התעלמות ועדה רפואית מפסק דין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התעלמות ועדה רפואית מפסק דין: 1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (תחום נפגעי עבודה) - להלן: "הוועדה" אשר התכנסה בשני מועדים - 19/10/09 ו - 14/06/10 ואשר קבעה למערער נכות צמיתה בשיעור של 0%, שתחולתה מיום 01/09/07.    2. רקע המערער, מסגר במקצועו, נפגע בראש וביד ימין ביום 19.10.06, פגיעה שהוכרה על ידי המשיב כתאונת עבודה. המערער ביקש לקבוע את נכותו, וועדה רפואית לעררים מיום 09/03/09, קבעה לו 0% נכות בתחולה מיום 01/09/07. המערער ערער על הקביעה הנ"ל לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת (בל 1595/09), אשר החזיר, בפסק דינו מיום 06/08/09, את הדיון בעניינו לוועדה (להלן: "פסק הדין"). הוועדה שהתכנסה בעניינו של המערער כדי לדון בהוראות פסק הדין, הותירה את קביעתה דלעיל על כנה. מכאן הערעור שלפניי. 3. בהתאם להסכמת הצדדים ניתן בזאת פסק הדין על סמך כתבי טענותיהם (כתב ערעור אשר הוגש ביום 10/02/11; עיקרי טיעון מטעם המשיב, אשר הוגשו ביום 17/02/11 והתייחסות המערער לטיעוני המשיב, הוגשה ביום 23/02/11) והמסמכים שצורפו להם. 4. במסגרת נימוקי הערעור, ביקש ב"כ המערער כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה רפואית שתשב בהרכב אחר, זאת ומאחר ולדעתו הוועדה לא קיימה אחרי הוראות פסק הדין מכוחו התכנסה ואף התעלמה לחלוטין מהוראותיו. ב"כ המערער אף הפנה לכך שהוועדה לא התייחסה לחוות דעתו של פרופ' רייס ופרופ' ירניצקי כפי שנדרשה לעשות במסגרת פסק הדין. בנוסף נטען, כי הוועדה לא התייחסה כראוי לבדיקה הקוגניטיבית אותה ביצע המערער לבקשת הוועדה, תוך התעלמות מהעניין הרפואי, כאשר מתוצאות אותה בדיקה עולה אצל המערער קושי בתפקוד הניהולי, הפרעות קשב, קושי בזיכרון עבודה, קושי בארגון מידע, בתכנון ובהפעלת בקרה. 5. במסגרת עיקרי הטיעון שהגישה באת כוח המשיב, היא הודיע על הסכמת המשיב להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתתייחס לחוות דעת פרופ' ירניצקי, ולקביעתו לפיה המערער קיים מספר יוצא דופן של ביקורים אצל נוירולוג וכן אצל רופא משפחה והדבר מעיד על סבל והפרעה רפואית המצדיקים קביעת נכות. כמו כן, הסכימה ב"כ המשיב להשיב את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתעיין בצילומי הרנטגן ותתייחס אליהם, וזאת ככל שהמערער ימציא לוועדה העתק מקורי של אותם הצילומים. עם זאת הביעה התנגדות לשאר טיעוניו של ב"כ המערער הנוגעים לבקשתו להשיב את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר, באשר לדעתה, מלבד העניינים דלעיל, ביצעה הוועדה, את עבודתה כדבעי, על פי פסק הדין המורכב, לטענתה, מבחינה משפטית. 6. במסגרת תגובתו לעיקרי הטיעון, הביע ב"כ המערער התנגדות לכך שהוועדה תידרש רק לבחינת חוות הדעת הנ"ל, תוך שחזר על טיעוניו בדבר החזרת עניינו של המערער לוועדה רפואית לעררים שתתכנס בהרכב חדש. 7. דיון והכרעה א. בחלק האופרטיבי של פסק הדין מכוחו התכנסה הוועדה, נתבקשה לפעול כדלקמן: "א. הוועדה תתייחס להערת וקביעת המומחה בתחום הנוירולוגי, פרופ' ירניצקי, לפיהן בנסיבותיו של המערער קיים מספר יוצא דופן של ביקורים אצל נוירולוג וכן אצל רופא משפחה והדבר מעיד על סבל והפרעה רפואית המצדיקים קביעת נכות. ככל שהוועדה לא תאמץ את מסקנותיו של פרופ' ירניצקי בהקשר זה עליה לנמק מדוע. ב. הוועדה תיתן דעתה להערתו של פרופ' ירניצקי, לפיה מן הראוי בנסיבותיו של המערער לקיים בדיקה קוגנטיבית מלאה, שכן בדיקה כזו הייתה, בסבירות גבוהה לאור תלונותיו, מדגימה הפרעה. הוועדה תשקול הפניית המערער לבדיקה כזו, וככל שתהיה בדעה שהבדיקה איננה נחוצה תנמק זאת לאור עמדת פרופ' ירניצקי. ג. ככל שהדבר נוגע לליקויים בתחום האורטופדי, הוועדה תשים לנגד עיניה את העובדה שפריט ליקוי 35(1)(ב) ניתן ליישום גם מקום בו התופעות מהן סובל המבוטח משפיעות על כושר הפעולה הכללי ואין הכרח לצורך יישום הפריט בקיומה של הגבלה בתנועות. לאור האמור, תתייחס הוועדה לקביעתו של המומחה בתחום, פרופ' רייס, לפיה הכאבים החזקים והכרוניים מהם סובל המערער - יש בהם כדי להשפיע על כושר הפעולה הכללי שלו ולהצדיק את יישום פריט הליקוי שיישם המומחה. כך או כך, הוועדה תעיין באותם צילומים שאוזכרו בחוו"ד של פרופ' רייס ואשר ציינה שאינם לנגד עיניה. ד. הוועדה תקבע לאחר מכן אם יש מקום לשנות מי מבין ממצאיה או מסקנותיה. על החלטת הוועדה להיות מנומקת כדבעי".   ב. הוועדה התכנסה בשני מועדים, ביום 19.10.09 וביום 14.06.10. בפרוטוקול ישיבתה מיום 19.10.09 נכתב כך: "מעיון חוזר בפס"ד מיום 6.8.09 הועלתה שאלה לגבי מצב קוגנטיבי של התובע, פרופ' ירנצקי בחוו"ד מתלבט, האם קיימת בעיה קוגניטיבית ולא היה מסוגל להגיע להחלטה מלאה עקב חוסר שיתוף פעולה של התובע. לאור זאת הוועדה ממליצה לבצע בדיקה קוגנטיבית מלאה ותסכם את הדיון בהעדר התובע. הועדה עיינה בפס"ד מ- 6.8.09 כמו כן חזרה ועינה בחוו"ד של פרופ' רייס מיום 15.1.09. פרופ' רייס לא מתאר כאבים חריגים בזמן בדיקתו. הועדה לא התרשמה בכאבים מיוחדים בעת בדיקה ולא במרפק ולא בשורשי כפות הידיים. אי לכך אין מקום לקבוע אחוזי נכות אורטופדים מ- 0%. לפי סעיף 35 (1) א'. הועדה תסכם את הדיון בהעדר התובע". בפרוטוקול ישיבתה מיום 14.06.10 כתבה הוועדה כי: "בבדיקה קוגנטית, 18/2/10 נמצא יכולת אינטלקטואלי תקינה, תפקוד שפה, עיבוד מידע. קליטה ולמידה וזכירה של מידע חדש שמורים ותקניים. בתפקידים הניהולים "התבטאה איטיות וקושי בארגון במידע מורכב) במישור הרגשי דווח על סימפטומים דיכאוניים, דווח מהנגע על סימפטומים דיכאוניים ברמה בינונית. לאור כל האמור לעיל יכול הנפגע לחזור לעבודתו במסגרת שאינה מהווה עבודה ניהולית ואין מקום לקבל נכות בשטח זה. הועדה עיינה בצילומי רנטגן אשר הומצאו ע"י בא-כח התובע. בצילום מ- 28/12/07 מצביע בהעתק על תקליטור אוריגנל שאין אפשרות להפעלתו במחשב בחדר הועדה. לעומת זאת התקליטור מ - 15/1/09 מראה...כפות הידיים מימין ומשאל... לא ניתן להבחין בכל סטיה מגדר הרגיל. אי לכך - הועדה לא משנה את החלטתה".   ג. משמוחזר עניינו של מבוטח לוועדה הרפואית לעררים בהתאם לפסק דין, על הוועדה לקיים את הוראות פסק הדין במדויק ובמלואן (דב"ע נא/01-29 מנחם פרנקל נגד המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160). בחלק האופרטיבי בפסק הדין אשר על פיו הוחזר עניינו של המערער לוועדה, נדרשה הוועדה בין היתר להתייחס לקביעת פרופ' ירניצקי בכל הקשור לקביעתו המפנה למספר יוצא דופן של ביקורי המערער אצל נוירולוג דבר שלדעתו מעיד על סבל והפרעה רפואית המצדיקים קביעת נכות, אולם, כפי שגם הסכימה ב"כ המשיב, הוועדה לא הפגינה כל התייחסות לנתון זה, תוך שציינה כי "פרופ' ירניצקי בחוו"ד מתלבט האם קיימת בעיה קוגנטיבית ולא היה מסוגל להגיע להחלטה מלאה עקב חוסר שיתוף פעולה של התובע...", וברי כי קביעתה זו אינה מתיישבת עם הממצאים כפי שנרשמו בחוות דעת ד"ר ירניצקי, לפיהם נמצא כי המערער אכן משתף פעולה, וכן הודגמה "תסמונת בתר חבלתית הכוללת הפרעות סומטיות וקוגניטיביות", תוך שנקבעה לו נכות נוירולוגית בשיעור של 10%. בנוסף, בכל הנוגע לתחום האורטופדי, הוועדה התבקשה במסגרת פסק הדין להתייחס לפריט הליקוי המותאם שיושם על ידי פרופ' רייס בחוות דעתו, לפיו הומלץ לקבוע דרגת נכות בשיעור של 10% בהתאם לסעיף ליקוי 35(1)ב' בגין הכאבים החזקים והכרוניים מהם סובל המערער שיש בהם לדעתו כדי להשפיע על כושר הפעולה הכללי שלו ולהצדיק יישום אותו פריט ליקוי, תוך שהוועדה התבקשה לעיין בצילומים שאוזכרו בחוות דעתו ואשר ציינה שאינם לנגד עיניה. דא עקא, גם בעניין זה הוועדה לא מילאה אחר פסק הדין כפי שנדרשה, כך שכבר בישיבתה הראשונה מיום 19.10.09 קבעה כי לדידה ד"ר רייס אינו מתאר כאבים חריגים בזמן בדיקתו ומשכך אין מקום לקבוע בהקשר זה אחוזי נכות אורטופדיים, קביעה שכמובן אינה מתיישבת עם האמור בחוות דעתו של ד"ר רייס, לפיה הומלץ לקבוע דרגת נכות בשיעור של 10% בגין הכאבים, כמו גם היא אינה תואמת את ההוראה שבפסק הדין, לפיה התבקשה הוועדה לעיין בצילומים שאוזכרו בחוות דעתו של ד"ר רייס. הרושם שנוצר, אם כן, הינו שהוועדה, ננעלה על דעתה ולא מילאה אחר הוראות פסק הדין, כך שלא התייחסה כראוי לחוות דעת ד"ר ירניצקי וד"ר רייס, הכל כפי שהוסבר לעיל, כמו גם בעניין האורטופדי, קבעה הוועדה שאין מקום לקבוע דרגת נכות בטרם עיינה בצילומים שאוזכרו בחוות דעת ד"ר רייס כפי שנדרשה על פי פסק הדין. מעבר לכך אוסיף, כי גם קביעתה של הוועדה, לפיה אין מקום לקבוע למערער נכות בתחום הקוגניטיבי - נוירולוגי, אינה מוסברת דיה, מקום וניכר מהבדיקה הקוגניטיבית מיום 18.02.10 קביעה, לפיה המערער מוגבל מבחינת יכולת להשתלב בשוק העבודה החופשי. לפיכך יש בכל אלה, בכדי להצדיק את החזרת עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר אשר תדון בעניינו מחדש. 8. סיכומו של דבר - הנני מקבלת את הערעור ומורה על העברת עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש. 9. בפני הוועדה, בהרכבה החדש, לא יונחו הפרוטוקולים של הוועדה הרפואית לעררים אשר התכנסה ביום 9/3/09, ביום 19/10/09 וביום 14/6/10 וכן לא יונחו בפניה פסק הדין שניתן בתיק בל 1595/09 ופסק דין זה (אשר ניתן בתיק בל 51719-08-10), למעט סעיף 8 לו. 10. הוצאות בנסיבות העניין הריני מחייבת את המשיב לשלם למערער הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של 2,300 ₪. הסכום ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולם בתוך 30 יום. 11. כל אחד מהצדדים רשאי להגיש, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בקשת רשות ערעור כנגד פסק הדין זה וזאת בתוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לו. רפואהועדה רפואית