובל שור ושות', פד"ע כ' 290). סעיף 11(א) לחוק מציין שתי חלופות אשר כל אחת מהן דינה לעניין החוק , פיטורים. הראשונה - התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה. השנייה - התפטרות מחמת נסיבות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. (ראו:דב"ע מח/3-155 אברהם פנחסי נ' מכלוף שיטרית, עבודה ארצי, כרך כא(3), 356). בענייננו התובעת טענה להתפטרות על פי החלופה הראשונה בלבד. על מנת שעובד יחשב כמפוטר, עליו לעמוד בשלושה נטלים שונים ומצטברים כמפורט להלן: ראשית, עליו להוכיח כי אכן הייתה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או כי היו נסיבות אחרות ביחסי העבודה, בעטין לא היה ניתן לדרוש כי ימשיך עבודתו. אשר לטיב ההרעה בתנאי העבודה, נקבע לא אחת כי ההרעה צריכה להיות מוחשית עד כדי ייחוס למעביד רצון להפטר מן העובד ( ראו: ע"א 496/67 שוקרי נגד מדינת ישראל פד"י כב (1), 395; עד"מ חברת השמירה בע"מ - מילר, (פורסם במאגרים האלקטרוניים, מיום 3.3.04). עוד נקבע כי; "אין די בכך שהעובד אינו מרוצה מעבודתו, כדי להקנות לו זכות להתפטר בדין מפוטר. יש להוכיח כי תנאים מהותיים אינם מאפשרים לעובד להמשיך בעבודה" (ראו: ע"ע 1271/00 אמ"י מתו"ם- אדריכלים מהנדסים יועצים ומודדים בע"מ - חיים אברהם, פד"ע לט 587) ,כאשר המבחן לקיומו של תנאי זה הוא מבחן אובייקטיבי. שנית, על העובד להוכיח את "הקשר הסיבתי" בין ההתפטרות להרעה או לנסיבות הנ"ל, קרי, עליו להוכיח כי החלטתו להתפטר נבעה בשל הטעמים לעיל, ולא בשל טעם אחר (ראו: דב"ע מח/3-159 חיים שלום - מירון סובל שור ושות', פד"ע כ 290; דב"ע לה/3-41 היגר נ' שוורץ פד"ע ז' עמ' 24). שלישית, על העובד להוכיח כי נתן התראה סבירה למעביד בדבר כוונתו להתפטר, כך שתהא למעביד הזדמנות לפעול לתיקון המצב. נקבע, כי כאשר מדובר בנסיבות שבידי המעביד לתקנן, על העובד להעמיד את המעביד על כוונתו להתפטר, כך שתהא למעביד הזדמנות לעשות לסילוק הסיבה, ורק אם לא עשה לסילוקה - יתקיים האמור בסעיף 11(א) לחוק (ראו: דב"ע לה/3-15 בן צור דרויאנוב בע"מ נ' זיגמונד רוסקיס, עבודה ארצי, כרך ח(2), 60 ;דב"ע שן/3-10 חיים כהן נ' הלר פיסול ותכשיטים בע"מ, פד"ע כא, 238;דב"ע מח/3-174 טלסיס בע"מ נ' מיכאל רוגל, פד"ע כ,421 ). התפטרותפיטוריםשאלות משפטיותהתפטרות בדין מפוטר