חובת הרישום בחוק זכויות החולה

חובת הרישום מעוגנת בחוק זכויות החולה : ישנה חובה על פי חוק לתעד את מהלך הטיפול הרפואי, חובה זו מעוגנת בסעיף 17(א) לחוק זכויות החולה הקובע כי מטפל יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית. הרשומה הרפואית תכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, עברו הרפואי כפי שמסר, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול ואולם תרשומת אישית של המטפל אינה חלק מהרשומה הרפואית. בתי המשפט קבעו בפסיקתם כי העדר רישומים בזמן אמת של מידע או עובדות אשר לו היו נרשמים כנדרש, היה קל לבררן, מצדיק העברת נטל השכנוע לגבי קיומן של עובדות אלו, אל הרופא או המוסד הרפואי, אולם רמת הפירוט הנדרשת מן הרשומה הרפואית לא נקבעה בחוק. רפואהזכויות החולה