תביעה נגד סוכנות ביטוח בבית משפט לתביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד סוכנות ביטוח בבית משפט לתביעות קטנות: 1. בפני תביעה אשר הוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות על-ידי התובע כנגד הנתבע. 2. על פי התביעה, לתובע מספר פוליסות ביטוח חיים של חברת כלל אשר הוצאו על-ידי הנתבע במהלך 16 השנים האחרונות. תחילה שולמו הפוליסות על ידי מעבידו של התובע, בשנים האחרונות משולמות הן על-ידי התובע באופן עצמאי בהוראת תשלום הנשלחת לבית התובע על-ידי חברת כלל כל רבעון. הנתבע, על דעתו הוא, באופן חד צדדי, ביצע שינויים בפוליסות אלו, בכך ש"פתח" שתי פוליסות בחברת מגדל (ביטוח חיים וביטוח מחלות קשות), ופוליסה נוספת (ביטוח חיים) בחברת סהר ציון. עבור חברת מגדל בקש הנתבע מהתובע להפקיד אצלו תשלום בעד שישה חדשי ביטוח, עד שיסדיר את נושא הוראות התשלום שתשלחנה לבית התובע. ב- 9.5.02 שילם התובע לנתבע 9,500 ₪ לכיסוי שישה חדשי ביטוח עבור הפוליסות של חברת מגדל. לאחר מספר חדשים, שלחה אליו חברת מגדל מכתבי התראה בגין חובו, בגין שתי הפוליסות. לאחר כל מכתב כזה, פנה התובע לנתבע בדאגה, אך הוא הרגיעו ואמר, כי הינו מטפל בענין. לאחר מספר מכתבי התראה בגין אי תשלום, קיבל התובע הודעה מחברת מגדל על ביטול הפוליסות תוך 14 ימים אם לא ישולם החוב. כאשר בקש התובע הסברים מהנתבע, האשים הנ"ל את פקידתו והבטיח להסדיר את הענין תוך שבוע. בשלב זה, פנה התובע במישרין לחברת מגדל אשר הודיעה לו, כי אין הסדר תשלום בהוראת תשלום וכי הנתבע או מי מאנשיו לא פנו אליהם בנושא. טוען התובע, כי הנתבע יודע היטב שזו הדרך היחידה בה הינו מתקשר עם חברות הביטוח ולראיה, כך דאג שתבוצע התקשרותו עם כלל וסהר ציון. התובע ביקש מחברת מגדל לבטל את הפוליסות ולהחזיר כספו. לטענתו, פקידת חברת מגדל אמרה לו, כי נושא ההחזר הכספי צריך להיות מטופל על-ידי הנתבע ואם יפנה אליהם יוסדר הענין. טוען התובע, כי הנתבע לא ענה לפניותיו, לרבות דרישתו לדאוג מיידית להחזרת כל כספו מחברת מגדל. התובע עותר לחייב הנתבע בהשבת הפרמיות ששילם ללא תועלת כלשהי וכן לפצותו בגין עגמת הנפש שנגרמה לו. 3. בכתב הגנתו טוען הנתבע, כי התובע יזם את כל השינויים. התובע שילם לנתבע כסף עבור חברת מגדל. התשלום הועבר לחברה. התובע התעקש לשלם את הפרמיה לחברת הביטוח בדרך מסויימת בלבד. לטענת הנתבע, כאשר התברר לתובע, כי לא ניתן לבצע התשלום בחברת מגדל בהוראות תשלום רבעוניות, החל לטעון טענות בדבר שירות לקוי. טוען הנתבע, כי הבהיר לתובע מספר פעמים, כי אם לא יבצע התשלומים כנדרש על-ידי מגדל, תבוטלנה הפוליסות והוא יפסיד כספו. חברת הביטוח בטלה הפוליסות ללא ערכי פדיון. על פי תנאי הפוליסה, בפוליסת בריאות אין ערך פדיון. הנתבע עותר לדחית התביעה. 4. לאחר שקראתי את כתבי הטענות, עיינתי במסמכים ושמעתי הצדדים, דעתי היא, כי דין התביעה להידחות. לא שוכנעתי, כי עובר לביצוע הפוליסות, לרבות תשלום הסך של 9,500 ₪ בגין הפרמיות התנה התובע את הסכמתו לביצוע הפוליסות בביצוע התשלום בהוראות תשלום הנשלחות לביתו. התובע מסר בענין זה מספר גרסאות. בכתב התביעה טען, כי "למותר לציין", שמר גוטמן יודע היטב שזו הדרך היחידה שבה הוא מתקשר עם חברת ביטוח, ולראיה כך דאג שתבוצע התקשרות התובע עם חברת כלל וסהר ציון. בדיון טען, כי הנתבע מכיר את דרך התשלום ושיטת התשלום שידועה לנתבע מימים ימימה (עמוד 1, שורות 7-9). הנתבע טען, כי התובע שילם גם בעבר תשלומים מידי פעם לחברת הביטוח בהעברה בנקאית, וכי התובע לא התנה את ביצוע הביטוח בשיטת התשלום המסוימת (עמוד 2, שורות 17-24). התובע לא הביא כל ראיה לביסוס טענתו, כי כל הפוליסות שלו שולמו בדרך הנטענת. מדובר בגירסה מול גירסה. בנסיבות הענין לא הרים הנטל להוכיח, כי שיטת התשלום באמצעות משלוח הוראת חיוב, היוותה תנאי לביצוע ההתקשרות. יתירה מכך, תשלום הסך של 9,500 ₪ יש בו כדי להעיד, כי התובע ניאות לשלם הפרמיות עוד טרם שהובהר, כי חברת הביטוח מסכימה לביצוע התשלום באמצעות משלוח הוראות חיוב רבעוניות. מהרישומים על ת/2, ת/3 עולה לכאורה, כי התובע סבר, כי התשלומים נשוא דרישות אלה כוסו באמצעות תשלום הסך של 9,500 ₪, לא נאמר דבר וחצי דבר ברישומים בכתב יד לגבי שיטת התשלום. אם התנאי היה כה מהותי מדוע לא עיגן זאת התובע במסמך בכתב, במיוחד לאחר תשלום הסך של 9,500 ₪. זאת ועוד, התובע הודה, כי בטל הפוליסות בהוראה לחברת הביטוח. משבחר התובע לבטל את הפוליסות ובהתאם לתנאיהן בוטלו הן ללא ערכי פדיון, אין התובע יכול לגלגל האחריות לכך אל כתפי הנתבע. טענתו, כי פקידה מחברת מגדל מסרה לו, כי נושא ההחזר הכספי צריך להיות מטופל על-ידי הסוכן ואם יפנה אליהם הענין יוסדר, לא הוכחה ולא בוססה בכל צורה ואופן. זאת ועוד, הנתבע העיד ואני מאמינה לו, כי פנה לחברת הביטוח ובקש שיחזירו הכסף, אך סורב ולראיה הציג את מכתב חברת הביטוח מיום 12.5.03 אשר צורף לכתב הגנתו ואשר לפיו בוטלו הפוליסות על פי הוראות התובע ללא ערכי פדיון בהתאם לתנאיהן. דעתי היא, כי התובע לא הוכיח, כי הנתבע הפר התחייבות כלשהי כלפיו, או התרשל. גם אם הנתבע לא הזדרז לטפל בפניות התובע, אני מאמינה לנתבע, כי התברר לו שלא ניתן לבצע התשלום בהוראות חיוב כחצי שנה אחרי ביצוע הפוליסות (עמ' 2, שורה 23). ממכתב מגדל עולה, כי לא שולמו פרמיות לאחר ספטמבר, כך שהתובע אינו זכאי להשבה כלשהי. התוצאה הינה, כי התביעה נדחית. בנסיבות הענין, איני עושה צו להוצאות. תביעות קטנות