בקשה לאיחוד תביעות

בפניי בקשה לאיחוד הדיון בשתי תביעות שהצדדים להן הן המבקש והמשיבה. הבקשה הוגשה כבקשה לפי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי), אך מדובר למעשה בבקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי. התביעה האחת שאיחוד הדיון בה מבוקש היא תביעה שטרית שהגישה המשיבה נגד המבקש, שבגדרה ניתנה למבקש רשות להתגונן. עניינה של תביעה זו, המתבררת בבית משפט השלום בתל-אביב, בשיקים שאותם מסר המבקש לחברת ש. זוהר בע"מ (להלן: ש. זוהר). לטענת המבקש במחסן של ש. זוהר הוחזקה, בין היתר, סחורה השייכת למבקש. השיקים שנמסרו על ידי המבקש לש. זוהר הוסבו, כפי הנראה, לטובת המשיבה, ומכאן התביעה השטרית. למבקש ניתנה במסגרת תביעה זו רשות להתגונן בטענת "פרעתי", שכן לטענתו המשיבה הוציאה ממחסנה של ש. זוהר סחורה השייכת לו, ששווייה עולה על סכום חובו שלו למשיבה. התביעה האחרת שאיחוד הדיון בה מבוקש היא תביעה כספית שהגיש המבקש נגד המשיבה, שעניינה הוא בסחורה שהייתה בבעלותו ואוחסנה במחסנה של ש. זוהר. לטענת המבקש סחורה זו "נבזזה" על ידי המשיבה. תביעת המבקש נגד המשיבה הוגשה תחילה לבית משפט השלום בתל-אביב, אולם הדיון בה הועבר לבית משפט השלום בראשון לציון מחמת העדר סמכות מקומית. לטענת המבקש יש לאחד את הדיון בשתי התביעות מאחר שבעלי הדין בהן הם זהים, שתיהן נוגעות לאותה מסכת עובדתית ושתיהן מעוררות את שאלת התוצאות המשפטיות של לקיחת סחורת המבקש ממחסנה של ש. זוהר. עוד טוען המבקש, כי איחוד הדיון בשתי התביעות יביא לחיסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים. המשיבה מתנגדת לאיחוד הדיון המבוקש. לטענתה בעוד שתביעתה שלה היא תביעה שטרית מצומצמת והגנתו של המבקש במסגרת תביעה זו מוגבלת לטענת "פרעתי", הרי תביעתו של המבקש היא רחבה יותר ומבוססת על טענות עובדתיות ומשפטיות שונות מאלה המופיעות בתביעתה שלה. כן טוענת המשיבה כי ההליך המתנהל בבית משפט השלום בתל-אביב, שבו נערכה כבר ישיבת קדם משפט אחת, נמצא בשלב מתקדם יותר מההליך בבית משפט השלום בראשון לציון, שבו אך החלו ההליכים המקדמיים, ובנסיבות אלה איחוד הדיון לא יביא לייעול ההליך המשפטי. דין הבקשה לאיחוד דיון להתקבל. הצדדים לשתי התביעות שאיחוד הדיון בהן נתבקש הם זהים, שתי התביעות נוגעות לאותה מסכת עובדתית ואף השאלות המשפטיות שמתעוררות בשתי התביעות דומות במידה רבה זו לזו. בנסיבות אלה ברי כי איחוד הדיון בשתי התביעות יביא לייעול ההליכים ולחסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים. איחוד הדיון אף ימנע הכרעות שיפוטיות סותרות באותן סוגיות. שתי התביעות אף נמצאות בשלב התחלתי ובשתיהן קבועות ישיבות קדם משפט לחודש יוני 2008. מן המקובץ עולה כי מתקיימת בין שתי התביעות הזיקה העניינית הנדרשת לשם איחוד הדיון לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי. עצם העובדה שאחת התביעות שאיחוד הדיון בהן מבוקש היא תביעה שטרית והאחרת אינה כזו, אין בה כדי למנוע את איחוד הדיון בשתי התביעות (ראו: בש"א 7122/06 צדוק נ' אברהמי (לא פורסם, 20.11.06); בש"א 2909/07 פרידמן נ' י.מ. שירות עדיף בע"מ (לא פורסם, 10.6.07)). בהתחשב בכך שההליך המתנהל בבית משפט השלום בתל-אביב נפתח לפני ההליך בבית משפט השלום בראשון לציון ומאחר שהתקיימה בו כבר ישיבת קדם משפט אחת, מן הראוי כי הדיון המאוחד בשתי התביעות יתקיים בבית משפט השלום בתל-אביב. אשר על כן, אני מורה בזאת מכוח הסמכות הנתונה לי על-פי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי על העברת מקום הדיון בת.א. 656/08 (שלום - ראשון לציון) מבית משפט השלום בראשון לציון לבית משפט השלום בתל-אביב ועל איחוד הדיון שם עם הדיון בת.א. 29868/07 (שלום - תל-אביב). ניתנה היום, כ"ו באדר א' התשס"ח (3.3.2008). איחוד דיון