עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של המועצה המקומית עוספיא (להלן: "המכרז" להלן: "המועצה"), ולהכריז על העותרת כזוכה במכרז. לחילופין, מבוקש להורות על ביטול המכרז. 2. במהלך הדיון בעתירה, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה, נוכח הפגמים שנפלו בהצעת המשיבה 2 תבוטל זכייתה במכרז. משכך, ונוכח פסילת הצעתה המשיבה 3, נותרה הצעתה של העותרת הצעה יחידה במכרז. 3. מכאן, נותרה שאלה אחת במחלוקת - מהו הסעד הראוי שיש להעניק לעותרת במצב שנוצר? האם ראוי להכריז על הצעתה היחידה כהצעה הזוכה במכרז, כבקשת העותרת, או שמא יש להורות על החזרת הדיון לועדת המכרזים על מנת שזו תשקול האם לאשר את הצעת העותרת כהצעה יחידה במכרז, כבקשת המועצה? על מנת להשיב על השאלה הנ"ל אביא את הפרטים הנחוצים לצורך ההכרעה; 4. בחודש אוקטובר 2012 פרסמה המועצה את המכרז הנדון אליו נגשו שלוש מציעות; העותרת והמשיבות 2 ו-3. ועדת המכרזים מינתה את מר יוסי פורטל כיועץ מקצועי על מנת לבחון את ההצעות ולחוות דעתו בנוגע לעמידתן של המציעות בתנאי המכרז (להלן - "היועץ"). על פי חוות דעתו של היועץ, משיבות 2 ו-3 לא עמדו בתנאי הסף של המכרז ועל כן המליץ היועץ לועדת המכרזים לפסול את הצעותיהן ולאשר את הצעתה של העותרת שנותרה הצעה יחידה. נימוקיו של היועץ פורטו בחוות דעתו (נספח 9 לעתירה) והם כדלקמן: א. הצעתה של העותרת היא הצעה כשרה אשר התקיימו לגביה כל הוראות ודרישות תנאי הסף שנקבעו במכרז. ב. הצעת המחיר שהוגשה מטעם העותרת הינה הצעה סבירה וביכולת העותרת לבצע העבודות נשוא המכרז לשביעות רצונה המלא של המועצה. ג. העותרת הינה בעלת ותק וניסיון רב בביצוע העבודות נשוא המכרז (עמ' 6 לחוות הדעת). 5. בסופו של דבר, על אף חוות דעתו הכתובה של היועץ, החליטה ועדת המכרזים להכריז על המשיבה 2 כזוכה במכרז. כנגד החלטה זו הוגשה העתירה שלפנינו. 6. העותרת סקרה בהרחבה בעתירתה את הפגמים שנפלו בהצעת המשיבה 2 אשר חייבו את פסילת ההצעה. 7. המועצה טענה בתגובתה כי אכן לכאורה נפלו פגמים בהליכי המכרז, בין היתר, נוכח התנהלות היועץ בקשר עם הליכי המכרז. לפיכך, הסכימה המועצה לבטל את זכייתה של המשיבה 2 במכרז. כאמור, גם המשיבה 2 הסכימה לביטול זכייתה, כפוף לויתור על הוצאות. 8. במצב שנוצר, סבורה המועצה כי ראוי להורות על החזרת הדיון לועדת המכרזים על מנת שזו תשקול את הצעתה של העותרת אשר נותרה הצעה יחידה, בשים לב לנסיבות החדשות ונוכח הטענות המועלות לכאורה כנגד היועץ. בין היתר, מבקשת הועדה לשקול לזמן את היועץ למתן הבהרות בפניה. עוד לדעת המועצה, שיקול הדעת אם לאשר הצעה יחידה אם לאו, נתון לוועדת המכרזים ואין מקום כי בית משפט המנהלי יקבל ההחלטה במקומה. לטענתה, ועדת המכרזים טרם דנה בנסיבות החדשות לפיהן נפסלה הצעת המשיבה 2 ונותרה הצעה יחידה ויש לאפשר לה לשקול את עמדתה. 9. העותרת מבקשת להכריז על הצעתה היחידה כהצעה הזוכה זאת, בין היתר, לאור עמידתה בכל תנאי המכרז והמלצת היועץ להכריז עליה כזוכה. לטענת העותרת, השבת העניין לועדת המכרזים, אינה נחוצה, אינה יעילה, נועדה למשוך זמן כדי למנוע את זכייתה במכרז, ואף עלולה לפתוח פתח לשחיתות, כלשונה. לטענתה, בהעדר ראיות על קנוניה או חריגה ממחיר השוק, על ועדת המכרזים ממילא להכריז על הצעתה היחידה כזוכה, ועל כן אין טעם להחזיר את הדיון לוועדה. העותרת מסתמכת בעניין זה גם על ההלכה שנקבעה ממש לאחרונה בע"א 1255/13 אולניק נ' צביקה (מיום 13.5.13) (להלן -עניין אולניק), שם אישר בית המשפט העליון את פסק דינו של בית המשפט המינהלי אשר החליט שלא להורות על החזרת הדיון לועדת המכרזים והכריז על הצעתה היחידה של העותרת שם כזוכה במכרז. דיון 10. אקדים את המאוחר ואומר כי שוכנעתי שהסעד הראוי במקרה זה הוא הכרזה על הצעתה היחידה של העותרת כהצעה הזוכה במכרז. סעיף 22(ו) לתוספת הרביעית של צו המועצות המקומיות (א), תשי"א - 1950 (להלן - "צו המועצות המקומיות"), החל בענייננו קובע: "לא תמליץ הועדה דרך כלל, על הצעה, אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, או שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה; המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה". לפי לשונה של הוראה זו, ככלל, ועדת המכרזים לא תמליץ על הצעה יחידה. עם זאת, בהלכה הפסוקה נקבע כי אין פוסלים הצעה העומדת בתנאי המכרז מהטעם היחיד שהיא נותרה הצעה יחידה (עעמ 8610/03 אמנון מסילות מעלות את מרכז שוש סלע נ' המועצה המקומית מג'אר; עע"ם 1966/02 המועצה המקומית מג'אר נ' ג'מאל אברהים ואח' פ"ד נז (3) 505, 516). כן ראו: "הנה כי כן, על פי פסיקתו של בית משפט זה, העובדה כי ההצעה הינה הצעה יחידה במכרז אינה מצדיקה כשלעצמה את פסילת ההצעה ואת ביטול המכרז, אלא יש לבחון את ההצעה על רקע כלל נסיבות המקרה [ראו גם: דקל, בעמ' 135-130; דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך ג' - משפט מינהלי כלכלי 145-144 (2013) והאסמכתאות שם (להלן: ברק-ארז)]". (עניין אולניק). 11. הכלל שהשתרש בפסיקה הוא כי כל עוד לא קיים חשש לקנוניה, לפגיעה בטוהר המידות או כי המחיר שננקב בהצעה היחידה עולה על מחיר השוק, אין כאמור לפסול הצעה יחידה רק משום היותה יחידה. ראו: "באין חשש שהמחיר המוצע עולה על מחיר השוק, או כי ההצעה הוגשה כהצעה יחידה עקב קנוניה בין המציעים - נסיבות שהוכחתן מוטלת על הרשות הציבורית - יש לקבל הצעה למרות היותה יחידה". (ע"א 6283/94 "מנורה" נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נא(1) 21 ופסקי הדין המובאים שם). 12. יישום ההלכות על ענייננו מוליך כאמור למסקנה כי יש לאשר את הצעת העותרת ולהכריז עליה כזוכה במכרז. המועצה לא טענה, ובודאי שלא הוכיחה, כי יש חשש במקרה זה לקנוניה בין העותרת לבין יתר המציעים או כי המחיר שנקבה העותרת בהצעתה עולה על מחיר השוק. מעיון במסמכי המכרז עולה כי הצעתה של העותרת היתה נמוכה מהאומדן של עורך המכרז. כל אלה, ובנוסף, המלצת היועץ בחוות דעתו כי הצעתה של העותרת היא הצעה סבירה, וכי ביכולתה לבצע העבודות נשוא המכרז לשביעות רצונה המלא של המועצה (עמ' 6 לחוות דעתו), מחייבים את המסקנה כי במידה והעניין יוחזר לועדת המכרזים, תאושר ההצעה של העותרת והיא תוכרז כזוכה במכרז. במצב דברים זה, יהיה זה מיותר, בלתי יעיל ובלתי נחוץ להחזיר את הדיון לוועדה. בעניין אולניק נקבע כי: "לעיתים השבת הדיון לועדת המכרזים עלולה להיות בלתי יעילה, בלתי נחוצה או בלתי אפשרית. כך הם פני הדברים, לדידו של דקל, כאשר "מדובר במכרז פשוט, שההכרה בו מבוססת על מרכיבים אובייקטיביים ואין מחלוקת בדבר עמידתו של העותר בתנאי המכרז" או "בנסיבות שבהן בית המשפט יכול ללמוד מן החומר המצוי בפניו כי הצעתו של העותר אכן הייתה ההצעה הטובה ביותר שהוגשה למכרז, כי הצעה זו ראויה לזכות במכרז, וכי החזרת העניין לועדת המכרזים אינה יכולה לשנות ממסקנה זו" [דקל, בעמ' 310-309]. במקרים אלו, קיימת הצדקה "לחסוך" את הדיון המחודש בועדת המכרזים ולהכריז על הזוכה במסגרת ההכרעה השיפוטית" (הדגשה שלי י.ו.). ויפים הדברים אף בענייננו - מדובר כאמור במכרז פשוט לאיסוף אשפה. אין מחלוקת כי הצעתה של העותרת מילאה אחר כל תנאי המכרז, הצעתה נמוכה מהאומדן והיא בעלת יכולת לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלא של המועצה. על כן, ראויה היא לזכות במכרז - כך עולה על פניו מהחומר המצוי בפני. 13. חשוב לציין עוד כי ועדת המכרזים אינה רשאית לנהל משא ומתן עם משתתף במכרז בטרם נקבע הזוכה במכרז. כך נקבע בסעיף 18א לצו המועצות המקומיות (איסור גורף זה עומד בסתירה לכלל שנקבע בתקנה 23 לתקנות חובת המכרזים, שם נקבע כי הועדה רשאית לאפשר לבעל ההצעה היחידה לשפר את הצעתו בתנאים המיטיבים עם עורך המכרז). נוכח איסור זה, ממילא לא תהא ועדת המכרזים רשאית, במידה והעניין יוחזר לדיון בפניה, לנהל עם העותרת משא ומתן להפחתה במחיר שננקב על ידי העותרת בהצעתה. על כן, גם מהטעם הזה, לא יגרם נזק באי החזרת הדיון לועדה. 14. יתירה מכך, לא רק משיקולי יעילות ראוי לחסוך את הדיון בועדת המכרזים, אלא אף נוכח טיבו של המכרז שעניינו - איסוף אשפה בשטח המועצה - המחייב קבלת החלטה בדבר הזוכה בהקדם האפשרי. כיום, מחוסר ברירה, מבצעת המשיבה 2 את עבודות איסוף האשפה, אף שזכייתה במכרז נמצאה בלתי תקינה. יש אם כן לעשות כל מאמץ להחזיר את הסדר על כנו ולמסור את ביצוע העבודות למציע שהצעתו נמצאה תקינה וזכייתו במכרז אושרה כדין. 15. לכל האמור יש להוסיף כי החזרת הדיון לוועדת המכרזים עלולה לעורר אי נוחות, ולו למראית עין, כי החלטתה החדשה לא תהיה נטולת פניות. אין להתעלם מהעובדה שוועדת המכרזים היתה ערה לחוות דעתו של היועץ בנוגע לפגמים שנפלו בהצעת המשיבה 2 והמלצתו לקבל את הצעת העותרת, אף על פי כן, החליטה הוועדה שלא לאמץ את המלצתו של היועץ. הוועדה לא נימקה את החלטתה זו ולא הבהירה מדוע בחרה במשיבה 2 כזוכה במכרז. הדברים מעוררים קושי. ראו הדברים שנאמרו בעניין אולניק בנוגע לחשש זה: "עם זאת, לעיתים השבת הדיון להכרעת ועדת המכרזים עשויה לעורר קושי. כך למשל, כאשר קיים חשש מפני התגבשות דעה קדומה בקרב חברי הועדה. אמנם נקודת המוצא הינה כי משהוחזר הדיון לועדת המכרזים עליה לבחון מחדש את ההצעות במכרז בלב פתוח ובנפש חפצה. עם זאת, "כיוון שבכל זאת כבר נתקבלה החלטה לגופו של עניין, והגם שבוטלה ספק אם גם הצל שלה נעלם" [בג"ץ 2911/94 באקי נ' מנכ"ל משרד הפנים, פ"ד מח(5) 291, 307 (1994); עניין חופרי השרון, בפיסקה 3 לחוות דעתו של השופט ס' ג'ובראן; דקל, בעמ' 309]. על כן, לא מן הנמנע כי במקרים מסוימים יוותר הרושם, ולו למראית עין, כי החלטתה המחודשת של ועדת המכרזים איננה נטולת פניות. 16. לבסוף, אוסיף כי לא נעלמה מעיני טענת המועצה כי היועץ הביע דעה שונה מעמדתו בחוות הדעת הכתובה, זאת במהלך פגישה שהתקיימה עמו ביום 9.1.13, שם הציע לכאורה לקבל מהמשיבה 2 השלמת פרטים ומסמכים חסרים ולאחר מכן, לדרג את המשיבה 2 בניקוד הגבוה ביותר. אולם, כפי שעולה מפרוטוקול ועדת המכרזים מתאריך 11.2.13, היועץ סרב לחתום על מסמך סיכום דבריו, כביכול, שנערך לאחר אותה ישיבה (נספח 10 לעתירה), ולפיכך, ספק אם יש מקום לתת משקל למסמך זה כמשקף את עמדתו של היועץ. יתירה מכך, גם על פי מסמך זה, היועץ לא חזר בו מעמדתו החיובית כלפי העותרת ויכולותיה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלא של המועצה. 17. סוף דבר - הצעתה היחידה של העותרת היא הצעה סבירה, נמוכה מהאומדן של עורך המכרז, ההצעה עומדת בכל תנאי המכרז, ולמעשה אין בפי המועצה כל טענה כנגד ההצעה. על כן, בשים לב לכל האמור לעיל ותוך יישום ההלכה הפסוקה על ענייננו, אני מורה על ביטול זכייתה של המשיבה 2 במכרז, ועל הכרזתה של העותרת כזוכה במכרז. המועצה תשלם לעותרת הוצאותיה בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ. אין צו להוצאות ביחסים שבין העותרת למשיבה מס' 2. מכרזביטול מכרזפסולתפינוי אשפהפינוי