אוטם שריר הלב בשירות הצבאי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרה באוטם שריר הלב (Intarction Myocardial) בשירות הצבאי: 1. ערעור זה עניינו, פגימה שאובחנה כ- Intarction Myocardial. 2. המערער פנה לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה. 3. בתאריך 22/02/2000, הודיע קצין-התגמולים למערער, כי בהסתמך על תוצאות הבדיקות והנימוקים המצויינים בחוות-הדעת הרפואית מתאריך 07/02/2000, אכן המדובר ב- Intarction Myocardial, שנגרמה עקב תנאי שירותו הצבאי של המערער, אלא שזו חלפה מבלי להותיר כל "נכות", כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים. 4. עוד הוסיף קצין-התגמולים וציין בהחלטתו מיום 22/02/2000 הנ"ל, כי במידה ובעתיד יחול שינוי במצבו של המערער והמערער ימציא מסמכים המעידים על קיומה של "נכות", ייבדק העניין מחדש. 5. חוות-הדעת הרפואית מתאריך 07/02/2000 הנזכרת בסעיף 3 של פסק-דין זה ושבהסתמך עליה דחה קצין-התגמולים את תביעת המערער להכרה בנכותו, היא חוות-דעתו הרפואית של ד"ר ישראל תמרי, מומחה למחלות לב. 6. ד"ר ישראל תמרי מציין בחוות-דעתו האמורה, כי יש לידע את שלטונות צה"ל, כי המערער לא לקה באוטם שריר הלב אלא ב - Intarction Myocardial חולפת, וזאת ללא שנשארה לו כל פגיעה תפקודית בשריר הלב. אין לו כל נכות קארדינאלית עקב ה - Intarction Myocardial בה לקה במהלך השירות הצבאי. ברם, יש לשנות לו את הפרופיל-הרפואי, בהתאם. לבסוף, מעיר ד"ר ישראל תמרי, כי האבחנה של "אוטם בשריר הלב" - היא שגוייה והיא עלולה לפגוע, בעתיד, במערער. 7. בתאריך 21/03/2000, הגיש המערער את ערעורו הנוכחי. 8. לטענת המערער: - "א. ביום 05/09/99, לקה בליבו והובל לבית-החולים 'סורוקה', בבאר-שבע, שם אושפז למשך 11 ימים ואובחן: - 'אוטם בדופן התחתון של שריר הלב'. זמן מה לאחר שחרורו מבית-החולים, ביום 19/09/99, אושפז שוב לתקופה של 7 ימים עקב כאבים בחזה. ב. ביום 10/10/99, החליטה הועדה-הרפואית על הורדת הפרופיל הרפואי ולמערער נקבע פרופיל קבוע של: - 21. לאור זאת שוחרר המערער מהשירות הסדיר לחאר שנתיים ושלושה חודשים בלבד. ג. מאז אירוע הלב מיום 05/09/99, היו מספר אירועים נוספים בעטיים אושפז, בעיקר עקב כאבים בחזה לאחר מאמץ גופני". 8. לכתב-הערעור לא צירף המערער חוות-דעת רפואית של רופא-מומחה מטעמו. 9. בהחלטה שניתנה על-ידנו ביום 23/03/2000 נקבע על-ידנו, בין היתר, כי על המערער לדאוג להגיש לנו, בהקדם, חוות-דעת רפואית של רופא-מומחה מטעמו, שיהא בה כדי לסתור את העובדות והמסקנות עליהם סמך קצין-התגמולים בדחותו את תביעתו, כאמור בסעיף 3 של פסק-דין זה. 10. קבענו ערעור זה לדיון, לישיבה ראשונה, ליום 30/04/2000. 11. ביום הדיון, דהיינו, ביום 30/04/2000 הופיעו בפנינו הצדדים והמערער ביקש דחייה, בת 60 ימים, כדי להגיש חוות-דעת רפואית, של מומחה רפואי מטעמו. 12. בהסכמת ב"כ המשיב ניתנת האורכה המבוקשת והדיון נדחה ליום 05/03/2001. 13. ביום 05/03/2001, לא הופיע המערער לדיון וחוות-דעת רפואית מטעמו לא הוגשה לנו. 14. ב"כ המשיב ביקש מאיתנו להורות על מחיקת הערעור, וכן הצהיר כי הוא מוותר על הוצאות המשפט ועל שכר-טרחת עורך-דין. 15. אנו נעתרים לבקשת ב"כ המשיב ומחמת אי-התייצבותו של המערער לדיון ביום 05/03/2001 ועקב אי-הגשת חוות-דעת רפואית, מטעמו - אנו מחליטים למחוק ערעור זה. 16. אין צו להוצאות. שירות צבאיצבאהתקף לב / אוטם שריר הלב