ייפוי כוח ספציפי - ייפוי כוח כללי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ייפוי כוח ספציפי כתנאי לייצוג / מחיקת תביעה בהעדר ייפוי כוח ספציפי: בפני שתי בקשות מטעם המשיבה 2: בקשה לדחות את התביעה על הסף בהעדר ייפוי כוח ספציפי ובקשה להוספת ראיות חדשות. ביום 7/12/10 ניתנה החלטה ברורה ומנומקת שלפיה בנסיבות העניין אין להסתפק בייפוי הכוח אשר התייחס לנושא החזרי המס הגם אם צוין שם קודם לכן כי יפוי הכוח מתייחס ל"כל עניין", ויש צורך בהגשת ייפוי כוח ספציפי שמתייחס להליך דנן בצירוף אישור דיפלומטי או קונסולרי. בנוסף לכך נקבע כי יש להמציא תוך 30 יום אסמכתא המעידה כי אכן קיבל עו"ד מיסיוק הנחיות מהתובע להגיש את התביעה בשמו". עיון בנתוני מחשב בית המשפט מעלה כי ההחלטה מיום 7/12/10 הומצאה באותו יום ישירות למשרדו של עו"ד מיסיוק באמצעות הפקסמיליה. לאחר שפקע המועד שנקבע להגשת ייפוי כוח ספציפי כנ"ל, הגישה עו"ד יוליה גוטמן ביום 10/1/11 בקשה להארכת מועד להגשת ייפוי כוח ספציפי עד ליום 9/2/2011. ביום 12/2/11 הגישה המשיבה 2 תגובה לתיק שלפיה היא איננה מתנגדת לבקשה, אולם אין לראות בכך משום ויתור על טענותיה בעניין זה, ובאותו יום ניתנה החלטה שלפיה הוארך המועד עד ליום 12/2/11. ביום 13/2/11 הוגשה הודעה בדבר הגשת ייפוי כוח ספציפי, באיחור וללא בקשה להארכת מועד. בהודעה נטען כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 9/12/11 מוצג אישור לגבי נכונות תרגום ייפוי הכוח הספציפי אשר נעשה על ידי נוטריון ישראלי. כן הודע כי טרם התקבל אישור וחותמת של האפוסטיל וזו "תתווסף לייפוי כח ספציפי בהקדם האפשרי, מייד עם קבלתה במשרדה של הח"מ". להלן נוסח המסמך אשר צורף להודעה, ושנושא את הכותרת "הצהרה": "הצהרה אני הח"מ VLADIMIR DIMCHEV X בעל מספר מזהה X ודרכון מס' 368522710 שהונפק ביום 01.12.2009 במשרד הפנים בעיק PLEVEN מצהיר בזאת שאני ממנה את עו"ד ולאדימיר מיסיוק מס' דרכון בינאלומי X ומס' אישי X לייצג אותי בפני בית המשפט בתל אביב, ישראל בתביעה מס' ת.א. 5179-03-09 נגד חברת "שפיר הנדסה אזרחית" ונגד מדינת ישראל". ביום 28/2/11, הוגשה במסגרת בקשה מס' 24 וללא בקשה להארכת מועד "הודעה משלימה על הגשת ייפויי כוח ספציפי", שבה נטען כי עקב טעות משרדית צורף ייפוי כוח של תובע בתיק אחר ועל כן "מתכבד התובע להגיש ייפויי כוח המאומת בחותמת אפוסטיל וכולל אישור המאומת על ידי נוטוריון לתרגומו". להלן תרגום "ייפוי הכוח" (שכותרתו "תצהיר") במלואו: "תצהיר אני הח"מ DIMITAR X X בעל מספר מזהה X ודרכון מס' 380297348 שהונפק ביום 27.07.2010 ע"י משרד הפנים בעיק PLEVEN מצהיר בזאת שאני ממנה את עו"ד ולאדימיר מיסיוק מס' דרכון בינאלומי X ומספר זהות X לייצג אותי בפני בית המשפט בתל אביב, ישראל בתיק מס' תא 17667-09-09 נגד חברה "שפיר הנדסה אזרחית" ומדינת ישראל. אני מאשר כי תביעה זאת הוגשה ע"י עו"ד מיסיוק לפי רצוני והוראתי. חתימה בתאריך 21.01.2011SLAVOMIR X נוטריון בבית משפט אזורי בעיר PLEVEN, מס' רשום 516 של מרכז נוטריוני מאשרת את החתימות של מסמך זה, שנחתם על ידי DIMITAR X X מקום מגורים כפר/עיר PLEVEN מס' רשום 176. האגרה שנגבתה 6 לבה. נוטריון חותמת עגולה: נוטריון מס' 516 SLAVOMIR X אזור פעולה PLEVEN רפובליקה בולגריה" ביום 6/4/11 הוגשה תגובת המשיבה 2 להודעות המבקש מימים 13/2/11 ו- 28/2/11. בתגובה נטען כי יש לסלק את התביעה על הסף משום שהתברר כי לא היה בידי משרד עו"ד מיסיוק ייפויי כוח בעת הגשת התביעה, וכי לא פעל בהתאם להוראות בית משפט זה מיום 7/12/10. בהקשר זה נטען כי מדובר בפגם אשר אינו ניתן לריפוי, שכן התביעה הוגשה בסמוך לתקופת ההתיישנות ומשהוגשה תביעה ללא ייפוי כוח, דין התביעה להדחות. כמו כן נטען כי מבלי להביע הסכמה להודעה הנ"ל, עו"ד מיסיוק אף לא המציא כל אסמכתא המעידה כי אכן קיבל מהתובע הנחיות להגיש את התביעה בשמו. בהקשר זה נטען כי היות והתובע, באמצעות משרד עו"ד מיסיוק, איחר את המועד ואף לא טרח להגיש בקשה להארכת מועד, הרי שהלכה למעשה אין כל ייפויי כוח בפני בית המשפט ועל כן דין התביעה להדחות. ב"כ המשיבה מפנה, בין השאר, לספרות ולפסיקה (ספרו של גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, 2007 בעמ' 720 וע"א 725/81 ענבתאויי נ' חסון, פ"ד לו(4) 663, 668), שממנה עולה כי היה על המבקש להגיש את הבקשה להארכת מועד ללא שיהוי עובר לתום המועד, בסמוך לפקיעתו או כאשר המבקש נוכח לדעת שלא יהיה מסוגל לעמוד במועד שהוקצב לו. כמו כן נטען כי עו"ד מיסיוק אף לא הציג בפני בית המשפט כל הסבר מתקבל על הדעת לאיחור של כמעט שלושה חודשים בביצוע הוראות בית המשפט. בהתייחס לייפוי הכוח נטען על ידי ב"כ המשיבה 2 כי לא מדובר בייפוי כוח אלא ב"תצהיר", ותצהיר שנערך בחו"ל הינו תצהיר כדין רק אם נחתם בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, או שנעשה על פי דין המקום ואושר בפני נציג כאמור. עוד נטען כי אין לראות במסמך הנ"ל תצהיר כלל, שכן החתום על גבי אותו מסמך לא הוזהר כדין. בתגובה קיימת טענה נוספת שלפיה אין מספר דרכון מזהה כנדרש, ובכל מקרה המסמך מציין מינוי נכון לאותו מועד, זמן רב לאחר חלוף תקופת ההתיישנות, ומכאן שיש לדחות את התביעה שהתיישנה. כן נטען כי בכל מקרה היה על התובע עצמו לפעול בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות לשם קיום חתימתו על ייפוי הכוח באמצעות התייצבות בפני נציג דיפלומטי או קונסלורי ישראלי בבולגריה או התייצבות בפני נוטריון ציבורי בבולגריה לשם אימות חתימתו וקבלת אישור של נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי לחתימת הנוטריון הציבורי. כאן קיימת הפניה להחלטה של הח"מ במסגרת תיק דומה, ת.א. 5204-03-10 בנצ'ב גוצ'ו נ' מדינת ישראל ואח' מיום 6/12/10 . לבסוף נטען כי התרגום שבפני בית המשפט לא אמין, שכן אין אישור של המתורגמן שלפיו הוא שולט בשפת המקור והיעד כנדרש. ביום 17/5/11 הוגשה תשובת התובע לתגובת המשיבה 2 הנ"ל, וזאת במסגרת בקשה מס' 25 בתיק. בתגובה נטען, בין היתר, כי ייפוי הכוח שהוגש לתיק כשיר וכי יש לדחות את בקשת המשיבה 2 לדחות את התביעה על הסף. כן נטען כי התובע הגיש לבית המשפט את יפויי הכוח הספציפי שעליו חתם בבולגריה ביום 21/2/11 בפני נוטריון בולגרי, שאליו התוספה חותמת "אפוסטיל" אשר בוצעה על ידי פקיד המוסמך במשרד המשפטים בבולגריה ביום 8/2/11. לענין סעיף 30 לפקודת הראיות נטען כי הוראותיו של אותו סעיף באות להקל על הגשתם של המסמכים וייפוי כוח שנערכו בחו"ל כראיה, ואין בהם כדי למנוע הגשתם של המסמכים כראיה בכל דרך כשרה אחרת. עו"ד יוליה גוטמן מפנה בהקשר זה להחלטתה של כב' השופטת ס"נ דליה אבי גיא מיום 21/3/11 אשר ניתנה בתיק דומה במסגרת בקשת צד לדחות על הסף תביעה שהוגשה על ידי התובע שם בהעדר ייפוי כוח ספציפי - החלטה שבה קבעה כב' השופטת בין השאר כי היא מקבלת את ייפוי הכוח שהוגש לעניין החזר המס כיפויי כוח גם לצורך התיק שבפניה שכן רשומות בו המילים "לכל עניין, לרבות ייצוג בטיפול בבקשה להחזר מס", וכן קבעה כי סעיף 30 לפקודת הראיות אכן בא להקל על הגשתם של מסמכים כראיה. קיימות הפניות להחלטות נוספות שמהן עולה כי אם בית המשפט ייראה במסמכים ראיה נאמנה, אין מניעה לקבלם הגם אם לא אומתו ואושרו בהתאם להוראות סע' 30 לפקודת הראיות. על רקע זאת נטען כי חותמת האפוסטיל באה במקום אישור בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי, שכן מדינת ישראל ובולגריה חתומות על אמנת האג, ועל כן אין כל צורך לאמת את אותם מסמכים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי, ודי בחותמת אפוסטיל על גבם יחד עם תעודה נוטריונית. בהקשר זה נטען כי על פי לשונה של תקנה 3 לתקנות ביצוע אמנת האג - "לגבי מסמך ציבורי שנערך או שהוצא במדינת האמנה ושהאמנה חלה עליו יכול שתבוא תעודה לפי האמנה במקום אימותו" כאשר יש לפרש "תעודה לפי האמנה" כחותמת אפוסטיל. עו"ד יוליה גוטמן אף מפנה בעניין זה להחלטת הח"מ מיום 11/11/2008 שניתנה במסגרת ת.א. 44474/04 Special Metals Wiggin Limited נ' נתנאל חיים בע"מ ואח' , שבה נערכה אבחנה בין אימות ייפוי כוח בחו"ל לבין אימות חתימה על גבי תצהיר: "אין חולק כי מסמכים ציבוריים ניתנים לאישור על ידי APOSTILLE, שהוא "תעודה לפי האמנה", כאשר מדובר במדינת חוץ אשר חברה באמנה... יצוין כי יש לאבחן בין "תעודות ציבוריות", כהגדרתן בסעיף 29 לפק' הראיות (כגון אישור תעודת נישואין), או מסמכים שבהם נדרש PUBLIC NOTARY ו- APOSTILLE לצרכי אימות חתימה בלבד כגון ייפוי כוח, לבין תצהיר שהינו מסמך בעל משמעות משפטית אחרת...". בנוסף מפנה התשובה לתגובה גם לפסק דין שניתן בתיק ע"א 9678/08 חב' בתימו בע"מ ואח' נ' Arrabon-HK-Limited ואח' , שלפיו אפוסטיל על גבו של ייפוי כוח אשר אומת על ידי נוטוריון מקומי בחו"ל מחליף אימות קונסולארי המוזכר בסעיף 30(2) לפקודת הראיות. לעניין כותרת המסמך נטען כי אכן כתוב תצהיר, אולם ברור כי מדובר ביפויי כוח, ועל כן אין בכך כדי לפגום במסמך. לעניין הטענה כי לא הוכחה זהותו של התובע הואיל ובפנינו מספרי דרכון שונים, נטען כי מספרי הדרכון מוחלפים כל חמש שנים, אך בכל דרכון שהוגש ואשר מספרו הוחלף עדיין ניתן לראות את המספר האישי ה- "Personal Number". לבסוף ולעניין טענת טיב התרגום של ייפויי הכוח, נטען כי התרגום אמין וכי ב"כ המשיבה 2 רשאי לבחון זאת באמצעות מתורגמן מטעמו, ובכל מקרה התרגום הינו טכני בלבד כאשר האמור במקור הוא הקובע. לסיכום נטען כי יש לדחות את בקשת המשיבה 2 לסלק את התביעה על הסף הואיל ויפויי כוח הספציפי הוגש כדין. ביום 26/6/11 הוגשה מטעם המשיבה 2 בקשה להוסיף ראיות לבקשתה הקודמת של המשיבה 2 לסלק את התביעה על הסף. הבקשה היא לצירוף תצהירים, פרוטוקולים ופסקי דין שניתנו במסגרת הליכים בבית הדין לעבודה ואשר הגיעו לידי ב"כ המשיבה 2 לאחרונה, שמהם עולה כי תובעים אחרים אשר היו לכאורה מיוצגים על ידי משרד עו"ד מיסיוק כלל לא הסמיכו אותו להגשת תביעה בעניינם, וזאת על פי הצהרתם כי לא נתנו לעו"ד מיסיוק כל הוראה להגשת תביעה ולא חתמו על כל מסמך הקשור אליה. עוד טען ב"כ המשיבה 2 כי בפסקי הדין הנ"ל ישנן קביעות חמורות באשר להתנהלותו של עו"ד מיסיוק עצמו, אשר הגיע "לכדי חוסר תום לב קיצוני, הטעייה של בית הדין והצד שכנגד, וניצול ההליך השיפוטי לרעה באופן המצדיק את דחיית התובענה". אשר על כן נטען כי אין אלא לקבל מידי עו"ד מיסיוק ייפויי כוח ספציפי לפי סע' 30 לפקודת הראיות בפני קונסול ישראל, באופן שלא יותיר כל חשש מכל סוג שהוא בנסיבות העניין. עו"ד יוליה גוטמן הגישה תגובה לבקשה לצירוף ראיות לתיק בית המשפט, וטענה בין השאר כי אין לראיות הנ"ל כל קשר להליך הספציפי של המשיב, וכי באמצעות הצירוף מנסה המשיבה 2 לסרבל את ההליך וליצור באופן מלאכותי אנטגוניזם כלפי ב"כ התובע, שכן שם דובר בתובעים שונים מתורכיה אשר הגישו תביעות בבית הדין לעבודה. כמו כן מפנה עו"ד יוליה גוטמן בתגובה להחלטות שונות אשר ניתנו על ידי בית המשפט המחוזי הנכבד, שמהן עולה כי לתובעים שם סיכויי ערעור גבוהים מאוד, תוך התייחסות להליכים נוספים אשר תלויים ועומדים בבית המשפט של הערעור. בסעיף 15 לתגובה ישנה התייחסות להחלטת כב' השופטת צ'רניאק מיום 16/5/11 שניתנה בתיק רע"א 4784-03-11 שם נקבע כדלקמן: "עיון בייפוי הכח שצורף מעלה שמדובר בייפוי כח כללי ולא ספציפי לצורך טיפול בהחזרי מס כפי שקבע בית המשפט בהחלטתו נשוא הבר"ע. סיכויי הבר"ע לכאורה גבוהים ואני ממליצה לצדדים להסכים על ביטול ההחלטה בדבר ההוצאות הפקדת הערבויות. כך יחסך זמן והוצאות מיותרות". בנוסף לכך קיימת הפנייה להחלטתה של כב' השופטת צ'רניאק מיום 30/5/11 שניתנה בתיק רע"א 348-05-11 שדנה בבר"ע שהוגשה על החלטת כב' השופטת דליה אבי גיא הנ"ל אשר דחתה את בקשת המשיבה שם לקבוע כי ייפוי הכוח שניתן לעו"ד מיסיוק הוא פסול. כך נקבע בהחלטתה של כב' השופטת צ'רניאק מיום 30/5/11 הנ"ל: "סילוק על הסף הוא הליך דרסטי. ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בשיקול דעת דיונית שלא לדחות תביעה על הסף אלא במקרים חריגים שהמקרה הנדון אינו נמנה עליהם, ובפרט שעל פניה נדמית ההחלטה כסבירה ובפרט שאינה נוגעת לעניין מהותי במשפט ובכל מקרה ניתן לתת עליו את הדעת בתום הדיון בתיק אם יהיה עדיין צורך בכך. ...על פי סמכותי הקבועה בתקנות סד"א הבר"ע נדחית ללא צורך בתשובה...". יצוין כי עו"ד יוליה גוטמן לא צירפה תצהיר בתמיכה לתגובה. דיון הבקשה להוספת ראיות חדשות אדון בבקשה להוספת ראיות חדשות תחילה. עו"ד יוליה גוטמן טענה בתגובתה כי למעשה, ערכאת הערעור דנה לגופו של עניין בבקשות שהיו בפניה, ונקבע כי לתובע סיכויי ערעור גבוהים ויש לקבל את ייפוי הכוח "הכללי". לעניין שתי ההחלטות הנ"ל יצוין כי שתיהן ניתנו מבלי לעיין בתגובה כלשהי מטעם הצד שכנגד. בתיק רע"א 4784-03-11 טרם ניתנה החלטה סופית, שכן ב"כ מדינת ישראל הגיש התנגדות להצעת בית המשפט, ואף צירף להתנגדות את כל אותן ראיות חדשות שעו"ד יוליה גוטמן מתנגדת להגישן במסגרת תיק זה. לפיכך, אין בפנינו התייחסות של בית המשפט המחוזי הנכבד לטיעונים נגדיים. מההחלטה שניתנה בתיק השני, רע"א 348-05-11 , עולה בבירור כי ניתנה ללא תגובת הצד השני ("הבר"ע נדחית ללא צורך בתשובה"). כך ניתנה החלטה נוספת על ידי כב' השופטת צ'רניאק בתיק דומה, רע"א 2561-05-11 שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ נ' נזמי ואח' , וזאת "ללא צורך בתשובת המשיבים" מכוח תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. הראיות שאותן מבקשת המשיבה 2 לצרף אכן רלוונטיות להליך הספציפי שבפנינו. מדובר בהחלטות ופסקי דין של בתי משפט שונים אשר ניתנו בתיקים דומים, שחלקם אוזכרו עוד קודם לכן במסגרת תיק זה וחלקם אוזכרו במסגרת תביעות דומות אחרות שהוגשו על ידי משרדו של עו"ד מיסיוק ומתנהלות בפני הח"מ. בנוסף יצוין כי צורף תצהיר מטעם ב"כ המשיבה 2 לעניין מועד הגשת הראיות, ואילו עו"ד גוטמן לא מצאה לנכון לצרף כל תצהיר לעניין זה. לא ברור כיצד מפנה עו"ד גוטמן בטענותיה לפסקי דין והחלטות בתיקים אחרים הקשורים לענייננו, ומנגד מתנגדת לצירוף החלטות ופסקי דין אשר אף הם נוגעים לענייננו ומבססים לכאורה את טענותיה של המשיבה 2. על רקע השימוש שנעשה על ידי עו"ד גוטמן בפסקי דין ובהחלטות שניתנו בתיקים אחרים, אין לחסום את דרכה של המשיבה 2 לעשות זאת, ועל כן הנני מקבל את הבקשה לצירוף ראיות אלו. במסגרת אותן "ראיות חדשות", קביעות אשר כאמור לעיל נוגעות ישירות לעניין שבפנינו. להלן מספר קטעים מתוך "הראיות החדשות הנ"ל" שמהם עולה כי מדובר בפסקי דין והחלטות רלוונטיות להליך שבפנינו. ראו לעניין זה פסק הדין שניתן בבית הדין הארצי לעבודה בעניין בר"ע 33787-08-10 חכשורי חברה להנדסה ולבניין בע"מ נ' קסקין , שם נקבע בסעיף 10 לגבי משרד עוה"ד אשר מטפל בתיק זה כי: "לפנינו אחד מאותם מקרים נדירים בהם מתקיימים טעמים כבדי משקל המצדיקים דחיית תובענה בשל חוסר תום לב קיצוני בהתנהלות בעל הדין ובא כוחו, המגיע לכדי הטעייה בוטה מדעת של בית הדין האזורי ושל הצד שכנגד תוך ניצול לרעה של ההליך השיפוטי". כן ראה פסק דין מיום 19/8/09 שניתן במסגרת בש"א 4979/09 בתיק ע"ב 3028/07 בילאוגלו בחרי נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ , שם נקבע על ידי כב' הנשיאה השופטת ע. פוגל, בין השאר, כדלקמן: "בפנינו בקשה לדחיית התביעה על הסף, אשר הוגשה לבית הדין ביום 7/6/09. לבקשה צורף תצהירו של התובע, אשר אושר על ידי הנציג הקונסולרי באיסטנבול, ותרגומו אושר על ידי נוטריון. מתצהיר התובע עולה כי אין לו כל תלונות או דרישות מהנתבעת בגין תקופת עבודתו אצלה, וכי חתם על מסמך הערוך בשפה העברית, ששימש בסיס להגשת תביעה זו, בלי שנמסר לו כי המסמך מכוון נגד הנתבעת. התובע אף טען בתצהירו כי נמסר לו שחתימתו נדרשת לצורך החזר מס". ראו בנוסף פסק הדין שניתן על ידי כב' השופט ירון בשן ביום 12/4/10 בת"א 158736-09 קסקין נ' מדינת ישראל ואח', ובו נקבע, בין היתר, לאמור: "מכיוון שאותם תצהירים מוזרים נוגעים להליך אחר (בבית- הדין לעבודה), זיקתם לתביעה זו לא ברורה. לעומת זאת, טענה שנטענה בודאות ע"י התובע, בפני גורם רישמי של מדינת ישראל, היא שעו"ד מיסיוק הגיש בשמו תביעה, שבה אינו חפץ תוך שהחתים אותו במרמה על תצהיר. מכיוון שגם התביעה שבפני הוגשה ע"י עו"ד מיסיוק בשמו של התובע, חיפשתי לעניין ביפוי הכח שמכוחו הוגשה. לא מצאתי שלתביעה צורף ייפוי כח כלשהו. אין אלה דקדוקים טכניים, אלא ענין מהותי לגמרי. בהעדר ייפוי כוח מהימן, ההליכים לא מחייבים את התובע ..." בנסיבות העניין, אכן יש בהחלטות ובפסקי הדין הנ"ל כדי להעלות חשד כי גם במקרה דנן הגיש עו"ד מיסיוק את התביעה ללא ייפוי כוח כדין ואולי אף ללא ידיעתו של התובע עצמו. יחד עם זאת יודגש כי גם אלמלא היו מתקבלות ה"ראיות" הנ"ל לתיק, לא היה בכך כדי לשנות את התוצאה של ההחלטה בבקשה לסילוק התביעה על הסף. הבקשה לסילוק התביעה על הסף כפי שכבר נקבע בהחלטה מיום 7/12/10 הנ"ל, אין חולק כי התביעה הוגשה מבלי לציין את כתובתו של התובע ומבלי לצרף ייפוי כוח כלשהו. כן נקבע בהחלטה הנ"ל כי בנסיבות העניין, ייפוי כוח אשר נוגע לכאורה "לכל עניין" אולם מתייחס ספציפית ובהדגשה לעניין החזר מס בלבד, אינו עונה על דרישות בית משפט זה, ולכן היה על עו"ד מיסיוק להמציא תוך הזמן שננקב בהחלטה ייפוי כוח ספציפי שממנו עולה במפורש כי התובע מסמיך אותו לטפל בהגשת התביעה שבפני, וכן נקבע כי יש להמציא תוך 30 יום "אסמכתא המעידה כי אכן קיבל מהתובע הנחיות להגיש את התביעה בשמו". בהחלטה מיום 7/12/10 אשר הגיעה לידי עו"ד מיסיוק עוד באותו יום באמצעות הפקסמיליה נקבע כי "בנסיבות העניין כאשר התובע אינו אזרח ישראלי, איננו מתגורר בישראל וספק אם בכוונתו להגיע לישראל לצורך מתן עדות, הרי שעל מנת להוכיח כי התובע אכן ייפה את כוחו של עו"ד מיסיוק להגיש עבורו את התביעה דנן, אין די בייפוי כוח שאומת על ידי מיופה הכוח עצמו בלבד ללא אישור דיפלומטי או קונסולרי ואשר נראה כי נחתם לצורך טיפול בעניין ספציפי ולא לשם טיפול בכל ענייניו המשפטיים של התובע בישראל". לא הוגש ערעור על ההחלטה הנ"ל, וכאמור לעיל, ביום 13/2/11 הוגש באיחור וללא בקשה להארכת מועד "ייפוי כוח" שנוגע לכאורה לתובע אחר בטעות, ורק לאחר שב"כ המשיבה 2 העמידה את עו"ד מיסיוק על טעותו הוגשה ביום 28/2/11 במסגרת בקשה מס' 24, "הודעה משלימה על הגשת ייפויי כוח ספציפי", ואף זאת באיחור וללא בקשה להארכת מועד. כמו כן ובניגוד להחלטת בית המשפט מיום 7/12/10 הנ"ל, "ייפוי הכוח" הוגש ללא אישור דיפלומטי או קונסולרי. עו"ד גוטמן העלתה טענות רבות לעניין פרשנות סע' 30 לפקודת הראיות באופן שבו ניתן לאמת ייפוי כוח באמצעות ראיות נוספות ולא רק באמצעות אישור דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, ואכן ככלל, יש ממש בטענה זו. יחד עם זאת, בעת שבית משפט קובע כי לאור נסיבות מיוחדות אשר נוגעות לתיק ספציפי יש להמציא ייפוי כוח מאושר על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, אין לסטות מקביעה זו ועו"ד גוטמן לא פעלה להמצאת ייפוי הכוח בהתאם. מעבר לכך יודגש כי למעשה גם היום אין בפני בית המשפט ייפוי כוח ספציפי, אלא רק תרגום של תצהיר ללא אזהרה מספקת שנחתם לכאורה על ידי התובע. הנני מפנה לעניין זה בין היתר לתרגום כותרת "ייפוי הכוח" שהוגש לתיק זה באיחור - שם תורגמה הכותרת למילה "תצהיר". כמו כן הנני מפנה לאמור בגוף המסמך - "אני הח"מ... מצהיר בזאת שאני ממנה את עו"ד ולאדימיר מיסיוק מס' דרכון בינלאומי 10943363 ..." בסוף אותו קטע קצר, שאינו מהווה ייפוי כוח אולם מתיימר להיות תצהיר שהמצהיר לא הוזהר כדין וכראוי, הוצהר - "אני מאשר כי תביעה זאת הוגשה ע"י עו"ד מיסיוק לפי רצוני והוראתי." בנוסף לכך, ובעקבות החלטה אשר ניתנה היום במסגרת תיק אחר, ת.א. 5204-03-10 גוצוי נ' מדינת ישראל ואח' עולה כי אין כל מקום לתרגם את הכותרת בתור ייפוי כוח אלא מדובר בהצהרה או בתצהיר בלבד. שם הוגש מה שמתיימר להיות ייפוי כוח תחת הכותרת המתורגמת "יפויי כוח" לראשונה. המילה תורגמה בתור המילה "הצהרה" ו"תצהיר" בתיק זה ושם נעשה שימוש במילה אחרת אשר תורגמה כ"יפויי כוח". יצויין כי על אף שינוי הכותרת הנ"ל נקבע גם שם כי מדובר בהצהרה/תצהיר ולא בייפוי כוח. מכאן שמדובר בהצהרה בלבד ולא בכתב מינוי או בייפוי כוח. בנוסף, וככל שניתן לראות במסמך הנ"ל משום "ייפוי כוח", ברי כי אין בו כדי להסמיך את עו"ד מיסיוק להעביר את הייצוג בתביעתו לעו"ד אחר (ובכלל זה לעו"ד יוליה גוטמן), כמקובל בנוסח הסטנדרטי של ייפויי כוח. עוד יצוין כי בית משפט זה נתן בעבר החלטות בנוגע ל"ייפוי כוח" גם בתביעות אחרות אשר טופלו על ידי עו"ד מיסיוק. לעניין זה ראו בין היתר החלטת בית משפט זה בתיק 42049-02-10 פטרוב ואח' נ' מדינת ישראל ואח', שם הוצגו מסמכי נוטוריון ואפוסטיל כשעל פני הדברים עלה כי האפוסטיל אישר מספר נוטריון אשר כלל לא היה זה שאימת את חתימת התובע שהיה בפניו. בהחלטה הנ"ל נקבע, בין השאר, כדלקמן: "לא ברור כיצד ישנם שני מספרי נוטריון שונים "452" ו- "3144". כמו כן אין לקבל את התרגום של עו"ד מיסיוק, כאשר היה על התובע להגיש תרגום מלא לרבות חותמת הנוטריון ואישור האפוסטיל." לאור כל האמור לעיל, על רקע פסקי דין אחרים והחלטות אחרות שניתנו על ידי בתי משפט אחרים ועל מנת שלא יהיו ספקות או חששות בדבר הייצוג של התובע, נקבע כי יש להגיש יפוי כוח ספציפי אשר נוגע לתיק זה בצירוף אישור דיפלומטי או קונסולרי כנ"ל, ועו"ד גוטמן לא פעלה באופן זה בהתאם. ה"ראיות חדשות" וכן פסקי הדין וההחלטות אחרות שאוזכרו בתיק זה, רק מחזקים את הקביעה שניתנה בדבר הצורך בהגשת ייפוי כוח ספציפי, וזאת משנקבע במקרים אחרים כי עובדים זרים אשר היו לכאורה מיוצגים על ידי עו"ד מיסיוק, כלל לא ידעו על מה התביעה ולא הביעו את הסכמתם להגיש תביעות, פרט לנושא החזרי המס הנ"ל. כך יש לקבוע כי אין בפני בית המשפט אסמכתא אשר מניחה את דעתו של בית המשפט כי התביעה אכן הוגשה ואף מנוהלת היום בהסכמת התובע. אם עסקינן בייפוי כוח, אזי לא היה מקום לערוך אותו בצורת תצהיר. אם עסקינן בתצהיר, אין בו אזהרה כנדרש, ועל כן אין לייחס לאותו "אישור" משקל מספיק כדי לשכנע את בית המשפט שהתביעה אכן הוגשה במקור באישור התובע. בנוסף הנני מפנה לעניין זה להחלטת הח"מ אשר זכתה להתייחסות גם בטענותיה של עו"ד יוליה גוטמן שלפיה בכל הנוגע לסע' 30 לפקודת הראיות ולאפשרות להסתפק באישור נוטריוני מקומי בצירוף אישור אפוסטיל, יש להבחין בין ייפוי כוח לבין תצהיר ת.א. 44474/04 Special Metals Wiggin Limited נ' נתנאל חיים בע"מ ואח' הנ"ל. לו היה עו"ד מיסיוק מצרף הסכם שכר טרחה עם התובע או מכתב של התובע אשר קדם למועד הגשת התביעה שממנו עולה כי הוא מסכים ומורה לעו"ד מיסיוק להגיש את התביעה בשמו, יכול היה בית המשפט לשקול זאת בהתאם, אולם כאמור לעיל, אין בפנינו אסמכתא כזאת. בנוסף לכך, לא הומצא לבית משפט זה צילום של דרכונו המעודכן של התובע. מדבריה של עו"ד גוטמן עולה כי אכן קיים שוני במספרי הדרכון של התובע. לטענתה של עו"ד גוטמן, הדבר נובע מחידוש דרכונו של התובע, אולם מדובר בטענה עובדתית שהועלתה ללא תצהיר כנדרש. בתיק בית המשפט קיים צילום של דרכון המתיימר להיות של התובע, אך זהו לכאורה דרכונו הישן ולא החדש. פרט למספר האישי, אין תיאום בין מספר הדרכון אשר מופיע בייפוי הכוח לעניין החזר המס לבין המספר אשר מופיע בתצהיר הנ"ל, ובנסיבות אלה היה מקום לצרף העתק של הדרכון החדש. כפי שצוין לעיל, בית המשפט אינו יכול להתעלם מאופן התנהלות משרדו של עו"ד מיסיוק בכל הנוגע לכל אותם תיקים אשר דומים לתיק זה שגם בהם קיימת התנגדות תקיפה ונחרצת להמצאת ייפוי כוח ספציפי של הלקוחות באישור נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי. כך ראו למשל דבריה של עו"ד יוליה גוטמן אשר מתיימרת לייצג את התובע שם, בפרוטוקול דיון מיום 22/2/11 במסגרת ת.א. 6876-01-10 סמי חיוסיין נ' מדינת ישראל ואח' , עמודים 2 ו-3: "לשאלת בית המשפט מהו המסמך האחרון אשר קושר את המשרד שלנו עם הטיפול בתיק עם הלקוח אני מציגה ייפוי כוח מיום 18/7/09. זה אותו ייפוי כח המתייחס לרבות ייצוג בטיפול בבקשה להחזר מס. אנחנו בקשר טלפוני עם התובע. כתובת התובע העיר בורגס כפר קמנסק בולגריה. אין לנו כתובת אחרת. אני מסכימה שזו הכתובת שכתובה בדרכון." (מול שורות 28-32 עמ' 2 לפרוטוקול). בתשובה לשאלה האם קיבלו מסמך כלשהו בכתב מהלקוח וכיצד ערכו תצהיר גילוי מסמכים השיבה עו"ד גוטמן כדלקמן: "נתבקשתי להציג הוכחה למכתב בכתב. אנחנו לא צריכים להתכתב איתו. מספיק לדבר איתו בטלפון גם בנוגע לרשימת המסמכים ובנוגע לכל דבר". (מול שורות 17-18 עמ' 3 לפרוטוקול). התברר כי אותו תובע, כלל לא העביר למשרדו של עו"ד מיסיוק הנחיות כלשהן בכתב לטפל באופן ספציפי באותה תביעה, ואף אין בידי המשרד כתובת עדכנית של התובע פרט לכתובת שנרשמה בדרכון אשר תוקפו פקע והקשר היחיד בין המשרד לבין הלקוח הינו לגרסתה של עו"ד גוטמן באמצעות הטלפון בלבד. בית המשפט סבור כי בנסיבות אלה, היה מקום לחייב את התובע או מי מטעמו להמציא ייפוי כוח ספציפי באישור נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, כפי שנקבע בפועל, ולא ניתן להסתפק בייפוי כוח "כללי" לעניין החזר המס או ב"ייפוי כוח" נוטריוני עם אישור אפוסטיל כפי נקבע לעיל. על כן, אין בפני בית המשפט ייפוי כוח ספציפי אשר מאושר על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי שהוגש במועד, וזאת מבלי להיכנס לשאלה המשפטית מה דינה של תביעה אשר מוגשת ללא יפויי כוח כלל, כאשר מוגשים מסמכים אשר מתיימרים להיות ייפויי כוח בחלוף תקופת ההתיישנות של התביעה אשר בית משפט זה אינו מקבל אותם לאור הקבוע לעיל. הפרוצדורה אכן אינה מיטת סדום. יחד עם זאת, בנסיבות המתוארות לעיל שבהן מדובר בתביעה שהוגשה זמן קצר מאוד לפני חלוף תקופת ההתיישנות ומתעורר חשש ממשי שהלקוח לא הסמיך את עורך הדין להגיש את התביעה ולנהל אותה בשמו, כאשר בה בעת לא טורח עורך הדין לקיים במלואן ובמועדן החלטות רבות של בית המשפט לעניין המצאת ייפוי כוח ספציפי וכתובת מדויקת של התובע ובכך גורם לאובדן זמן יקר הן של בית המשפט והן של הצדדים האחרים בתיק, אין אלא לקבל את הבקשה למחיקת התביעה. אשר על כן, בהעדר בקשה להארכת מועד, משלא הוגש ייפוי כוח ספציפי כנדרש ומשלא הוגשה כל אסמכתא המעידה כי עו"ד מיסיוק אכן קיבל הנחיות מהתובע להגיש את התביעה בשמו, הנני מוחק את התביעה ומחייב את התובע לשלם לכל אחד מהנתבעים בתיק זה סך של 7,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למעד התשלום בפועל. מסמכיםייפוי כוח