מתי תינתן רשות להתגונן ?

מתי תינתן רשות להתגונן ? די לו למבקש רשות להתגונן, אם יראה הגנה אפשרית ולו בדוחק, כלפי התביעה המוגשת כלפיו. בשלב זה של הדיון אין מוטל עליו להראות כיצד יעלה בידיו להוכיח את טענותיו (ע"א 507/85 פנון נ' שטראוס - חברה לשווק (חש"ל) בע"מ, פ"ד מג(1) 106, 109). הגנת בדים משמעה, שאין בנטען מאום ועסקינן בטיעון שהוא כולו עורבא פרח, לאחר שהטיעון בתצהיר הוזם כליל בחקירה הנגדית ונשמטה הקרקע מתחתיו (ע"א 102/83 ל.ג.ל. כרמיאל בע"מ נ' בנק לאומי בע"מ, פ"ד מא(1) 253, 257; ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה (1973) בע"מ נ' Warner Home Video (U.K.) Ltd., פ"ד מו(2) 273, 278; ד' בר-אופיר סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה, מהד' רביעית, 93-92). יש להבחין הבחן היטב בין טענה הבאה אל גדר של הגנת בדים לבין טענה לגופם של דברים, אף אם סיכוייה קלושים ודחוקים. בעוד שהראשונה אינה מצדיקה קבלת רשות להתגונן, לא כן השניה, שהרי גם מי שסיכוייו להצליח בטענותיו מועטים ורחוקים, זכאי ליומו בבית המשפט. אכן, לעתים, סיכוי ההצלחה בטענה מהווה שיקול אם לחייב את הנתבע להפקיד ערובה כתנאי לרשות להתגונן: בכל אותם מקרים, שבהם רואה בית המשפט ליתן רשות להתגונן לפנים משורת הדין, כאשר "כמעט" יכול היה לסרב ליתן לנתבע את הרשות המבוקשת (תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-; ד"ר י' זוסמן סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית 1995, בעריכת ד"ר ש' לוין, 689-688; ע"א 582/88 מ.כ.מ. (אופנה) בע"מ נ' אירן שאוליאן, פ"ד מה(2) 122, 125). שאלות משפטיותבקשת רשות להתגונן