התנגדות לביצוע שטר - עורך דין צ'קים

עורך דין צ'קים בפני התנגדות לביצוע שטר, בגין 4 צ'קים, האחד משנת 2002 ושלושת האחרים משנת 2005. לגבי כל הצ'קים ניתנה הוראת ביטול ואילו לגבי צ'ק מיום 11/2/05 נרשם בצד הביטול כי עבר זמנו. הצ'קים המסתיימים בספרות 7222, 1050 ו- 1053 משוכים לטובת צדדי ג'. כלל ידוע הוא כי בתביעה בשטר, עומדת לזכותו של התובע חזקת התמורה. על הנתבע נטל לסתור חזקה זו. הנתבע צריך להראות שהשטר פגום, וכי די בראייה לכאורה שקיים פגם בזכות הקניין של המשיב כדי לזכות את המבקש ברשות להתגונן. לא שוכנעתי כי פגם זה אכן קיים בזכות הקניין. למעשה טוען המבקש בפני כי הואיל והצ'קים ניתנו כנגד חוב הימורים, הרי מתקיים כשלון תמורה. טענה זו אינה מתקבלת על דעתי. עולה מחקירת המבקש כי כנגד הצ'קים ניתנה הלוואה למבקש ע"י מאן דהוא, חיים לחם, אשר אינו צד לשטר, כאשר השימוש אשר עשה המבקש בכספים אלה אינו רלוונטי ואינו מהווה מניעה לביצוע השטר אשר סוחר לצד ג'. הנני מפרידה בין שלושת הצ'קים אשר הינם בין צדדים רחוקים לשטר לבין הצ'ק שמספרו 1055, אשר הינו בין צדדים קרובים לשטר. למעשה גרסת המבקש נסתרה. באשר לצ'ק שמספרו 7222, הרי גרסת המבקש נסתרת מעיקרה שכן בסעיף 3 לתצהירו, טען כי חיים לחם, קיבל 30,000 ₪ בגין צ'ק זה, וכן בגין צ'קים נוספים שהיו בחזקתו. המבקש לא ציין בתצהירו האם הושבו הציקים או לאו. מאידך בסעיף 3 לתצהירה של ורד עדיקה מצוין כי חיים השיב מספר צ'קים למעט צ'ק זה שלטענתו אבד. בחקירה שינה המבקש גירסתו וטען כי חיים הבטיח כי ישיב את השיקים אך בהמשך חקירתו הוברר כי לא היו שיקים נוספים אלא שיק אחד בלבד בנוסף לשיק זה. לפי גרסת המבקש בחקירתו, נכחו הוא ואשתו בפגישה עם חיים לחם, אך למרות זאת הרי קיים שוני מהותי בגרסותיהם לעניין השבת צ'ק זה וכן לעניין קיומם של צ'קים נוספים. יצויין כי ורד עדיקא לא התייצבה ולפיכך לא נחקרה על תצהירה. באשר לצ'קים שמספריהם 1050 ו- 1053 הרי נטען ע"י המבקש כי בחודש מרץ (שנת 2005 כעולה מחקירת המבקש) קיבל חיים לחם 8,000 ₪ לסילוק שני הצ'קים, וכן צ'ק נוסף בגינו נפתח תיק ההוצל"פ שמספרו 0150949064. מעיון בתיק הוצל"פ זה עולה, כי לא עודכן כל תשלום אשר התקבל בגין התיק. עוד עולה מהחקירה כי נטען לגבי פירעון של צ'ק נוסף, כנגד הסך הכולל של 8,000 ₪. לטענת המבקש בחקירתו, ערך כמה "הסכמי חבילות" כך שפרע מספר המחאות כנגד פירעונן במזומן. עם זאת המבקש לא עמד על קבלת אסמכתה או הציג אסמכתא לפירעון כנ"ל ולחילופין לקבלת הצ'קים לידיו וזאת למרות שלפי טענתו חיים לחם הבטיח להחזיר כבר בדצמבר 2002 להחזיר שיק לאחר פרעונו הנטען אך לא עשה כן. אף אם המבקש הולך שולל על ידי חיים לחם, נראה כי אין הדבר יכול לסייע לו מול המשיב והוא רשאי לנסות ולתבוע את נזקו מחיים לחם. לפיכך באשר לשלושת הצ'קים אשר הינם בין צדדים רחוקים לא הוכחה טענת הגנה ראויה, אשר בגינה יש ליתן למבקש רשות להגן. לפיכך הנני דוחה את בקשת המבקש ליתן לו רשות להתגונן באשר לצ'קים שמספריהם 7222, 1050, 1053. באשר לצ'ק שמספרו 1055 ע"ס של 5,000 ₪ מיום 11.2.05, ולאור העובדה כי עסקינן בצדדים קרובים לשטר, וכי גרסתו של המבקש באשר לצ'ק זה לא נסתרה מעיקרה, ניתנת רשות להתגונן ללא תנאי. הנני מקבלת את טענת המבקש כי הסמכות המקומית מוקנית לבית משפט השלום בירושלים שכן הצ'ק שמספרו 1055 משוך על בנק דיסקונט סניף קריית יובל, הוא המקום אשר נועד לביצוע העסקה (בר"ע 611/05 מחוזי ירושלים בן זקן נגד בנק מרכנתיל דיסקונט). לפיכך, ניתנת בזאת רשות להתגונן בפני השיק שמספרו 1055 ע"ס של 5,000 ₪ מיום 11.2.05 . תצהיר המבקש ישמש כתב הגנה הנני מורה למזכירות להעביר את התיק לבית משפט השלום בירושלים. לאחר העברת התיק לבית המשפט בירושלים, המזכירות שם תזמן את הצדדים לקדם משפט על פי יומנה. הנני מחייבת את המבקש בהוצאות בסך של 700 ₪ בצירוף מע"מ, וזאת בהתחשב בעובדה כי ניתנה לו רשות להתגונן בגין אחד הצ'קים. הנני מורה על שפעול ההליכים בתיק הוצאה לפועל שמספרו 0147113063, למעט יתרת החוב בגין השיק שמספרו 1055.עורך דיןשיקיםשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר