רישיון למונית שירות

החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 64), התשס"ה-2005 בשנת 2006 נכנסה לתוקפה רפורמה שהחיל משרד התחבורה על ענף מוניות השירות, במסגרת הוראות חדשות שנוספו לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - פקודת התעבורה או הפקודה), בהתאם לחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 64), התשס"ה-2005, כפי שהתקבל בכנסת ביום 30.3.05 (להלן - תיקון 64). תיקון חקיקתי זה, בצד התקנות שהותקנו מכוחו בתקנות התעבורה (תיקון מס' 12) מיום 18.8.05, ביקש להסדיר את הפעילות בענף מוניות השירות, ואת הדרכים למתן רישיונות ואישורים לקווי מוניות. הרפורמה נועדה לווסת את מספר הקווים ומכסת מוניות השירות שבהם, לצמצם את הפעילות הבלתי חוקית בענף מוניות השירות, ולהסדיר באורח חוקי את פעילות קווי השירות, אגב שיפור רמת השירות והמחויבות של ספק השירות לציבור (על תכליתה של הרפורמה ראו: בג"ץ 153/06 מוניות קו 2 - אחדות שעריה נ' משרד התחבורה (28.8.06); ועע"מ 8291/07 השרון שרות טקסי בע"מ נ' נבון, ממונה תכנון תחבורה ציבורית במחוזות תל אביב (20.10.10)). במסגרת הרפורמה נקבע, כי החל מיום 12.4.06 יבוטלו כל הרישיונות שניתנו בעבר להפעלת קווי שירות, וכי ממועד זה יונפקו רישיונות חדשים אך ורק לתאגידים שיגישו בקשה ויעמדו בתנאים שנקבעו בתיקון החקיקתי. כך נקבע, כי בתום שלושה חודשים מיום פרסומו של תיקון 64 (להלן - המועד הקובע), יפרסם המפקח על התעבורה רשימת קווי שירות שלגביהם יינתנו רישיונות לפי ההסדר החדש, וכן יפורסמו המספר המקסימאלי והמינימאלי של רישיונות לנסיעות שירות שיינתנו לגבי כל קו (סעיף 14טז(א) לפקודה). לשר התחבורה ניתנה הסמכות להרחיב את רשימת הקווים על-ידי הוספת קווי שירות נוספים, אם ראה כי ראוי לעשות כן (סעיף 14טז(ג)). התיקון החקיקתי הורה, כי לאחר פרסום רשימת קווי השירות כאמור, תוגשנה למפקח על התעבורה בקשות לקבלת רישיונות, מטעם תאגידים המעוניינים להפעיל את קווי השירות, זאת, ככלל, בתוך חצי שנה מהמועד הקובע (סעיף 14יז). אופן הגשת הבקשה הוסדר בתקנה 495 לתקנות התעבורה, תשכ"א 1961 (להלן - תקנות התעבורה), שבה נקבע כי על המבקש לצרף לבקשתו, בין-השאר, תעודת התאגדות, אישור עו"ד או רו"ח בדבר בעלי המניות בתאגיד, פירוט המוניות שיעמדו לרשות המבקש, אישור מאת הרשות המקומית בדבר הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד, אישור הרשות המקומית לגבי מקומות חניה וכן ערבות עצמית. אופן ההכרעה בין הבקשות שהוגשו לפי הרפורמה, נקבע בתקנות 496-495 לתקנות התעבורה. בסעיף 14ח לפקודה נקבע, כי ניתן להפעיל קו שירות למוניות רק בהתאם לרישיון שניתן מאת המפקח על התעבורה לתאגיד שהגיש בקשה במועד המתאים ואשר עמד בתנאים המנויים בסעיף זה, ובכללם - המבקש הוא תאגיד שמטרתו העיקרית היא הפעלת קו שירות למוניות; הוא התקשר עם 15 מוניות לפחות; התאגיד או בעל שליטה בו לא הורשעו בעבירה שבעטייה אין זה ראוי להעניק לו את הרישיון; הרשות המקומית הרלבנטית אישרה את תחנות היעד והמוצא בקו השירות למוניות שלגביו מבוקש הרישיון; לרשות המבקש עומד מקום חניה מתאים לחניית המוניות, בסמוך לתחנת המוצא או היעד; והוא הוכיח קיומם של תנאים ואמצעים הדרושים להפעלתו של הקו. בנוסף, על-פי התיקון לפקודת התעבורה, רישיונות יינתנו למבקשים העומדים בתנאים המפורטים לעיל לזמן קצוב בלבד, ותוקפם יפוג ביום ה-31 בחודש דצמבר בשנה שבה ניתנו, אולם ניתן יהיה לחדשם לתקופות נוספות שלא תעלנה על שנה בכל פעם (סעיף 14טו(ב)). כמו-כן, נקבעה בגדר הרפורמה סמכותו של המפקח על התעבורה לבטל, להגביל או להתלות, רישיון שניתן לקו שירות או לנסיעת שירות (סעיף 14יג(א)-14יג(ב)). עוד נקבע, בסעיף 14יב לפקודה, כי רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות אינם ניתנים להעברה ללא היתר מהמפקח על התעבורה; זאת, כדי "למנוע מצב שבו הרישיונות הניתנים לפי הסימן המוצע יעברו להיות בבעלותם של מי שאינם עומדים בתנאים הקבועים בו לקבלתם" (דברי הסבר להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 64) (רישיונות להפעלת מוניות בקו שירות ולנסיעת שירות), התשס"ה-2004, ה"ח 136). יובהר, כי הסדר הענקת הרישיון לפי סעיפים אלו, הוא זמני, שכן נקבע בסעיף 14טו(א) לפקודה, כי רישיונות לפי הרפורמה כאמור יינתנו לגבי התקופה שחלה במועד הקובע ועד ליום 31.12.10 בלבד; ובהתאם לסמכותו לפי סעיף 14טו(ג), האריך שר התחבורה את המועד האמור עד ליום 31.12.11 (תקנות התעבורה (הארכת תקופת הרישיונות לקו שירות ולנסיעות שירות) התשע"א-2010, ק"ת 6940).מונית שירותרישיון מוניתמונית