תביעה על תיקון משאיות

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא תביעה על תיקון משאיות: במרכז תביעה זו שלוש משאיות שנרכשו בשנים 2003 ו-2004 על ידי הנתבעת והתובעת שכנגד (להלן: מובילי מים") מהתובעת והנתבעת שכנגד (להלן: "החברה המאוחדת"). החברה המאוחדת תובעת תשלום חשבוניות תיקונים שבוצעו במשאיות, בעוד מובילי מים טוענת כי התיקונים מכוסים במסגרת אחריות למשאיות, ולכן אין עליה לשאת בעלותם, וכן כי נמכרו לה משאיות פגומות שאינן תואמות את ייעודן, והיא תובעת בתביעה שכנגד את הנזקים שנגרמו לה עקב כך. כללי 1. החברה המאוחדת עוסקת, ביבוא, מכירה ומתן שירותי מוסך של משאיות ואוטובוסים מסוג "מאן". 2. מובילי מים עוסקת בהובלות של מיכלי מים עבור חברת "מי עדן", באמצעות משאיות שברשותה. 3. מובילי מים רכשה מהחברה המאוחדת שלוש משאיות תוצרת "מאן" לפי הפירוט הבא: א. ביום 8.7.03 רכשה מובילי מים משאית מס' 15-685-51 (להלן: "משאית 685"). משאית 685 נמסרה למובילי מים ביום 10.7.03. למשאית ניתנה אחריות כוללת של שנתיים או 200,000 ק"מ, לפי המוקדם ביניהם, ואחריות של 3 שנים או 350,000 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם, למנוע, תיבת הילוכים וסרן אחורי. ביום 15.4.04 רכשה מובילי מים את המשאית השנייה מס' 15-910-51 (להלן: "משאית 910"). משאית 910 נמסרה למובילי מים ביום 9.5.04. למשאית ניתנה אחריות כוללת לתקופה של שנתיים או 450,000 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם. ביום 20.4.04 רכשה מובילי מים את המשאית השלישית מס' 15-914-51 (להלן: "משאית 914"). משאית 914 נמסרה למובילי מים ביום 25.5.04. למשאית ניתנה אחריות כוללת לתקופה של שנתיים או 450,000 ק"מ, לפי המוקדם מביניהם. 4. בתביעה העיקרית ביקשה החברה המאוחדת לחייב את מובילי מים לשלם לה עבור תיקונים וטיפולים שביצעה למשאיות אשר נרכשו על ידי מובילי מים, בסך כולל של 82,898 ₪ (קרן), נשוא 7 החשבוניות הבאות: חשבונית מס' תאריך פתיחה משאית מד אוץ סכום מועד פירעון 3004117 27.4.05 685 306,062 ק"מ 15,719 ₪ 26.5.05 709043 לא צוין 910 לא צוין 17,083 ₪ 16.6.05 3004618 9.8.05 914 259,520 ק"מ 363 ₪ (מתוך חשבונית זו שולם על ידי מובילי מים סך של 263 ₪) 19.8.05 3004667 25.8.05 910 282,927 ק"מ 395 ₪ 1.9.05 3004735 11.9.05 910 293,351 ק"מ 326 ₪ 16.9.05 3004740 12.9.05 910 293,785 ק"מ 864 ₪ 16.9.05 2306810 2.8.05 910 267,941 ק"מ 48,411 ₪ 7.10.05 5. מובילי מים הגישה תביעה שכנגד בסך כולל של 1,038,324₪. לטענתה, זמן קצר לאחר שהתקבלו המשאיות, התגלה כי שתיים מהן, משאית 910 ומשאית 914, אינן מתאימות לצרכיה ולמטרותיה של מובילי מים, חרף ההבטחות שניתנו לה על ידי החברה המאוחדת, ובנוסף, הן סובלות מפגמים קשים בייצור, אשר הביאו להשבתתן לעיתים תכופות ולנזקים כבדים. טענות הצדדים טענות החברה המאוחדת בתביעה העיקרית 6. מובילי מים נמנעה מתשלום עבור 7 חשבוניות שהנפיקה החברה המאוחדת, בסך כולל של 82,898 ₪, בגין תיקונים וטיפולים שביצעה האחרונה במשאיות. 7. מובילי מים לא חלקה על ביצוע התיקונים והטיפולים ולא חלקה על גובה החיובים הנקוב בחשבוניות. 8. טענת מובילי מים כי כל התקלות שהתגלו במשאיות תוקנו בתקופת האחריות מהווה נסיון לראות באחריות מעין "סיסמת פלא" המעניקה פטור אוטומטי מכל תשלום, ואולם כדי להיכנס לגדרה של האחריות יש לעמוד בתנאיה כולם, ולא רק בתנאי של משך התקופה. 9. העלאת טענות פרטניות לגבי כל אחת מהחשבוניות. 10. הטיפולים של מובילי מים במשאיות לא בוצעו על פי הוראות היצרן; הטיפולים לא בוצעו במועדים או בהיקף הטיפול שנקבע ונעשה שימוש בשמנים לא מתאימים. כמו כן, הטיפולים לא בוצעו במוסכים מורשים ע"י משרד התחבורה. טענות מובילי מים בתביעה העיקרית 11. כל התקלות שמופיעות בחשבוניות התגלו ותוקנו במהלך תקופת האחריות של היצרן, ולכן מחובתה של החברה המאוחדת לתקנן ע"ח היצרן. 12. מר עמי עברון, מנהל שיווק ותפעול בחברה המאוחדת (להלן: "עברון"), התחייב בפני מר יוסף מונג'ד, מנכ"ל מובילי מים (להלן: "מונג'ד"), עוד בטרם הגשת התביעה כי החברה המאוחדת תכיר בתיקונים שהופיעו בחשבוניות. 13. מובילי מים הקפידה כי הטיפולים במשאיות יבוצעו בהתאם להוראות היצרן. דרישת החברה המאוחדת לבצע את הטיפולים במוסכים מורשים מטעמה או במוסכים מסוימים, הינה דרישה בלתי חוקית. 14. העלאת טענות פרטניות לגבי החשבוניות. טענות מובילי מים בתביעה שכנגד 15. טרם רכישת המשאיות הובטח למובילי מים על ידי החברה המאוחדת כי המשאיות מתאימות לצורכי ההובלה של מובילי מים, המחייבים עבודה "סביב השעון", אך התברר כי המשאיות לא התאימו לסוג ואופי העבודה של מובילי מים, ובנוסף, נתגלו בהן פגמים חמורים. 16. מובילי מים דאגה לביצוע הטיפולים השוטפים בהתאם להוראות היצרן ובהתאם להוראות שהתקבלו ממנהל השירות של החברה המאוחדת. הטיפולים בוצעו בתדירות של כל 50,000 ק"מ, עם השמנים המומלצים על ידי היצרן. 17. למובילי מים יש צי של משאיות מתוצרת חברות אחרות המבצעות את אותה העבודה ומטופלות באותה הדרך, ורק המשאיות שנרכשו מהחברה המאוחדת אינן עומדות בתנאי העבודה שלה. 18. מובילי מים פנתה פעמים רבות אל החברה המאוחדת והתריעה על התקלות, אך היא התנערה מאחריותה. 19. בשל התקלות, היו המשאיות מושבתות ימי עבודה רבים, ועל החברה המאוחדת לפצות את מובילי מים בגין הנזקים וההפסדים שנגרמו לה עקב ימי ההשבתה הללו. 20. מובילי מים נאלצה פעמים רבות לתקן את המשאיות על חשבונה למרות שנמצאו בתקופת האחריות. על החברה המאוחדת להשיב לה עלויות תיקונים אלה. 21. שתי המשאיות 910 ו-914 הושבתו למשך ימים רבים, תוך גרימת נזקים עצומים. כמו כן, הושבתו הן כליל ונגרמה להן ירידת ערך, כשבסופו של דבר נאלצה מובילי מים למוכרן תוך שהיא סופגת הפסדים גדולים. טענות החברה המאוחדת בתביעה שכנגד 22. החברה המאוחדת מסרה למובילי מים משאיות תקינות ואמינות. בשנת 2005, מכרה החברה המאוחדת כ-400 משאיות ואוטובוסים, מתוכם 100 מדגם המשאיות שנמכרו למובילי מים, אשר לא נתגלו בהן ליקויים מהסוג הנטען, במיוחד בסרנים ובמנועים. 23. מובילי מים לא שמרה על הוראות היצרן והנחיות החברה המאוחדת באשר לתפעול ותחזוקה של המשאיות. אילו היתה עושה כן, לא היו נגרמות התקלות הנטענות. 24. מדובר בתקלות שונות במשאיות מאותו סוג ולפיכך מדובר בעניין שמצביע על טיפול ותפעול לא מקצועי של המשאיות. 25. מובילי מים לא הצליחה להוכיח כי עשתה שימוש בשמנים מתאימים וכי עמדה בשגרת הטיפולים הנדרשת עפ"י הוראות היצרן, בכך הפרה את תנאי כתב האחריות שניתן למשאיות. הראיות 26. מטעם החברה המאוחדת הוגשו תצהיריהם של של מר עמוס מנחם (להלן: "מנחם") מנהל שירות באזור הצפון של החברה, וכן של מר עמי עברון (להלן: "עברון"), סמנכ"ל שיווק של החברה. 27. מטעם מובילי מים הוגשו תצהיריהם של מר גדי גל (להלן: "גל") עובד לשעבר של החברה,ששימש כקצין בטיחות ואחראי על תחזוקת הרכבים. וכן של מר יוסף מונג'ד (להלן: "מונג'ד"), מנכ"ל החברה. 28. כמו כן הוגשו חוות דעת כדלקמן: מטעם החברה המאוחדת: המהנדס מר עמירם אידלסון; שמאי הרכב מר אורי נוימן. מטעם מובילי מים: המהנדס מר דוד נמרי; שמאי הרכב מר אורי גורביץ. חוו"ד מטעם המכון לחקר הכשל (אינג' נתן מורג ואינג' מאיר קנדלר) לפי מינוי בית המשפט. 29. כל המצהירים ועורכי חוות הדעת נחקרו, למעט שני שמאי הרכב, לגביהם הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו הם מוותרים על חקירותיהם ומשאירים את הקביעה במחלוקת שביניהם לשיקול דעתו של בית המשפט. כמו כן, ובאשר למומחה מטעם בית המשפט הגיע רק מר מורג להיחקר על חוות הדעת ועל כך נעמוד בהמשך. דיון והכרעה התביעה העיקרית תעודת האחריות 30. השאלה המרכזית באשר לחשבוניות שתשלומן נתבע על ידי החברה המאוחדת היא, האם התיקונים והטיפולים הכלולים בהן מכוסים במסגרת האחריות. מקובלת עלי עמדת החברה המאוחדת לפיה כל תנאי האחריות צריכים להתקיים, על מנת להיכנס לגדרי האחריות. ברור כי עמידה בתקופת האחריות ובמגבלת הקילומטראז' איננה מקנה זכאות אוטומטית לביצוע כל תיקון או טיפול ברכב, שכן כתב האחריות (נספח "ד" לתצהיר מנחם) כולל תנאים נוספים שתוקף האחריות מותנה בהם, וכן רכיבים ונזקים שאינם כלולים במסגרת האחריות. 31. עם זאת, אינני מקבל את טענת החברה המאוחדת כאילו כל טענות מובילי מים בהקשר הנ"ל הינן מסוג של "הודאה והדחה". אמנם, מובילי מים מודה בביצוע הטיפולים והתיקונים נשוא החשבוניות על ידי החברה המאוחדת, אולם מקום בו בוצע התיקון/הטיפול במסגרת תקופת האחריות ובלא לעבור את הקילומטראז' הנקוב באחריות, חלק מטענות החברה המאוחדת הן טענות פטור שהנטל עליה להוכיחן (למשל, טענה כי התקלה נובעת משימוש בלתי נכון ברכב או מנהיגה בלתי מיומנת). 7 החשבוניות נשוא התביעה העיקרית 32. להלן נעבור על 7 החשבוניות ונתייחס לטענות הנטענות לגבי כל אחת מהן (במאמר מוסגר אציין כי טענת מובילי מים כאילו הובטח להם בע"פ שלא יצטרכו לשלם את החשבוניות נשוא התביעה לא הוכחה דיה). 33. חשבונית מס' 3004117 (ב/1) בסך 15,719 ₪ מיום 26.5.05 לגבי משאית 685 - התיקון נשוא החשבונית הוא החלפת מודולוס לפליטה ואטמים, וזאת לאחר שנמצא כי המשאית מאבדת מים, אשר עוברים דרך המודולוס הנ"ל, המשמש למיחזור חלק מגזי הפליטה לצורך תקן אירופאי. התיקון בוצע בטרם חלפה של תקופת שנתיים אחריות למשאית זו, אך בקילומטראז' של 306,062, בו בזמן שהאחריות ניתנה עד קילומטראז' של 200,000 ק"מ, למעט לגבי מנוע, תיבת הילוכים וסרן אחורי, שם ניתנה האחריות ל-350,000 ק"מ או 3 שנים (המוקדם מבין שניהם). לכאורה, מתעוררת השאלה האם התקלה הינה תקלה במנוע, או אז היתה היא מכוסה במסגרת האחריות (ר' תשובת מנחם בעמ' 41 ש' 15-17 לפיה אם התקלה היתה מתרחשת לפני שהמשאית הגיעה ל-200,000 ק"מ היה לכך כיסוי של היצרן). אמרתי לכאורה, שכן טענה זו כלל לא נטענה בסיכומי מובילי מים. מכל מקום, הנטל להוכיח כי התקלה הינה תקלה במנוע ולכן מכוסה באחריות הוא נטל המוטל על מובילי מים הטוענת לתחולת האחריות המוארכת שניתנה לתקלות במנוע, ובנטל זה לא עמדה. לא נטען על ידה דבר וחצי דבר בעניין זה בתצהירי העדים מטעמה, וגם לא בחוות דעת המומחה מטעמה. המקום היחיד בו התעוררה שאלה זו הוא בחקירתו הנגדית של גל, אשר טען כי גז פליטה שייך למנוע, אך לא ידע אפילו לומר היכן מורכבת מערכת זו (עמ' 146). אין מדובר בעדות שיש בה כדי להרים את הנטל המוטל על מובילי מים בעניין זה. עניין נוסף שיכול היה להתעורר בהקשר זה הוא השאלה האם רשאית היתה החברה המאוחדת להגביל את האחריות בקילומטראז'. הוגש נ/1 שהוא צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא ומתן שירותים לרכב), תשל"ט-1978 שתחילתו ביום 14.10.02, ולפי סעיף 3(10)(ב) אחד התנאים למתן רשיון ליבוא רכב הוא מתן אחריות לשירות תחזוקה לתקופה שלא תפחת משנתיים מיום מכירת הרכב (לא נזכרה שם מגבלת קילומטראז'). דא עקא, גם טענה זו לא נטענה בסיכומי מובילי מים. כמו כן, הטענה לא נטענה כטענת הגנה על ידי מובילי מים בכתב ההגנה, ולפיכך, מקובלת עלי טענת החברה המאוחדת שנטענה עוד בזמן הדיון (אגב התנגדות להגשת המסמך נ/1) ואשר לפיה הטענה דנן מהווה הרחבת חזית, וזאת אף ללא צורך בבחינת טענת ההגנה לגופה. נותרנו, אפוא, עם טענתה של מובילי מים, לפיה חשבונית זו הופנתה ליצרן, ולפיכך הכירה למעשה החברה המאוחדת באחריות, ואף קיבלה פיצוי מהיצרן. הגם שהחברה המאוחדת אישרה כי נעשתה פניה ליצרן לכיסוי חשבונית זו, הוסיפו עדיה, מנחם ועברון כי הפניה ליצרן נעשתה במסגרת "רצון טוב" שהיצרן מגלה לעתים גם כאשר יש חריגה מתנאי האחריות, אלא שבמקרה זה הבקשה נענתה בשלילה (עמ' 39 ש' 26-31, עמ' 40 ש' 1-15; עמ' 93 ש' 27-31, עמ' 94 ש' 1-17). הסבר זה מקובל. לא כל פניה ליצרן משמעותה כי קיימת הכרה באחריות, ותיתכן פניה גם כאשר הטיפול לא מכוסה באחריות, אלא שבמקרה זה הפנייה לא צלחה. לא הוכח כלל ועיקר כי החברה המאוחדת קיבלה פיצוי כלשהו מהיצרן בגין תיקון זה. נוכח האמור לעיל מתקבלת תביעת החברה המאוחדת לגבי חשבונית זו (15,719 ₪ ערך 26.5.05). 34. חשבונית מס' 709043 (ב/2) בסך 17,083 ₪ מיום 16.6.05 לגבי משאית 910 - לדברי החברה המאוחדת, החשבונית הינה ריכוז של החיובים שחויבה מובילי מים בחשבונית 3004114 מיום 26.5.05. התיקון בוצע על פי הזמנת מובילי מים מס' 2296, כאשר היא חויבה בתשלום רק עבור חלקים שאינם כלולים בתקופת האחריות (שמנים ומצמד), בעוד שהרכיבים שכלולים באחריות לא חויבו בחשבונית זו. אין לקבל את טענת מובילי מים כי אין פירוט לחשבונית, שכן היא כוללת חלק מהחיובים המפורטים בחשבונית 3004114. אין מחלוקת כי התיקון בוצע במהלך תקופת האחריות, וכי הקילומטראז' (193,000 ק"מ) נמצא אף הוא בתחום האחריות. החברה המאוחדת לא פירטה בתצהיריה את רכיבי החיוב שחוייבו מתוך חשבונית 3004114, אך בחקירתו של מנחם אישר הוא כי פריטי החיוב היחידים הם בגין חלפים של דיסקית חיכוך ומצמד, וכן של שמנים (ואכן, צירוף רכיבי חיוב אלה מביא לסכום של 14,601 ₪ לפני מע"מ, שהוא סכום חשבונית 709043). לגבי שמנים, אין מחלוקת כי אינם כלולים בתקופת האחריות. לגבי דיסקית חיכוך מקובלת עלי עדות מנחם כי דיסקית חיכוך ורפידת מצמד חד הם. לא נטען אחרת על ידי מי מעדי מובילי מים. בתנאי האחריות הוצאו רפידות מצמד שהתבלו בלאי סביר ורגיל מכלל האחריות, ובקילומטראז/ של 193,000 ₪, סביר הוא כי ההחלפה נדרשה עקב בלאי רגיל וסביר של הרפידות. לא כך הדבר לגבי המצמד, אשר מוצא מגדרי האחריות רק במקרה שניזוק מבלאי של הרפידה (להבדיל מבלאי סביר ורגיל, או אז החלפתו הינה בגדר האחריות). בענייננו, נטען על ידי מנחם כי "הרפידה והמצמד הם יחידה אחת. בדרך כלל כשמחליפים, מחליפים את שניהם". אין לקבל דברים אלה שלא הוכחו, מה גם שתנאי האחריות קובעים במפורש כי הפטור היחיד מאחריות למצמד הוא לגבי מצמד שניזוק מבלאי של הרפידה. צריך היה אפוא להוכיח כי המצמד ניזוק עקב בלאי הרפידה, והדבר לא נטען (אלא רק בחקירת מנחם) ולא הוכח. המסקנה היא כי יש מקום לחיוב מובילי מים בעלות דיסקית החיכוך והשמנים, אך לא בעלות המצמד. סכום החיוב הוא לפיכך 7,946 ₪ בתוספת 17% מע"מ (שיעור המע"מ דאז) ובסה"כ 9,297 ₪ ערך 16.6.05. 35. חשבונית ב/3 (מיום 18.8.05 על סך 363 ₪, מתוכם שולמו 263 ₪ על חשבון) - מדובר בפירוק והרכבה לבדיקה של סרן אחורי, כאשר נמצא בבדיקה שמן שרוף בהינע הסופי ועקב חוסר שמן נשברו גלגלי השיניים, ולפיכך מדובר בתקלה שאינה מכוסה באחריות, כך לטענת החברה המאוחדת. מדובר בתקלה הדומה לזו נשוא חשבונית ב/7, אשר להלן ייקבע כי הינה במסגרת האחריות, ולפיכך דין זהה יהא לחשבונית ב/3 ואין מובילי מים צריכה לשלם חשבונית זו (התיקון בפועל בוצע במוסך אחר ומובילי מים תהיה זכאית לתמורתו במסגרת התביעה שכנגד שהוגשה על ידה). 36. חשבוניות ב/4 - ב/6 - מדובר ב-3 חשבוניות המתייחסות למשאית 910 בסכומים נמוכים של מאות שקלים כל אחת. בסיכומיה חזרה מובילי מים על טענותיה כי החשבוניות הוצאו בתקופת האחריות ובגין תיקונים המכוסים באחריות, ולכן אין עליה לפרוע אותן. עם זאת, לא היתה כל התייחסות לטענות החברה המאוחדת ביחס לכל חשבונית וחשבונית כפי שנטענו בסיכומיה, ואשר אפשר לסכמן כך: חשבונית ב/4 (מיום 31.8.05 על סך 395 ₪) - חיוב בגין שמני תיבת הילוכים שאינם כלולים במסגרת האחריות. חשבונית ב/5 (מיום 15.9.05 על סך 326 ₪) - הפעולות שבוצעו הן חלק מטיפול תחזוקה שגרתי רחב יותר שלא בוצע במלואו על ידי מובילי מים, ולכן אינו כלול באחריות. חשבונית ב/6 (מיום 15.9.05 על סך 864 ₪) - תיקון דרך עקב סתימת מסנני דלק במים ולכלוך, ולכן אינו כלול באחריות, שכן נבע מתחזוקה לקויה ו/או שימוש בדלקים לא נקיים. בהעדר התייחסות קונקרטית לטענות אלה בסיכומים, וגם נוכח סבירותן, אני מקבל את טענות החברה המאוחדת לגביהן. 37. חשבונית מס' 2306810 (ב/7) בסך 48,411 ₪ מיום 6.10.05 לגבי משאית 910 - לטענת החברה המאוחדת, מדובר בתקלה שנבעה מאי החלפת שמנים ו/או אי שימוש בשמנים מתאימים ו/או אי ביצוע טיפולי תחזוקה עפ"י הוראות יצרן, כאשר כפועל יוצא נגרם נזק למערכת הפלנטרית (ההינע הסופי). לפיכך, והגם שהתיקון בוצע בתקופת האחריות, ובטרם נסתיימה מכסת הקילומטראז' שבאחריות, לא התקיימו תנאי האחריות לגבי התקלה והטיפול נשוא החשבונית. אף לגבי חשבונית זו לא היתה התייחסות מפורטת בסיכומי מובילי מים, אך מאחר שמדובר בסוגיית הטיפולים והשמנים שמצאה ביטויה בהמשך סיכומי מובילי מים, והיא משליכה גם על התביעה שכנגד, אתייחס לכך בפרק נפרד להלן. טיפולים ושמנים האם נעשה שימוש בשמן מתאים לסרנים 38. גל הצהיר כי ביצע בעצמו את הטיפולים למשאיות, וכי השתמש בשמן מנוע מסוג סונול טיטאן 40W15 ושמן סרן אחורי ותיבת הילוכים מסוג סונול הייפולוב 85 W 140. לפי הקבלות שצורפו לתצהיר (נספח ז' לתצהיר גל), מובילי מים אכן רכשו מסונול את סוגי השמן הנ"ל. 39. מומחה מובילי מים (נמרי) קבע בחוות דעתו כי השמן בו עשתה מובילי מים שימוש לסרן האחורי (סונול הייפולוב 85 W 140) הוא שמן המתאים לדרישות היצרן. נמרי הסביר כי התיאור 85 W 140 מתאר את צמיגות השמן, ואילו התוספת GL5 מתארת את איכות השמן. נמרי הפנה לדו"ח דלקול מיום 4.8.05 לגבי בדיקת השמן מהסרן האחורי, שם צויין כי מדובר בשמן מסוג GL5. נמרי נחקר בנושא זה ארוכות אך עמד על דעתו. 40. מומחה החברה המאוחדת (אידלסון) קבע כי לפי הקבלות שהוגשו, מובילי מים עשתה שימוש בשמן מסוג ATF דקסטרון 3 וכי השמן הזה אינו תואם את התקנים של MAN לסרנים מניעים ותיבות הילוכים ידניות. בחקירתו, אמר אידלסון כי קבע זאת, רק על פי קבלה אחת מתוך תשע קבלות רכישת שמנים מסונול שצורפו לתצהיר גל, וכי ככל הנראה לא ראה את הקבלות האחרות (עמ' 230-231). לפיכך, אין מקום לקבל את טענת אידלסון בדבר סוג השמן לסרנים בו נעשה שימוש על ידי מובילי מים. 41. כאשר אידלסון נשאל אם שמן 85W140 GL5 הוא שמן שמתאים לסרנים, ענה כי הצמיגות עשויה להתאים ושיש להבדיל בין צמיגות לסוג השמן, כאשר בחשבונית סונול כתוב רק 85W140 ולא GL5 (עמ' 232). עם זאת, אישר אידלסון כי בדוח דלקול עליו הסתמך נרשם GL5. 42. מדברי אידלסון ונמרי ניתן לקבוע, אפוא, כי מובילי מים השתמשה בשמן מתאים ועונה לדרישות היצרן עבור הסרנים. 43. אידלסון טען כי עפ"י הדו"ח של דלקול, הצמיגות שנמדדה חורגת ב-60%, קרי השמן התחמצן ולכן ניתן להסיק כי השמן שהשתמשה בו מובילי מים אינו השמן הנכון. ואולם, במהלך שמיעת ההוכחות הוגש מסמך נ/8, שהינו מסמך רשמי של חברת סונול, אשר מתאר את המאפיינים של שמן 85W140 GL5. לפי נ/8 הצמיגות של שמן 85W140 GL5 היא בין 24-28, כאשר הצמיגות שנמדדה בדו"ח של דלקול עומדת על 29.68%, קרי, אין חריגה יוצאת דופן כפי שנטען ע"י החברה המאוחדת, אלא הצמיגות תואמת את התיאור של סונול. כמו כן, בנ/8 כתוב כי השמן תואם את תקן MAN 342N, התקן שהתאים למשאיות מאן דנן. יצויין כי איפשרתי לחברה המאוחדת להגיש השלמה לחוות הדעת של אידלסון בהתייחס לנ/8, שהגשתו הותרה בישיבה האחרונה, אך לא התקבלה השלמה כלשהי לחוו"ד אידלסון. 44. לאור האמור לעיל, יש לקבל את עמדתו של המומחה נמרי כי הצמיגות של שמן 85 W 140 היא כפי שרשום בדו"ח הבדיקה, ולכן השמן תקין ואינו מחומצן, ומסקנתו של עמוס מנחם כי "השמן שרוף לחלוטין" איננה נכונה. 45. יש להוסיף, כי המומחה אידלסון העיד בחקירתו כי ככל הנראה יש גם דו"ח של דלקול לגבי משאית 914 (בה התגלתה תקלה דומה), אך הדו"ח לא צורף לחוות דעתו. חיזוק לכך כי קיים דו"ח של דלקול לגבי משאית 914 הוא מכתבו של מנחם למונג'ד מיום 10.8.05 (נספח ב/1/3 לתצהירו), שם נכתב כי נלקח שמן ממשאית 914 למעבדה. יש לתמוה מדוע לא צורף הדו"ח גם של המשאית השנייה, אם אכן נלקח שמן לבדיקה גם ממשאית זו. הימנעות מהצגת ראיות פועלת לרעת החברה המאוחדת ומקימה את החזקה כי אם היה מצורף הדו"ח הוא היה תומך בעמדת מובילי מים [ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה(1) 736, 760 (1980)]. 46. עוד יש להוסיף לעניין טענת החברה המאוחדת לשימוש לא נכון בשמנים, כי מובילי מים רכשה מהחברה המאוחדת מספר חודשים לפני רכישת משאיות 910, 914 משאית שלישית (מס' 685) תוצרת מאן, אך בזו לא התגלה קלקול בסרן האחורי כפי שהתגלה בשתי המשאיות הנ"ל. אילו היו משתמשים בשמן לא מתאים, סביר ביותר כי גם המשאית השלישית היתה נפגעת. 47. זאת ועוד, הסרן האחורי בנוי מסרן אחורי קדמי וסרן אחורי אחורי. התקלה בסרן האחורי הופיעה בשתי המשאיות (910 ו-914), בסרן האחורי אחורי. השימוש בשמן בשני הסרנים הוא זהה, קרי מזינים הן לסרן האחורי אחורי והן לסרן האחורי קדמי את אותו סוג שמן, והטיפול נעשה בשני הסרנים בו זמנית. במידה והיה שימוש לא נכון בשמן, כפי שטוענת החברה המאוחדת, יש להניח כי התקלה היתה מופיעה גם בסרן האחורי הקדמי ולא רק בסרן האחורי אחורי כפי שקרה בשתי המשאיות. טענה זו מחזקת את העובדה כי מדובר בפגם בייצור ולא בשימוש לא נכון בשמן/טיפול לקוי. 48. ואחרון, לעניין השמָנים, הוא כי לא הזכרתי את חוו"ד מומחה בית המשפט ולא התייחסתי אליה. בחוו"ד זו נכתב כי לא נמצאה אסמכתא כי נרכש שמן מתאים על ידי מובילי מים. בהתייחס לתקלה בסרנים נכתב כי צמיגותו הגבוהה של השמן בבדיקת דלקול עשויה לרמז כי ברכב היתה כמות שמן קטנה מהנדרש למערכת עד כי השמן התחמם והתפלמר (צמיגותו עלתה) או לחילופין הוזן שמן לא מתאים שהתפלמר בתנאי העבודה של המערכת. עוד נכתב בחוות הדעת כי "בהעדר אסמכתא רלבנטית לא מצאנו את הבסיס שעל פיו קבע המהנדס נמרי כי מובילי מים עושים שימוש בשמן העומד בדרישות היצרן". המומחה שמונה על ידי בית המשפט הוא מר מאיר קנדלר מהמכון לחקר הכשל. חוות הדעת הוגשה עם זאת על ידי שני מומחים מאותו מכון, אינג' קנדלר ואינג' מורג. לכשנתבקש זימון המומחים מטעם בית המשפט נקבע (בהחלטה מיום 4.6.09) כי על מובילי מים להפקיד סך 2,500 ₪ + מע"מ בקופת בית המשפט להבטחת שכרם. לאחר מכן פנה המכון הנ"ל לבית המשפט ודרש כי התשלום שייפסק לכל מומחה יהיה 2,500 ₪, וכן הציע כי יוכנו שאלות הבהרה שייענו ללא עלות נוספת. לאחר קבלת תגובת מובילי מים לפיה אין זה המקרה למשלוח שאלות הבהרה, וכן נכונותה לכך שיתייצב רק אחד משני המומחים לחקירה, ניתנה ביום 13.8.09 החלטה בזו הלשון: "בית המשפט מינה כמומחה מטעמו את המהנדס מאיר קנולר מהמכון לחקר הכשל. המכון בחר לשתף שני מומחים בחוות הדעת (מר קנולר ומר מורג), אך בחירה זו אינה יכולה להתבטא בהכפלת השכר הנפסק על ידי בית המשפט עבור מומחה אחד המתייצב להיחקר על חוות דעתו בבית המשפט. לפיכך, הסכום שנקבע על ידי בית המשפט להבטחת שכר המומחים נותר בעינו והוא אכן הופקד. בהתאם לאמור בסעיף 4 לתגובת הנתבעת והתובעת שכנגד, אני מתיר התייצבות מומחה אחד מבין שני המומחים להיחקר על חוות הדעת, אך זאת רק בתנאי שהמומחה אשר יתייצב יהיה בקיא בחוות הדעת על כל פרטיה וגווניה ויוכל להשיב על השאלות שיופנו אליו בלא צורך להפנות את השאלה למומחה האחר..." (ההדגשה שלי - י.ק). והנה, בישיבת ההוכחות התייצב רק המומחה מורג, אך בניגוד לתנאי המפורש הנזכר לעיל, לא היה הוא בקיא בנושא השמנים, וכך נשמעו ממנו במהלך חקירתו האמרות הבאות: "הוא (קנדלר - י.ק.) עשה את כל העבודה שקשורה בשמנים. אני מוכן לענות, אבל אני חושב שהיה עדיף שהוא יענה" (עמ' 248 ש' 27-28) "ש. אם המשאית נוסעת קילומטראז' גבוה במשך תקופה קצרה יחסית, זה יכול לגרום לעומס על החלק הזה של הסרן האחורי? ת. אני לא מכיר את החלק לכן אני לא רוצה להשיב" (עמ' 251 ש' 14-16); "ש. בסעיף 4.1 אתה אומר שהמעבדה מצאה עלייה בצמיגות השמן בשיעור 60%. מה פירוש? ת. אני חוזר ואומר שוב שזה יצטרך לענות ידידי שעשה את הדו"ח בעניין השמן והכוונה היא למהנדס קנדלר. התשובה שלו תהיה יותר מקצועית" (עמ' 252 ש' 15-17); "ש. מכאן אפשר להסיק שלא היתה שחיקה אלא שבר של הסרן כפי שאכן קרה? ת. אני מעדיף שהמומחה השני יענה על השאלות האלה" (עמ' 253 ש' 1-2); "ש. זה אתה אומר למרות שהראיתי לך חשבוניות שהשתמשו בשמן 85 W 140. ת. קודם כל אני לא יודע מה השתמשו. אבל אני רוצה לראות את החשבונית הזאת. זה מוזר לי שהוא לא מצא אותה בין החשבוניות. הכוונה למר קנדלר" (עמ' 254 ש' 6-8). עינינו הרואות, כי ניתנה הוראה מפורשת של בית המשפט כי מתן אפשרות למומחה אחד להתייצב, מותנית בכך שהמומחה אשר יתייצב יהיה בקיא בחוות הדעת על כל פרטיה וגווניה ויוכל להשיב על השאלות שיופנו אליו בלא צורך להפנות את השאלה למומחה האחר. חרף זאת פעל המכון לחקר הכשל אחרת, ושלח מומחה שלא היה בקיא כלל בנושא השמנים והסרן האחורי, בציינו שוב ושוב כי מדובר בנושא שהמומחה השני מקצועי בו יותר, והפנה את השאלות אליו. גם כאשר מדובר בחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט לה נותן בית המשפט בדרך כלל משקל מיוחד, אין הוא מחוייב לקבלה [ע"א 3212/03 נהרי נ' דולב חברה לביטוח בע"מ, תק-על 2005(4) 1724, 1727 (2005)]. למותר לציין כי לא ניתן לקבל את חוות דעתו מומחה שאינו מתייצב להגן ואינו יכול להגן עליה ולהשיב על שאלות בקשר אליה. לא ניתנו כאמור הסברים על ידי המומחה שנחקר, אלא היתה הפניה למומחה השני מטעם בית המשפט. לפיכך, לא ניתן להתייחס לחוו"ד מומחה בית המשפט בהקשר לרכיב זה, מה גם שהמסקנות הוסקו על יסוד חוות הדעת והעדויות של מומחי הצדדים. 49. אשר על כן אני קובע כי מובילי מים השתמשה בשמן תקין ומתאים לסרן האחורי במשאית 910. האם בוצעו הטיפולים לפי הוראות היצרן, ובעניין החלפת השמנים - האם בוצעה החלפת השמן במועד ובכמות הנדרשת 50. גל העיד כי ביצע את כל הטיפולים בעצמו. הוא הבהיר כי לא עשה את כל הטיפול המלא, אלא רק את החלפת הנוזלים: "אני עשיתי שמנים, נוזלים בלבד, לא עשיתי שום דבר אחר" (עמ' 155 ש' 10). לדבריו, החלפת שמן התבצעה על ידו תמיד "מהזנב עד החלק הקדמי" (עמ' 149 ש' 5-6). 51. גל העיד עוד כי את ניהל את רישום הטיפולים ביומנו במחשב האישי באמצעות תוכנת אאוטלוק, וצירף דפים רלבנטיים שהודפסו מהמחשב. מדפים אלה הוברר כי הטיפולים שכללו החלפת שמנים בוצעו בערך כל 50,000 ק"מ, וגל ציין כי ההוראות בספר השירות של היצרן לא עניינו אותו, כי הוא החמיר יותר מדרישות אלה, וביצע את החלפות השמנים במרווחים תכופים יותר מאלה הנדרשים לפי הוראות היצרן (עמ' 60 ש' 20-25; עמ' 61 ש' 1-7). 52. אציין כי נתתי אמון בעדותו של עד זה. העד גל לא עבד כבר במובילי מים בעת מתן עדותו (הפסיק עבודתו של כ-3.5-4 שנים לפני מתן העדות, עמ' 166), ואף שניכר בו כי הוא מבקש להיטיב על מעסיקתו לשעבר, התרשמתי כי עדותו אובייקטיבית ואינה מוטה שלא כדין לטובת מובילי מים. גם כאשר לא זכר כל פרט ופרט, לא ניסה להוכיח את ידיעתו, אלא השיב כי אינו יודע. התרשמתי גם מנסיונו העשיר (ר' עמ' 164 ש' 1-6). 53. החלפת השמנים בוצעה על ידי גל בסככת הטיפולים של מובילי מים. יובהר כי אין חובה לבצע החלפת שמנים זו רק במוסך מורשה. על כך יעיד גם מכתבו של מנהל השירות של החברה המאוחדת, מר דן מידן, מיום 31.5.04, למובילי מים, בו נעשתה אבחנה בין החלפת שמנים המבוצעת על ידי החברה לבין טיפולים (ההדגשות במקור - י.ק.) אותם יש לבצע במוסכים המורשים על ידי החברה המאוחדת. כך גם ממכתבו של דן מידן למובילי מים מיום 14.2.05 עולה כי החברה המאוחדת מודעת היטב לכך שטיפולים שוטפים מבוצעים על ידי מובילי מים, ואין היא מוצאת בכך כל בעיה, אלא רק מבקשת להקפיד על ביצועם בהתאם לנוהלי החברה המאוחדת, בעקבות שני מקרים של ליקויים הקשורים בטיפול השוטף. דברים אלה מתיישבים גם עם עדותו של גל כי כשקיבלו את המשאיות, נפגש עם דן מידן (מנהל השירות) מהחברה המאוחדת, הראה לו במה מובילי מים משתמשים בשביל הטיפולים, הסביר על אופי העבודה, וקיבל ממנו את האישורים להשתמש בסוגי השמנים (עמ' 142). גל הסתמך על מה שמנהל השירות אישר לו (עמ' 166). גם העד מונג'ד העיד כי הזמין את השמנים לאחר שאיש השירות של החברה המאוחדת אמר לגדי מה לקנות (עמ' 185). הגם שלא היתה אסמכתא בכתב לטענה זו, היא מתיישבת כאמור עם מארג הראיות הכללי, והיא הגיונית, ומצאתי מקום לקבלה כנכונה. סיכום נושא חשבונית ב/7 54. נוכח האמור לעיל, מצאתי כי מובילי מים הצליחה להוכיח באופן מספק כי השתמשה בשמן התואם את הוראות היצרן לעניין הסרנים האחוריים, וכי ביצעה את החלפות השמנים כנדרש. לא עלה בידי החברה המאוחדת לסתור את האמור לעיל. לכך יש להוסיף כי המומחה נמרי, קבע כי הכשל בגל ההנע נגרם עקב המיסב התומך וגל ההנע שנשברו, כי מדובר בתקלות שבר ולא בלאי סביר, וכי אין לכך קשר לנוזל שהוא. משנשללו קודם לכן האפשרויות של שימוש בשמן לא נכון או אי הקפדה על הוראות היצרן לגבי מועדי החלפת השמנים, מסקנת המומחה נמרי מקובלת. 55. הואיל וכך הדבר, התיקון הכלול בחשבונית ב/7 צריך היה להיכלל במסגרת האחריות, ולכן אין חובה על מובילי מים לשלם לחברה המאוחדת חשבונית זו, ותביעתה ברכיב זה נדחית. התביעה שכנגד טענת ההבטחה 56. באשר לטענת מובילי מים כי הובטח להם ברכישת שתי המשאיות נשוא התביעה שכנגד (910, 914) כי מדובר במשאיות אמינות וחזקות המתאימות לצרכיה ולמטרותיה של מובילי מים, לא הוכחו הדברים, והמסמכים הקובעים הם מסמכי הרכישה כפי שנחתמו על ידי הצדדים. אינני שולל אמירות ברמה זו או אחרת בבחינת אמירות כלליות, שאין בהן כדי להקים עילת תביעה מיוחדת החורגת מגדר התנאים שהוסכמו בכתב בין הצדדים. חוות הדעת 57. בחוו"ד נמרי נכתב כי כניסת המשאיות לתיקונים היו מעל ומעבר לכל סבירות מקובלת בענף, במיוחד כשמדובר במשאיות הנוסעות בכבישם סלולים והשימוש שנעשה בהן הוא הובלת מים בלבד. נמרי סקר תקלות במצמדי המשאיות, בסרן האחורי (נשוא דיון קודם לעיל) ותקלות במנוע (אליהן נתייחס בהמשך), וקבע כי במשאיות היו תקלות רבות שלא נבעו משימוש בלתי נכון. כן קבע כי משך ימי העמידה של המשאיות כתוצאה מתקלות אינו סביר, כאשר מדובר במשאיות האמורות לנסוע לפחות 450,000 ק"מ ללא תקלות מיוחדות. 58. מנגד הוגשה חוו"ד אידלסון בה נסקר פרופיל העבודה של שתי המשאיות, לפיו גמאו הן 17-18 אלף ק"מ בחודש בזמן נסיעה של 15-16 שעות עבודה ליום, ובקילומטראז' יומי של 683-728 ק"מ ליום. קביעתו היא כי שתי המשאיות הופעלו בתנאים אינטנסיביים ביותר, כאשר אופי העבודה הוא נסיעה על כבישים עם משקל מקסימלי מותר בתקינה הישראלית. עוד נקבע כי המפרט הטכני של שתי המשאיות מתאים באופן מוחלט לתנאי עבודה אלו. עוד קבע המומחה כי בתנאים אלה יש להקפיד על שגרת טיפולים קפדנית, הן מבחינת מרווחי הזמן בין הטיפולים, והן מבחינת איכות השמנים, נוזל הקירור והדלק. אידלסון קבע עוד לגבי משאית 910 כי 50% מהתקלות שהצטברו ברכב קשורות לתפעול לא נכון שלו ולשגרת טיפולים שאינה תואמת את עבודת המשאית וכנראה גם שימוש בשמנים לא מתאימים. לגבי משאית 914 קבע אידלסון כי קיימות 28 תקלות מתוכן 5 תקלות חמורות המצביעות בעיקר על חוסר טיפול נכון במשאית, אך אין תקלות הקשורות ישירות לתפעול בלתי מקצועי של המפעיל. אציין כי אידלסון הוא עובד של החברה המאוחדת, אך אין בכך כדי להוות מניעה להגשת חוות דעת על ידו. מובן שיש להתייחס לחוות דעת זו בזהירות הראויה. 59. אתייחס תחילה לנזק למנוע משאית 910, ולאחר מכן למכלול. תקלת המנוע 60. לפי חוות הדעת של נמרי, במשאית 910 התקלקל המנוע עקב התחממות יתר. עקב כך הוחלפו שתי בוכנות וצילינדרים, אך לאחר זמן קצר חזרה התקלה ושוב הוחלפו בוכנה וצילינדר. נמרי התבקש לבדוק האם מערכת ההתרעה של המשאית וצגי הנהג תקינים, באופן שניתנת התרעה בדבר הבעיה, שתאפשר עצירה ותיקון בטרם תוחמר הבעיה וייגרמו נזקים. נמרי מציין בחוות הדעת כי בדק את המשאית באופן שבוצע ריקון של מערכת הקירור, אך למרות שלפי ספר הנהג היתה אמורה להתקבל התרעה (coolant level too law) וסמל בצורת מיכל ריק, לא הופיעו ההודעה או הסמל. כמו כן, בדק נמרי את מיקום חיישן חום המנוע ומצא שהוא מותקן על צינור המים הראשי, כך שאם אין מים במערכת הקירור, מד חום המנוע שבלוח השעונים לא יראה קריאה נכונה שיכולה להתריע בפני הנהג על חום יתר של המנוע. נוכח האמור לעיל קבע נמרי כי הנהג אינו יכול לזהות התחממות יתר של המנוע, ולעצור את המשאית כדי למנוע נזק. 61. לפי חוות דעתו של אידלסון, מסקנת נמרי אינה מבוססת מהבחינה הטכנית, שכן דוח "הקופסה השחורה" של המשאית מלמד כי התקיימו שני הליכי התחממות: בתאריך 16.11.05, בק"מ מצטבר של 314,688 ק"מ הופיעה בצג הנהג תקלה המתארת התחממות של המנוע, אך הנהג התעלם מהתקלה והמשיך בדרכו. ב-17.11.05, בק"מ מצטבר של 316,000 ק"מ, התקבלה 5 פעמים התראה על חוסר מים, וכן התקבלה התראה חמורה אף יותר על התחממות שמן המנוע. לדברי אידלסון, כל תקלה שנרשמת בקופסה השחורה הופיעה בוודאות גם על הצג לפני הנהג. 62. גם חוות דעת מומחה בית המשפט התייחסה לנושא זה. לפי חוות דעת זו, המומחה נמרי התייחס לכך שלא תינתן התראה על התחממות המנוע במצב בו אין כלל מים במערכת, אך סביר הוא כי איבוד מים יהיה הדרגתי, ובמצב כזה מתרחשת עליה הדרגתית בטמפרטורת מי הקירור, הניתנת למדידה באמצעים ייעודיים המותקנים ברכב, של נורת אתראה המזהירה מפני עליה בטמפרטורת נוזל הקירור וכן מד טמפרטורת נוזל הקירור. 63. לאחר שנתתי דעתי לדברי המומחים השונים ועיינתי בחקירותיהם בבית המשפט, באתי לכלל מסקנה כי אין בידי לקבל את טענת מובילי מים בעניין זה. מקובלים עלי דברי המומחה נמרי כי בבדיקה שערך במשאית 910 (הוא היחיד מבין המומחים שבדק פיזית משאית זו), לא התקבלה התראה לגבי גובה פני נוזל הקירור. בדיקה זו מצביעה על כך כי גם כשירד מפלס נוזל הקירור, לא התקבלה התראה ספציפית על כך בצג הנמצא בפני נהג המשאית. יחד עם זאת, מקובלים עלי דברי המומחה מטעם בית המשפט, כי הירידה במפלס הנוזל היא הדרגתית, וכך גם גם חלה עליה הדרגתית בטמפרטורת מי הקירור אשר לגביה קיימות התראות אחרות. כך גם לגבי התראה נוספת לעניין עליית חום המנוע. המומחה נמרי בדק רק מצב בו אין כלל נוזל קירור במערכת, כשבמצב זה אין יכולת לקבל התראה על חום המנוע, שכן חיישן חום המנוע מותקן על צינור המים הראשי. המומחה נמרי ערך גם בדיקות שונות המצביעות על כך שלא התקבלה התראה בצג הנהג על ניתוק מנורת פנס ראשי, וכן ציין כי המערכת הראתה לחץ שמן קבוע בעוד שבפועל לחץ השמן משתנה כל הזמן עם פעולת המנוע. לדבריו, יש בכך כדי ללמד כי מערכת צגי הנהג אינה תקינה וזה המקור לכשלים. עם זאת, לא ציין המומחה נמרי כי ביצע את הבדיקה המתבקשת של התחממות נוזל הקירור והמנוע עקב אובדן הדרגתי של נוזל הקירור, ולא צויין על ידו האם במצב דברים סביר זה מתקבלת התראה על צג הנהג. כיוון שכך, יש לקבוע כי לא הוכחה טענת המומחה נמרי כי צג הנהג היה בלתי תקין לחלוטין. כפי שעולה מחוות הדעת של אידלסון, התקבלו שתי התראות במערכת, האחת ביום 16.11.05, בדבר התחממות המנוע, והאחרת ביום 17.11.05 בדבר התחממות שמן המנוע, והדבר נתמך בנספחים שצורפו, ולפיכך, גם אם ההתראות בדבר חוסר מים (גובה מפלס נוזל הקירור) לא הופיעו על צג הנהג, הרי שתי ההתראות האחרות הופיעו, ולפיכך, היה על הנהג לעצור את הרכב ולטפל מיידית בתקלה, ולא להמשיך בנסיעה, כפי שאירע בפועל. מכלול התקלות 64. באשר למכלול התקלות, כבר נקבע לעיל, כי מובילי מים השתמשה בסוגי שמן מתאימים וכי ביצעה את החלפות השמנים במועדים ולפי הוראות היצרן. יש לשלול, אפוא, סיבות אלה כסיבות שגרמו לתקלות השונות במשאיות. 65. ואולם, מעדותו של גל התבררה עובדה חשובה, והיא כי הוא ביצע באתר חברת מובילי מים רק את החלפות השמנים במשאיות, ולא את הטיפולים הנדרשים במלואם (ר' סעיף 50 לעיל). הטיפולים שעל המשאיות לעבור כחלק משגרת הטיפולים הנדרשים, הם טיפול "קטן" S-6, וטיפול "גדול S-12 (ר' עמ' 25-28 לנספח "ד" לתצהיר מנחם). טיפולים אלה כוללים מספר רב של פעולות ובדיקות שיש לבצען, לרבות בדיקת מערכת (דיאגנוסטיקה) באמצעות התחברות למחשב, והוצאת תדפיס דו"ח תקלות, המאפשר לעקוב אחר מצב הרכב ותקלות קיימות. גל העיד כאמור כי הוא ביצע החלפות שמנים ונוזלים בלבד, וכי את שאר הטיפול, שאינו נוגע לשמנים ומסננים ביצעו אך ורק במוסכים "אפיקים" ו/או "שירה", שניהם מוסכים מורשים של החברה המאוחדת. כאשר התבקש גל להציג אסמכתאות לגבי ביצוע טיפול כאמור על ידי מי מהמוסכים הנ"ל, התברר כי אין בידו כל אסמכתא לביצוע טיפולים כאלה. מהיסטוריית הטיפולים של מוסך "אפיקים", שהוא מוסך בבעלות החברה המאוחדת עולה כי לא בוצע שם טיפול מהטיפולים שהיו אמורות המשאיות לעבור, ולגבי מוסך "שירה" שהוא מוסך מורשה של החברה המאוחדת לא הוצגו חשבוניות, קבלות, כרטיסי טיפול וכיו"ב שיצביעו על כך כי מובילי מים ביצעו את שגרת הטיפולים כתקנה וכסדרה (ר' לעניין זה עמ' 155-156 לפרוטוקול). 66. בהעדר אסמכתאות כאמור לעיל, ברור שלא ניתן להתבסס על אמירה בעלמא בעניין זה, והמסקנה היא כי מובילי מים לא ביצעו את הטיפולים הנדרשים כמפורט בספר השירות ותעודת האחריות. אין מקום אף לבחון את השאלה האם יכולה החברה המאוחדת לחייב ביצוע הטיפולים במוסכי השירות שהוסמכו על ידה, שכן מובילי מים טענה כי ביצעה את הטיפולים רק במוסכים המורשים של החברה המאוחדת, ועל-פי הראיות בתיק זה, לא ביצעה כלל טיפולים (למעט החלפות השמן והמסננים), לא במוסכים מורשים ולא בכאלה שאינם מורשים. 67. יצויין כי העובדה שהטיפולים גופם (למעט החלפת נוזלים ומסננים) לא בוצעו על ידי גל, לא היתה ידועה למומחה נמרי, אשר ציין בחוות דעתו כי מובילי מים ביצעה טיפולים שוטפים במשאיות על ידי גל, וכי הטיפולים בוצעו בהתאם להנחיות שהתקבלו מהיבואן. גם בחקירתו ציין נמרי, כאשר נשאל לגבי טיפול S-6 כי התרשם שעשו טיפולים, ולא יותר מכך. 68. בסעיף 4(א) לתעודת האחריות צויין כי תוקף האחריות מותנה בכך שכל הטיפולים התקופתיים יבוצעו בתדירות המפורטת בטבלה בסוף חוברת השירות במוסכי השירות שהוסמכו על ידי החברה. כפי שראינו לעיל, אין כל ראיה שהטיפולים התקופתיים בוצעו כלל על ידי מובילי מים (לפיכך, אין צורך לדון כלל בסוגיה האם רשאית היתה מובילי מים לבצע את הטיפולים במוסכים שאינם מורשים על ידי החברה המאוחדת, שכן טענת מובילי מים היתה כי הטיפולים בוצעו במוסכים מורשים כאמור, וכאמור לא הוכיחה כי בוצעו כלל טיפולים, למעט החלפת שמנים, מסננים וכד'). 69. מקובל עלי כי מקום בו אי ביצוע טיפול אינו הסיבה לתקלה ברכב, לא תשוחרר החברה המאוחדת מאחריות. גם באשר לטענת מובילי מים לתקלות רבות (כולל אלה שהוכרו כתקלות שבאחריות), הרי אילו שאינן קשורות לאי ביצוע הטיפולים השגרתיים יוסיפו להימנות על רשימת התקלות ולא ינופו ממנה. 70. המומחה נמרי ציין בחוות דעתו כי כל התקלות שהתגלו במשאיות אינן קשורות לשגרת הטיפולים, ואינן נובעות ממנה. הוא חזר על כך בחקירתו (עמ' 21 ש' 12-20). 71. המומחה אידלסון ציין בחוות דעתו כי תקלות רבות קשורות לחוסר טיפול נכון במשאיות (שתי המשאיות) ולתפעול לא נכון של הרכב (משאית 910). 72. המומחה מטעם בית המשפט לא התייחס לסוגייה זו בחוות דעתו, והסתפק בהתייחסות לתקלות הסרן האחורי והתחממות המנוע. 73. בחוות דעתו התייחס המומחה נמרי בפירוט רב לשלוש תקלות משמעותיות (במצמד והתחממות המנוע לגבי משאית 910) ובסרן האחורי לגבי שתי המשאיות, ולא סקר את התקלות הנוספות שהצריכו טיפול במשאיות אלה. גם בחוות הדעת המשלימה של נמרי שהתייחסה לחוות הדעת של אידלסון, ציין נמרי בהתייחס לשגרת הטיפולים, כי היא נעשתה לפי הנחיות MAN וחזר באופן כללי על טענתו כי התקלות במשאיות נבעו מפגם בייצור ולא מתיפעול ו/או טיפול לא נכון. המהנדס נמרי לא התייחס באופן קונקרטי לתקלות כגון משאבת מים נוזלת, מחליף חום לריטרדר, שיפוץ מרססים, רעידה, תיבת הילוכים, נוזל קירור והתפרקות גל הנע שאידלסון תלה אותן בטיפול לא נכון. לפיכך, אני מקבל את טענת המומחה אידלסון בעניין זה (למעט לגבי גל ההינע). באשר לתקלות ה"גדולות" כבר ראינו לעיל כי את התקלה בנושא גל ההינע/הסרן האחורי ניתן לייחס לפגם בייצור, תקלה הנמצאת במסגרת האחריות, בעוד שהתקלה של התחממות המנוע נובעת מחוסר תשומת לב הנהג להתרעות, ולא לפגם בייצור. 74. אין צורך להתייחס לנושא המצמד, שכן די באמור לעיל על מנת להביא למסקנה כי לא עלה בידי מובילי מים להוכיח את טענתה כי המשאיות שנמכרו לה לא התאימו ליעדן, ולכן יש לפצותה על כל הנזקים שנגרמו לה עקב כך. המשאיות אכן נכנסו למוסך לתיקונים לא מעטים, אך חלק מתיקונים אלה נבע כאמור מטיפולים לא נכונים (או מהעדר טיפולים בכלל), ומתפעול לא נכון של הרכב, ותקלה נוספת של התחממות המנוע נבעה אף היא כאמור מתפעול לא נכון. המכלול כולו לאחר ניכוי הטיפולים הנ"ל שאינם קשורים לתקלת ייצור או לאי התאמת המשאיות לייעודן, אינו מאפשר קבלת טענת מובילי מים בעניין זה, כשאל לנו לשכוח כי מדובר במשאיות שעברו 316,000 ק"מ (משאית 910) בתקופה של 18.5 חודש, ו-259,000 ק"מ בתקופה של כ-14 חודש, דהיינו לא ניתן לומר כי לא מילאו את ייעודן. ימי העמידה של משאיות אלה עקב טיפולים ותיקונים מסתכמים לפי טענות מובילי מים ב-75 יום וב-47 יום בהתאמה למשאיות הנ"ל. גם בהנחה כי סיכום זה הוא נכון (ויש על כך חולק), סך כל ימי העמידה מצטמצם, בהתחשב בכך שהם כוללים ימי עמידה שאינם קשורים לתיקונים שנדרשו עקב טיפול לא נכון או תפעול לא נכון של הרכב. 75. לפיכך, טענות מובילי מים לפיצוי בגין נזקים עקב ימי העמידה הנ"ל ועקב ירידת ערכן של המשאיות דינן להידחות. בחינת רכיבי הנזק 76. גם אם נבחן רכיבי נזק אלה לגופם, יש לדחותם. 77. לגבי ימי העמידה - על מנת לבסס את כימותם, היה צורך להציג חומר עזר כגון חשבוניות, כרטיסי מוסך וכד' שיצביעו על מספר הימים בהם שהתה כל משאית במוסך. בענייננו, הוגשו טבלאות אקסל בלבד (נספחים "ח" ו"ט" לתצהיר גל), ללא אסמכתאות כאמור (ור' עמ' 173-174 לפרוטוקול). בנוסף, מובילי מים לא הצליחה להוכיח את הנזק הכספי שנגרם לה עקב אותם ימי עמידה נטענים. לתצהירו של מונג'ד צורף כנספח "א" מכתב רו"ח יוספיה זוהיר מיום 24.3.09 הנושא כותרת "אישור הפסדים משאית מסוג מאן", ולפיו רווח נטו למשאית מסתכם ב-1,500 ₪ ליום לפני מס ומע"מ. בהחלטה בדיון מיום 3.12.09, בטרם החלה חקירתו של מונג'ד, ולאור בקשת החברה המאוחדת, קבעתי כי המכתב לא יוכל להתקבל כראיה, שכן היה צורך להגישו כחוות דעת ולא כמכתב. משאין ראיה מבוססת להפסד הנטען של 1,500 ₪ ליום עבודה של משאית, לא ניתן להסתפק בהפניה של מונג'ד לאותו מכתב, בסעיף 21(ב) לתצהירו. בנוסף, נטען לימי עמידה רבים מעבר ל-75 יום של משאית 910 בשל השבתתה בעקבות עצירת הרכב ביום 14.10.05 עקב תקלה במנוע (תקלה שתוקנה אך חזרה שוב). כפי שצויין לעיל, מדובר בתקלה של חוסר מים ואי תשומת לב הנהג, ולפיכך, אין מובילי מים יכולה לבוא בטענה לימי עמידה עקב כך. 78. לגבי ירידת הערך - מובילי מים טענה כי נאלצה למכור את שתי המשאיות בערך נמוך משוויין, בשל הפגמים והתקלות שבמשאיות. מאחר שלא התקבלה הטענה כי המשאיות פגומות בפגמי ייצור, אין מקום גם לירידת ערך. למעלה מכך, ירידת ערך יש להוכיח באמצעות חו"ד שמאי. הוגשה חוו"ד אחת של השמאי אורי גורביץ, מטעם מובילי מים לפיה שוויה הריאלי של משאית 914 הוא 363,000 ₪ במועד בו נמכרה בסכום של 280,000 ₪. לפי חוו"ד של השמאי אורי נוימן מטעם החברה המאוחדת, שווי המשאית הנ"ל הוא 236,610 ₪. הפערים בין חוות הדעת נובעים מהפרמטרים הבאים: א. השמאי גורביץ קבע ירידת ערך של 10% בגין קילומטראז' גבוה, בעוד השמאי נוימן קבע ירידת ערך של 30% בגין הפרמטר הנ"ל. ב. השמאי נוימן קבע כי על מכירת המשאית תילקח עמלת תיווך של 10% וכי יש לנכות שיעור זה ממחירה. ג. המחיר הבסיסי של המשאית שונה, שכן השמאי נוימן קבע את שווייה בסך 375,570 ₪ לפי מחירון 8/06, בעוד השמאי גורביץ קבע את שווייה בסך 403,350 ₪ לפי מחירון 5/06. 79. הצדדים ויתרו על חקירות השמאים והסמיכו את בית המשפט להכריע במחלוקת ביניהם לפי שיקול דעתו. הכרעה זו הינה כדלקמן: ירידת הערך בשל קילומטראז' גבוה תועמד על 20%. אין לנכות 10% עמלת תיווך שכן המשאית נמכרה ישירות לתושב ירדן. לגבי מועד המחירון הקובע, לפי תצהירו של מונג'ד נמכרה המשאית ביום 7.9.06, רשימון היצוא הוא מאותו מועד, והמחירון שצורף על ידי מונג'ד הוא מחירון 9/06. לכן יש לקבל את המחירון הקרוב ביותר למועד זה מבין שני המחירונים, דהיינו מחירון 8/06. החישוב של שווי המשאית יהא, אפוא, כדלקמן: שווי המשאית - 375,570 ₪ ניכוי 20% בגין קילומטראז' - 75,114 ₪ סה"כ : 300,456 ₪ 80. ההפרש בין שווי המשאית לבין הסך של 280,000 ₪ בו נמכרה לפי הנטען הוא 20,000 ₪ בלבד, ולכך יש להוסיף את נסיבות מכירתה, שעה שהורכבה על גבי שלדתה משאבת בטון גנובה, וכן פורק ממנה אחד הסרנים, כאשר לאחר מכן נתפסה בחניון חברת "מי עדן" באילת. מקובלת עלי נוכח האמור לעיל, טענת החברה המאוחדת כי המשאית נמכרה כפלטפורמה גרידא לאותה משאבת בטון ששווייה גבוה מאד (ר' חוו"ד נוספת של השמאי נוימן בעניין זה), ולפיכך יש קושי רב לקבל את המחיר בו הוצהר שנמכרה לתושב הירדני כמחיר המקסימלי שניתן היה להשיג עבורה. הקביעה הסופית היא כי ירידת ערך לא הוכחה כאן, וכך גם נזק כלשהו. 81. לגבי משאית 910 לא הוגשה חוות דעת, וכל שנטען הוא כי נמכרה בינואר 2008 לתושב שטחים ב-280,000 ₪, כ-96,000 ₪ פחות משווייה במחירון. אין די בעובדות אלה כדי להוכיח ירידת ערך של המשאית עקב פגמים שבה, ואפילו לא היתה נדחית טענתה העיקרית של מובילי מים, לא ניתן היה להכיר ברכיב נזק זה. 82. רכיב אחרון של התביעה שכנגד מתייחס ל-4 חשבוניות וחיוב אחד בסכום כולל של 111,824 ₪ בגין תיקונים שביצעה מובילי מים במוסך "שירה" ואשר לא הוכרו כתיקונים במסגרת האחריות על ידי החברה המאוחדת. בפועל צורפו שלוש חשבוניות בלבד. שתיים מהן חשבוניות בגין תקלת מנוע שהתייחסתי אליה בהרחבה לעיל וקבעתי כי אינה נכללת במסגרת האחריות. החשבונית השלישית מיום 26.10.05 בסך 13,781 ₪ הינה בגין תיקון תקלה בסרן האחורי של משאית 914, שדינה זהה לתקלה דומה שהתרחשה במשאית 910, אשר לגביה נקבע כי היא מכוסה במסגרת האחריות (חשבונית ב/7, ור' הדיון בסעיפים 36-55 לעיל). כמו כן, ר' סעיף 45 לעיל לגבי אי צירוף דו"ח בדיקת דלקול לגבי השמן שנלקח ממשאית 914. לפיכך, יש לאשר החזר עלות התיקון שבוצע על ידי מובילי מים במשאית 914, לפי חשבונית מיום 26.10.05. סיכום 83. התביעה העיקרית מתקבלת באופן חלקי באופן שהנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: א. סך 15,719 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.5.05. ב. סך 9,297 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 16.6.05. ג. סך 395 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.8.05. ד. סך 1,190 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 15.9.05. 84. התביעה שכנגד מתקבלת באופן חלקי ביותר באופן שהנתבעת שכנגד תשלם לתובעת שכנגד סך של 13,781 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 26.10.05. 85. כמו כן, תשלם הנתבעת והתובעת שכנגד לתובעת והנתבעת שכנגד שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪, אך לא יהא צו להוצאות נוספות. משאית