חובות הבנק כלפי ערב

מהם חובות הבנק כלפי ערב ? הבנק נושא כלפי ערבים בחובות מיוחדות החלות עליו מכוח סעיף 17א' לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. סעיף 17א' לחוק הבנקאות קובע כי: "הוראות חוק זה יחולו גם על מי שערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי". הוראת סעיף זה קובעת כי כל החובות שחלו על הבנק במערכת היחסים שבינו לבין מקבל שירות, הקשור בקשר ישיר עם הבנק, יחולו גם על מערכת היחסים שבין הבנק לערב. הבנק חב כלפי הערב בחובות מיוחדות החלות עליו אף מכוח חוק הערבות, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הערבות"). זאת, בנוסף לחובות הכלליות החלות עליו מכוח דיני החוזים ודיני הנזיקין. [ראו: ע"א 6899/97 פניה פייבושביץ נ' בנק לאומי לישראל ו- 5 אח'. מתוקף חובות אלה, מחויב הבנק שלא להטעות את מקבל השירות - לקוח או ערב; לגלות כל פרט בעל חשיבות לשירות הניתן והסיכונים הכרוכים בו, וכן ליתן את השירות בנאמנות ובזהירות ראויה ולנהוג בדרך מקובלת ובתום לב-בעת מילוי תפקידיו. [ראו: ע"א 1570/92 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פרופ' צבי ציגלר, פ"ד מט(1) 369); ע"א 1304/91 טפחות - בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' אלן ליפרט, פ"ד מז(3) 309; ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' נתן צבאח ואח', פ"ד מח(2) 573]. חוק הבנקאות מבקש להטיל על הבנקים חובות ואיסורים שייטיבו עם הלקוחות, וביניהם הערבים, וימנעו מהבנקים לנצל את מעמדם כמוסדות הממלאים תפקיד מרכזי בקרב הציבור. אך, לצד החוקים הספציפיים, ובהם חוק הבנקאות, כפופים הבנקים לדין הכללי, ואכן סעיף 18 לחוק הבנקאות קובע כי: "חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו", ויחסים בין בנק ללקוח הם בראש ובראשונה יחסים חוזיים. חובות האמון והזהירות המיוחדות שביחסי בנק-לקוח, מקורה הן מכוח דיני החוזים והן מכוח דין הרשלנות שבדיני הנזיקין [(ראו דברי כב' השופט חשין ב- דנ"א 1740/91 בנק ברקליס נ' שרגא פרוסט, מיום 9/9/93 (להלן: "פס"ד ברקליס"). עוד נפסק, כי ביטוין והיקפן של החובות המוטלות על הבנק כלפי הלקוח או הערב, נקבעים על-פי נסיבותיו הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה (ראו: ע"א 7424/96 בנק המזרחי בע"מ נ' חברת אליהו גרציאני (1998) בע"מ ואח', פ"ד נד(2) 145), וכי בנק חב ללקוחו חובות נאמנות שהיקפן - מעל לרמה הבסיסית הכללית - משתנה ממקרה למקרה ומושפע "מטיב היחסים בין הבנק ללקוח, ממידת מעורבותו של הבנק במערכת יחסים זו ומגורמים משתנים נוספים, שכן במערכת היחסים שבין הבנק ללקוח מתבצעות פעולות רבות ומגוונות, ולאורן משתנה גם היקף חובתו של הבנק" [ראו ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנתאות בע"מ נ' צבאח,. חבותו של הבנק ללקוחו עשויה להשתנות בסוגי פעילויות שונים כאשר "בראש ובראשונה, ייקבעו היחסים שבין הבנק לבין הלקוח על-פי החוזה שנכרת ביניהם, ובגדרי אותו חוזה תיכלל מערכת יחסים ספציפית שנוצרה בין הצדדים ותינתן הדעת לעובדות או לאירועים ספציפיים המייחדים אותה מערכת ואשר עשויים ליטול חלק בקביעת חובת הבנק כלפי לקוחו". ערבים (ערבות)בנקחוב