ויתור על חוות דעת ''מטעם'' - הסכמה למומחה בית משפט

האם הסכמה למינוי מומחה מטעם בית המשפט מהווה ויתור על חוות דעת מטעם בעלי הדין ? תקנה 130 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984: (ג)   מונה מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת בעלי הדין, יראו הסכמה זו כהסדר דיוני הכולל את ההוראות המפורטות להלן, אלא אם כן קבע בית המשפט או הרשם אחרת: (1)   לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין; (2)   יראו חוות דעת מומחה שהגישו בעלי הדין קודם למינוי המומחה מטעם בית המשפט, כאילו לא נתקבלו כראיה.  (ד)  אין בתקנה זו כדי לגרוע מכוחם של בעלי הדין להסכים שלא לחקור את המומחה מטעם בית המשפט, בין אם מונה בהסכמה ובין אם לאו; הוסכם כאמור, לא ייחקר המומחה מטעם  לפיה כאשר מונה מומחה בהסכמה, יראו בהסכמה למינויו כהסכמה של בעלי הדין שחוות-הדעת שהוגשו קודם למינויו אינן ראיה בתיק. כאן המקום להזכיר כי משמוּנה מומחה על ידי בית המשפט, יש לחוות דעתו, בשל העובדה שאינו פועל מטעם צד כלשהו, נופך של אובייקטיביות המקנה לו יתרון מסויים על פני חוות דעת "פרטיות". ניתן כמובן לסטות מחוות דעתו וממצא כלשהו בשל נימוקים ענייניים. חוות דעתמומחהחוות דעת מומחהמומחה מטעם בית המשפט