בחירות - קלפיות בהם כתוצאה מטעויות סופר, לא נספרו ולא נרשמו קולות כשרים

לטענת המערערים, הם גילו כי היו קלפיות בהם, כתוצאה מטעויות סופר, לא נספרו ולא נרשמו לזכות המערערת קולות כשרים להם היא זכאית. בקלפיות רבות לא נערכו דפי ספירה (טופס 8) כאמור בסעיף 28 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) תשכ"ה - 1965 (להלן "התקנות"), המהווים אינדיקציה יחידה המאפשרת לוועדת הבחירות, לנציגי הסיעות ולבאי כוחם לעמוד על מספר הקולות שנספרו ועל דרך חלוקתם. עוד בניגוד לאמור בתקנה 28 לתקנות לא מולאו במספר ניכר של קלפיות שני גיליונות ספירה ובמקרים מסוימים לא נערך גיליון ספירה כלל. אופן תיעוד רישום ההצבעות בגיליונות הספירה הוסדר בצורה דקדקנית בתקנות כך שבסיום הספירה, צריכה ספירת הקולות בשני הגיליונות להיות זהה. במקרים בהם כן נערכו שני גיליונות ספירה החתימה עליהם מלמדת כי הם נעשו על ידי אותו אדם. 5. הליקויים נמצאו בקלפיות הבאות: בכל אחת מהקלפיות 26, 89, ו-320 נרשם למערערת קול אחד פחות ממה שהיתה זכאית ובקלפי 125 שני קולות. בקלפיות 67, 79, ו-88 קיימת טעות בספירה והעותרת זכאית בכל אחד מקלפיות אלה לקול נוסף. טעויות סופר אלה עולות כדי 8 קולות שהיו צריכים להירשם לזכות העותרת. בקלפי 96 נרשמו ונמחקו מגיליון הספירה 10 קולות שהיו רשומים לזכות המערערת כשלא ברור מדוע נמחקו. בקלפי זאת נערך רק גיליון ספירה אחד והוא נחתם בידי מי שאינו חבר ועדת קלפי. בקלפי 56 גם כן נמחק קול אחד בו זכתה המערערת וגם בקלפי זו נעדרים מסמכים מהותיים. בקלפי 47 קיים רק מסמך מסכם של תוצאות הקלפי והוא רצוף בתיקונים ומחיקות. בקלפי 126 נפסלו 20 קולות מהם 4 קולות של המערערת. בקלפי זו מצויים שני פרוטוקולים. באחד נפסלו למערערת 3 קולות ובפרוטוקול השני לא נרשם כי נפסלו אותם 3 קולות. 6. תיקון הפרוטוקולים בקלפיות 26,89,125,23, 67,79 ו-88 יוסיף לזכות המערערת 8 קולות וספירה חוזרת בקלפיות 47, 56, 96, ו-126 כפי הנראה יביא לעותרת "עד למעלה מ-22 קולות נוספים" שדי בהם כדי לזכות אותה במנדט נוסף. תשובת מנהלת הבחירות ברשל"צ והמפקח על הבחירות (המשיבים 1 ו-3 ולהלן - "המשיבים") 7. לטענת המשיבים יש למחוק את הערעור על הסף מחמת אי צרוף משיבים נדרשים. משמעות קבלת הסעדים המבוקשים בערעור איננה רק הוספת מנדט למערערת אלא בהכרח גריעת מנדט מרשימה אחרת. על פי סעיף 72(ד) לחוק המשיבים בערעור בחירות יהיו ועדת הבחירות, מנהל הבחירות וכל אדם אחר שמערערים על בחירתו. אם יתקבל ערעור המערערים והם יזכו במנדט נוסף יגרע מנדט מרשימה אחרת, רשימת להב. זהות המנדט שיגרע ידועה (מר מוטיעי) אך הוא לא צורף כמשיב בערעור. אם יתקבל הערעור ותפתחנה קלפיות על מנת שתיערך בהן ספירה מחדש, ייתכן ויהיו לערעור השלכות אף על רשימות נוספות אשר ראוי היה לצרפן כמשיבות. בנוסף, הסעד המבוקש על ידי המערערים, פתיחת 11 קלפיות ועריכת ספירה מחודשת אינו נמנה על הסעדים אותם מוסמך בית המשפט לעניינים מנהלים להעניק בערעור בחירות. 8. עוד טוענים המשיבים כי הערעור אינו עומד בתנאי הסף ולפיו, על הליקויים הנטענים להשפיע על חלוקת המנדטים כפי שנקבע בסעיף 72(א) לחוק. בענייננו טוענים המערערים לטעויות סופר שגרמו לגריעת 8 קולות מהמערערת. עיון בערעור ובנספחיו מגלה אי התאמה לגבי שני קולות בלבד בעוד שהמערערת זקוקה ל-14 קולות כדי לזכות במנדט נוסף (13 קולות כדי להגיע למצב שוויון בו על פי הדין נערכת הגרלה) 9. טענות המערערת נעדרות ביסוס עובדתי. בהתאם לפסיקה ניתן לפרוטוקולים של ועדת הבחירות מעמד על אף אם יש חוסר התאמה בין הרשום בפרוטוקול לרשום בגליונות הספירה. יתרה מכך, בפרוטוקולים שצורפו על ידי המערערים לערעור לא נרשמה הערה בזמן אמת מצד חבר ועדה או משקיף, מטעם המערערים או מטעם אחרים המצביע על פגם בספירת קולות. העדר רישום הערות בזמן אמת מציב קושי רב לקבוע אם מדובר בטעות ולעמוד על מקור הטעות. 10. לאור הקושי המתעורר בהעדר הערות בזמן אמת, והקושי הראייתי להוכיח את טענות המערערים באשר לפגמים הנטענים, הרי שכל טענות המערערים מתמצים לכל היותר בספק אשר אינו עומד בנטל ההוכחה המוטל עליהם שהינו רף הגבוה ממאזן ההסתברויות. המערערים כלל לא ציינו אם לרשימתם היה ייצוג בוועדות הקלפי לגביהן נטענו הטענות בערעור בין אם כחברים ובין אם כמשקיפים והאם אותם נציגים ביקשו להעלות טענות בזמן אמת. 11. המערערים לא עמדו במבחן המשולש שנקבע בפסיקה - ליקוי ספציפי; היקפו של הליקוי; והזיקה בינו לבין חלוקת המנדטים. בהתייחס לקלפי 96 בו נטען על ידי המערערים כי נמחקו עשרה קולות לטובת המערערת ולא ברור מדוע נמחקו, טוענים המשיבים כי מדובר בטענה כללית, לא מצוין דבר באשר להיקף הליקוי או הזיקה בינו לבין חלוקת המנדטים. המערערים מבקשים להסתמך על גליון ספירת הקולות ולהעדיפו על פני פרוטוקול ועדת הקלפי כשכל שיש בידם הוא ספק בלתי מבוסס באמינות הפרוטוקול. כך הדבר גם לגבי קלפיות 47,56, ו-126 שם מעלים המערערים טענות כלליות שלא נתמכות בהערות בפרוטוקול ואף לא מועלית טענה כלשהי בדבר ביקף הליקוי או הזיקה בינו לבין חלוקת המנדטים. תחת היערכות בזמן אמת ושליחת משקיפים מטעם המערערים לקלפיות העדיפו המערערים לפתוח במסע דיג אחר סימונים בפרוטוקולים כדי לעורר ספק בתקינותם ובהליך הספירה. 12. על פעולות ועדת הקלפי חלה חזקת תקינות המעשה המנהלי ומלבד טענות כלליות ולא מבוססות לא עלה בידי המערערת לפגום בחזקה זו. ועדת הבחירות של ראשון לציון 13. מטעם ועדת הבחירות התייצבו עו"ד קוצ'נסקי ועו"ד מלצר והודיעו כי הודעת הערעור לא הגיעה לידם, וכפי שהוסבר להם (על ידי המערערים) המערערים סברו כי די בהמצאת הודעת הערעור למנהלת הבחירות בעירית רשל"צ ולפרקליטות. מטעם זה לא הוגשה תגובה מטעם ועדת הבחירות. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בהודעת הערעור ובעיקרי הטעון ולאחר ששמעתי טענות הצדדים אני סבורה כי דין הערעור להידחות. המסגרת הנורמטיבית 14. סעיפים 72 ו- 73 לחוק, מצויים בפרק ה' שכותרתו "הצבעה וספירת הקולות" והם דנים בזכות להגיש ערעור בחירות, בדרך הגשת הערעור, במשיבים הדרושים, במועדים וכן בסעדים שמוסמך בית המשפט להעניק. סעיף 72 (א) לחוק קובע כי כל אדם שהיה זכאי לבחור למועצה פלונית רשאי להגיש ערעור, לבית המשפט לעניינים מנהליים שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית, על תוצאות הבחירות לאותה מועצה באחת הטענות הבאות: שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק; או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה. שהמנדטים לא חולקו כחוק. שקולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסויימת הושגו שלא כחוק. שהצביעו בוחרים אשר שינו מענם כאמור בסעיף 85א; סעיף 72 (ד) לחוק קובע כי המשיבים בערעור יהוי וועדת הבחירות, מנהל הבחירות וכל אדם שמערערים על בחירתו. סעיף 73 (ב) לחוק קובע כי בערעור בחירות רשאי בית המשפט לבטל את הבחירות בכלל או באיזור קלפי מסוים ולצוות על עריכתן שנית אך בית המשפט לא יבטל בחירות אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות או להכריז - מיד או אחרי עריכתן של הבחירות שנית - שפלוני לא נבחר חבר המועצה וכי אדם אחר נבחר. 15. סעיפים 96 ו- 96א לחוק המצויים בפרק י' שכותרתו "שונות" דנים בעיון במסמכים ובפתקי ההצבעה. סעיף 96 קובע כי כל המעוניין זכאי לעיין בנוכחות מנהל הבחירות במסמכים הנוגעים לבחירות וכן זכאי לקבל, תמורת תשלום, צילומים מאותם מסמכים. סעיף 96א לחוק קובע כי עיון בפתקי ההצבעה לא יורשה אלא בצו בית משפט לעניינים מנהליים (סעיף 96א(א)) . הצו יינתן על יסוד בקשה, הנתמכת בתצהיר, של אדם המעונין בהגשת ערעור על תוצאות הבחירות או בהגשת תביעה פלילית בקשר לבחירות (סעיף 96א(ב)). בתצהיר יפרט המבקש בפתקי הצבעה של אילו רשימות מועמדים הוא רוצה לעיין ובאילו קלפיות; מהם הליקויים אשר לדעתו נפלו בפתקי ההצבעה שבהם הוא מבקש לעיין והיקף הליקויים, ומהן הראיות למידע שבידו על הליקויים לכאורה והיקפם (סעיף 96א(ג)). בית המשפט ייתן צו לעיון בפתקים אם מצא שקיימות ראיות לכאורה לליקוי כנטען בתצהיר וכי היקפו של ליקוי זה היה עלול להשפיע על חלוקת המנדטים (סעיף 96א(ד). בצו כאמור יקבע בית המשפט בפתקים של אילו רשימות ואילו קלפיות המבקש זכאי לעיין (סעיף 96א(ה). הצדדים לערעור 16. אין מחלוקת כי המערערים לא צרפו את כל המשיבים הנדרשים לערעור על פי סעיף 72 (ב) לחוק. המערערים אינם חולקים על כך. לטענתם, הם לא ידעו בזמן הגשת הערעור מי עלול להיפגע כתוצאה מקבלת ערעורם ועל כן לא צירפו איש מחברי המועצה הנבחרים. רק עם הגשת עיקרי הטעון מטעם המשיבים נודע להם כי מר מוטעי מטעם סיעת להב, עלול להיפגע אם יתקבל ערעורם ולכן מיהרו להגיש בקשה לצירוף משיב. יש לדחות את טענתם ומכמה טעמים. ראשית, עם פרסום תוצאות הבחירות ברשומות ביום 14.11.13, יכלו המערערים לדעת מיהו חבר המועצה שיפגע אם ערעורם יתקבל. אינני מקבלת את הטענה לפיה רק עם הגשת עקרי הטעון של המשיבים נודע למערערים מיהו חבר מועצה שיגרע. המערערים ידעו לפרט בערעורם כי חסרים להם 13 קולות כדי לזכות במנדט נוסף. מתוך הפרסום ברשומות הם ידעו את התפלגות הקולות ואת מספר המנדטים לו זכתה כל רשימה. כשם שידעו לחשב את מספר הקולות החסר להם כדי לזכות במנדט נוסף כך יכלו לדעת מי המפלגה שממנה יגרע המנדט אם יזכו בעתירתם. לטענת המערערים הם היו ערים לכך שעליהם לצרף את חבר המועצה שיגרע אם יזכו בערעורם והגב' לימור ברזילי אף פנתה בענין זה למנהלת הבחירות ברשל"צ ולטענת ב"כ המערערים "אולי לו הייתי בודק לעומק אולי הייתי כן יודע" (פרוטוקול עמ' 25 ש' 20 - 25). יתרה מכך, אם כטענת המערערים אכן לא ידעו מי עלול להיפגע כתוצאה מקבלת ערעורם, היה עליהם לצרף את כל חברי המועצה הנבחרים ובכך להתגבר על הקושי. שנית, גם אם הייתי מקבלת את טענת המערערים לפיה נודע להם רק עם הגשת עקרי הטעון מטעם המשיבים מאיזו רשימה יגרע מנדט אם יתקבל הערעור שהגישו הרי שבקשתם לצרוף משיב הוגשה בשיהוי, שכן עסקינן בתחום המנהלי. עסקינן בערעור מנהלי שיש להגישו תוך 14 יום מיום פרסום תוצאות הבחירות, ועל בית המשפט ליתן את פסק דינו תוך 30 יום מיום הגשת הערעור (סעיפים 72(ג) ו- 73 לחוק). עקרי הטעון מטעם המשיבים הוגשו ביום 12.12.13. בקשת המערערים להוספת משיב הוגשה 17.12.13 בשעה 15:45 באמצעות נט המשפט (חמישה ימים לאחר הגשת התגובה) והובאה לידיעתי רק במעמד הדיון ביום 18.12.13. העתרות לבקשה הייתה מחייבת את דחית הדיון כדי לאפשר למערערים להמציא את הודעת הערעור למשיב הנוסף ולאפשר לו להגיב לבקשה ורק לאחר מכן לקיים את הדיון. דבר זה בלתי אפשרי בסד הזמנים שנקבע בחוק. אי צרוף משיבים נדרשים מהווה כשלעצמו טעם מספיק לדחיית הערעור על הסף. עילת הערעור והסעד המבוקש 17. כאמור, בסעיף 72 לחוק מנויות העילות בגינן ניתן להגיש ערעור בחירות ובסעיף 73 מנויים הסעדים אותם מוסמך בית המשפט להושיט. המערערים לא הגישו את הערעור על יסוד אחת העילות המנויות בסעיף 72 ולא ביקשו סעד מהסעדים אותם מוסמך בית המשפט להעניק לפי סעיף 73. המערערים מבקשים לערוך ספירה מחודשת ב- 11 קלפיות כדי לבדוק אם נגרע מהם מנדט. גם מטעם זה היה מקום לדחות את הערעור על הסף. 18. את חששם כי יתכן שיש טעות בספירת הקולות היו המערערים צריכים להקדים ולברר במסגרת בקשה לעיון בפתקי ההצבעה כאמור בסעיף 96א. לאחר ברור זה, היו יכולים להגיש ערעור המבוסס על אדנים ממשיים ולא על הערכות ספקולטיביות. המערערים לא פעלו כאמור והסתפקו, על פי הנטען בערעור, בעיון במסמכים הנוגעים לבחירות. 19. לטענת המערערים, בית המשפט מוסמך להורות על ספירה חוזרת והם מסתמכים על ע"ש 4638/98 רשימת דף נ' ועדת הבחירות אור יהודה. אין באותו פסק דין כדי לשמש אסמכתא לטענתם של המערערים כי בית המשפט מוסמך במסגרת ערעור בחירות על פי סעיף 72 לחוק להורות על ספירה מחודשת של הקולות. די אם אפנה לציטטה אליה הפנו המערערים בעצמם "במסגרת הערעורים הועלו טענות אף לגבי תוצאות הבחירות בקלפי 30. בדיון שנערך ביום 28.12.98 הסכים פרקליטו של פקיד הבחירות לספירה חוזרת בקלפי 30 וכן נערכה ספירה חוזרת" דהיינו באותו ענין הספירה החוזרת נעשתה בהסכמה. כנחזה מפסק הדין בע"ש 4638/98 ה"נ"ל הערעורים שהוגשו היו כת בחירות חוזרות בקלפי מסוימת. יתרה מכך בית המשפט ציין כי "סוגיה זו של עיון הינה נפרדת ושונה מהסוגיה שלביטול החירות". 20. לאור האמור גם מהטעם של העדר עילה ומשלא התבקש הסעד הראוי דיןהעתירה להימחק על הסף. לגופו של ענין 21. למעלה הצורך אוסיף כי המערערים טוענים למעשה כי נגרעו 8 קולות להם לטענתם היו זכאים. אין במספר קולות זה כדי לזכותם במנדט נוסף ואף בכך די כדי לדחות את הערעור. לגבי שאר הקלפיות הטענות נטענו בעלמה תוך התעלמות מהפסיקה שנתנה מעמד בכורה לפרוטוקול (ראה עמ"נ 319/06 מפלגת העבודה - מימד נ' ו"ר ועדת הבחירות המרכזית). סוף דבר 22. סוף דבר אני דוחה את הערעור. בהתחשב בעובדה שעסקינן בעעור בחירות, אין צו להוצאות. בחירות