מה העונש על ניסיון שוד מזויין ?

מה העונש על ניסיון שוד מזויין ? השופט א' רובינשטיין: המערער (יליד 1991) הורשע לפי הודאתו בכתב אישום מתוקן בנסיון שוד מזוין שאירע בדצמבר 2012, כלפי בעל דוכן מפעל הפיס. לפני בית המשפט קמא הונחו תסקירי מבחן, אשר נוכח הצלחה בטיפול בקהילה טיפולית בנושא סמים והשתלבות בעבודה, וכן רקע משפחתי קשה, המליצו על ענישה שיקומית, צו מבחן וריצוי עבודות שירות. לפני בית המשפט הובא גם גליון הרשעות קודמות של המערער, האחת בהיותו נער - בעבירת שוד, והשניה אחזקת סמים לצריכה עצמית. בית המשפט נדרש לחומרתן של עבירות שוד המצדיקות מאסר בפועל ומנגד לשיקולי השיקום, וקבע מתחם ענישה של 18 עד 36 חודשי מאסר בפועל, מנה את השיקולים לכאן ולכאן והשית 21 חודשי מאסר בניכוי תקופת מעצר של קרוב לשבעה חודשים, וכן הופעל המאסר המותנה של שנה שהיה תלוי ועומד, חציו בחופף וחציו במצטבר. כן הושתו מאסרים על תנאי. המאסר עוכב בהחלטת השופט עמית מיום 10.7.14. בערעור בפנינו נטען בעיקר באשר להליך הטיפולי השיקומי, המצדיק לדעת המערער חריגה מתחום הענישה, לרבות בשל גילו הצעיר, ונוכח נסיבות אישיות קשות. תסקיר עדכני של שירות המבחן ציין שוב את הצלחת המערער בהליך הטיפולי והמאמץ להתרחק מסמים ומחברה שולית והומלץ על תכנית של"צ, מתוך חשש כי מאסר בפועל עלול לקטוע את תהליך השיקום. מטעם המדינה נטען כי נוכח הישנות העבירות וחומרתן אין להימנע ממאסר בפועל, אך נוכח התהליך השיקומי שעבר המערער ניתן לחשוב על הפחתה מסוימת. המדינה כיוונה לדעתנו, שכן בעיון בחומר סברנו אף אנו מעיקרא, כי - מחד גיסא - אין למחול על עבירת ניסיון לשוד על כל המשתמע בשיקולי הגמול וההרתעה , מה גם שקדמה לה עבירת שוד, אמנם בהיותו קטין, ולכן אין להתעלם מן המאסר על תנאי; מאידך גיסא יש מקום לעודד את המערער בשיקום על-ידי הפחתה במאסר, אף כי לא איונו. התוצאה היא כי החלטנו להעמיד את העונש הנגזר בתיק זה על הרף הנמוך של המתחם, קרי, 18 חודשי מאסר (לא חרגנו מן המתחם כפי שעתר המערער, וזאת נוכח עברו), וכן לחפוף עוד ארבעה חודשים מן המאסר המותנה וחודשיים ירצה במצטבר, בסך הכל ירצה המערער איפוא 20 חודשי מאסר בניכוי חודשי מעצרו. המאסרים על תנאי - בעינם. אנו מקוים כי המערער ישובץ במאסרו במסגרת מתאימה, שתאפשר לו המשך ניקיון מסמים ושיקום ראוי. הוא יתייצב למאסרו ביום 1.2.15 עד השעה 09:00 בבית המעצר ניצן, מתחם איילון. בידו לפנות לשיבוץ מוקדם, ועל כך אנו ממליצים. משפט פלילישוד מזוייןשודשאלות משפטיות