תיקון בהתאם לחוות דעת השמאי אך עלויות התיקון נמוכות יותר

כאשר התיקון מתבצע בהתאם לחוות דעת השמאי אך עלויות התיקון נמוכות יותר מסיבה זו או אחרת, יש לפצות את הניזוק בהתאם לתשלום בפועל. אך במקרה הנדון בפניי יש לבדוק האם מכירת הרכב מנתקת את הקשר הכספי. בהתאם לחוות דעת השמאי ניזוק הרכב ברמה של "אובדן להלכה", כך שהיו בפני המבוטח שתי אפשרויות: האחת- למכור את השרידים ולקבל את יתרת הפיצוי בהתאם להערכת השמאי, והשנייה- לתקן את הרכב בכפוף להוראות משרד התחבורה. המבוטח בחר למכור את השרידים וקיבל את יתרת הפיצוי ובכך נותק הקשר הביטוחי. תיקון זה או אחר המתבצע ע"י צד ג' שקנה את הרכב, אין לו השלכה על סכום הפיצוי לו היה זכאי המבוטח ואותו תבעה המבוטחת בתביעת השיבוב הנדונה, אלא אם מוכח כי הייתה קנוניה ומעשה הונאה. במקרה הנדון לא הוכח, ואף לא נטען, כי מדובר במעשה הונאה או תרמית. תביעת השיבוב משקפת פיצוי ששולם בפועל בהתאם לחוות דעת. הנתבעת לא ביקשה לבדוק את הרכב מיד לאחר שקיבלה את ההודעה על קרות התאונה. הבדיקה שערכה הנתבעת הייתה בדיקה חיצונית של הרכב, לאחר שאותר, ומבלי שהתבקשה רשות הבעלים. הנתבעת לא ביקשה לזמן את הבעלים החדש לקבלת פרטים על התיקון. הנתבעת אף לא ביקשה לזמן את בעל המוסך בו תוקן הרכב, אלא הסתפקה בדיווח על שיחה שניהל השמאי עם הבן (רועי) של הבעלים של המוסך. כפי שציינתי, אינני מטילה ספק בעדות השמאי מטעם הנתבעת שמבדיקה חיצונית שערך לרכב עולה, כי הרכב תוקן שלא בהתאם לחוות דעת השמאי מטעם התביעה ואני אף מקבלת את טענתו שבוצע תיקון זול יותר. יחד עם זאת, הנתבעת לא הוכיחה מה הייתה בפועל עלות התיקון, למרות שניתן היה לעשות זאת לאחר איתור המוסך בו בוצע התיקון. מכאן, שמבחינה עובדתית לא הוכח מה הייתה העלות בפועל. אוסיף ואציין, כי גם לולא הייתה מתבררת העלות המדויקת של התיקון שבוצע על ידי צד ג', לא הייתי רואה בזה את עלות הנזק. את הנזק הממשי במקרה הנדון היה צריך לבדוק בהתאם לערך הרכב ביום התאונה בקיזוז הסכום שהתקבל עבור השרידים, כפי שעשתה התובעת, לאחר שקיבלה חוות דעת שמאי. לא מצאתי, כי התובעת "התנדבה" לבצע את התשלום מבלי לערוך את הבדיקות המתאימות בזמן אמת. אין מחלוקת בין הצדדים לגבי ערך הרכב ביום התאונה כעולה מחוות דעת שני השמאים (53,354 ₪). סוף דבר: לאור האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 6,521 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כמו כן תשפה הנתבעת את התובעת בתשלום שכר עדות השמאי מטעמה בסך 1,000 ₪. הנתבעת תשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 1,400 ₪ וכן החזר אגרה בהתאם לקבלות. התשלום יבוצע בתוך 30 יום. שמאותחוות דעת