הסוגיה המקדמית של שאלת הגובלים ביחס לתכנית נשוא העררים

גבילות המקרקעין שברחוב מוטה גור 12, לתחום התכנית נשוא העררים. כמו כן ועדת הערר בראשותי קיבלה החלטה בסוגיית הגובלים לגבי המשך הרחוב אשר שונה שמו לדוד רזיאל בערר 96/07, כאשר חלק זה של הרחוב שונה באופן מהותי ממיקטע רחוב מוטה גור נשוא העררים הנוכחיים ונשוא ההחלטה בעררים 243-257/04, הכל כפי שפורט בשתי ההחלטות לעיל, שהתקבלו בעניין. מאחר והנכסים שברחוב מוטה גור 8 וברחוב מוטה גור 10 זהים לענין מיקומם ביחס לתחום התכנית נשוא העררים למיקום הנכס השוכן בשכנות להם, רחוב מוטה גור 12 שביחס אליו התקבלה ההחלטה האחרונה מיום 27.12.10, ולאור החלטותינו הקודמות, והעקרונות שהותוו על ידינו לעניין בחינתו של מקטע זה של רחוב מוטה גור, הן מבחינת רוחבו והן מבחינת טיבו הפונקציונאלי, הרי שאנו מחילים על עררים אלו את החלטת הועדה בעררים 243-257/04 מיום 27/12/10 וקובעים כי בקטע זה של רחוב מוטה גור, הן מבחינת רוחבו (מדובר על כ - 17 מ') והן מבחינת טיבו הפונקציונאלי הרי שהוא איננו מהווה כביש שכונתי צר ואשר על כן איננו נכנס לגדר החריג שנקבע בפ"ד ויטנר. בין היתר מדובר ברחוב שיש בו תנועה עוברת, הוא איננו שכונתי איננו צר, ואיננו משרת את דיירי הרחוב בלבד, וכפי שצוין בהחלטה מיום 27/12/10, עמוד 6: "אשר על כן, אנו סבורים כי רחוב מוטה גור אשר מקשר בין רחוב הזיתים לבין רחוב ז'בוטינסקי הינו מבחינה סטטוטורית במועד הקובע רחוב שלא ניתן להגדירו ככביש שכונתי צר. מדובר בחציצה של ממש של כביש בעל תפקיד תחבורתי סטטוטורי מוגדר המהווה גם היום רחוב דו סטרי ער ומטעמים אלה איננו סבורים כי יש מקום לשנות מהחלטת ועדת הערר בפעם הקודמת בנושא שבנדון." אשר על כן אנו מחילים את ההחלטה בעררים 243-257/04, על העררים שבפנינו, וקובעים כי מקרקעי העוררים אינם גובלים בתחום התכנית נשוא העררים. לפיכך יש לדחות את עררים אלו. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. ערר