תשלום חופשה שנתית ללא קשר לניצול ימי חופשה

החופשה המשולמת לעובד באופן שיטתי ללא קשר לניצול ימי החופשה בפועל: לענין אופייה ודינה של שיטת תשלום מסוג זה, נקבע, זה מכבר בעד"מ (ארצי) 13/07 אלירן אסלטי נ' כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ (29.10.08): "שיטת תשלום זו עומדת בניגוד לתכלית ההסדר שבחוק חופשה שנתית התשי"א-1951 (להלן- חוק חופשה שנתית), ואין לתת לה תוקף. נזכיר כי כבר נקבע כי "מטרת החופשה השנתית כשמה כן היא, מתן אפשרות לעובד לצאת לחופשה, על מנת לאגור כוח, מבלי שיפסיד בשכרו, ואין מטרת המחוקק להוסיף על שכרו של העובד מבלי שניצל חופשתו הלכה למעשה" (דב"ע מז 20-3 זכריה טרוסט ואח' - מדינת ישראל, משרד הבטחון הרשות לפיתוח אמצעי לחימה פד"ע יח' 442 בעמ' 448). שיטת תשלום דומה כבר נפסלה על ידי בית דין זה בהיותה מנוגדת מכל וכל לתכלית הסוציאלית העומדת בבסיס החוק...." דמי חופשה שנתית