ניוד שטחים ועדת ערר

ניוד שטחים ועדת ערר עררים אלה הוגשו על אישור שינויים בהיתר לבניין דיור מוגן ועל החלטה להפקיד תכנית בסמכות ועדה מקומית (נת / מק / 800 / 6 / א), אשר מטרותיה העיקריות להפחית את מספר יח"ד של הדיור המוגן מ - 83 יח"ד ל - 45 יח"ד, תוך הגדלת כל יחידה, ניוד שטחי שירות תת קרקעי של מרתף חניה לשטחי שירות על קרקעיים ושינויים נוספים בבינוי, הכל במגרש המצוי במרכז העיר רחוב הרב קוק 5 חלקה 51 גוש 8268. אמנם לפי עמדתה של ועדת הערר אין זכות ערר על החלטה להפקיד תכנית, שכן סעיף 112 לחוק התו"ב מאפשר הגשת ערר בגין החלטה לאשר תכנית או לדחותה, ואולם הצדדים הסכימו כי ועדת הערר תכריע בשאלת הסמכות של הועדה המקומית לאשר את התכנית, ובלבד שהעוררים התחייבו לא להגיש ערר, כפי שעולה מפרוטוקול הדיון שהתקיים בפני ועדת הערר. לדעת ועדת הערר מדובר בתכנית שמבחינת הסמכות אין מניעה להפקידה במסגרת תכנית בסמכות ועדה מקומית, שכן היא עורכת שינויים בפרמטרים הקיימים מכוח התכנית התקפה נת / 800 / 6 המאפשרת שני מסלולים חילופיים, האחד בניה של בית דיור מוגן, והשני הוראות בניה לבית מגורים רגיל. על פניו לא מצאנו כי יש בתכנית שאותה מבקשים המשיבים להפקיד עתה, משום סטייה ממסגרת הסמכות המוקנת לועדה המקומית בסעיף 62 א לחוק התו"ב, אשר אף הורחב לאחרונה. ליתר טענות העוררים בעניין זה תינתן מן הסתם התייחסות של מנהל התכנון לעת שתופקד התכנית, באם יוחלט כי התכנית טעונה אישור השר לפי סעיף 109 לחוק התו"ב. אשר ליתר טענות הצדדים באשר לבקשה להיתר ובאשר לתכנית עצמה, אין בפני ועדת הערר די נתונים ואין היא רואה את הנתונים בתיק שבפניה, כתיק הבשל להכרעה של ועדת הערר בשאלה האם התכנית היא תכנית ראויה, אם לאו. ועדת הערר גם לא קיבלה תשובה מנומקת בכתב של הועדה המקומית ו/או נתונים מפורטים באשר לשטחי הבניה בתכניתה מאושרת והמוצעת, מספר היח"ד, פירוט פתרונות חניה ותנועה וכיו"ב. לפיכך בנסיבות העניין בכפוף לאמור בהחלטה זו אנו מחזירים את הדיון לועדה המקומית אשר תיתן דעתה לכל הנתונים הרלוונטיים ותקבל החלטה מפורטת ומנומקת. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. ניוד שטחיםעררועדת ערר