תביעה על קניית משקפיים מולטיפוקל

פסק דין 1. 1. בפני תביעה כספית, בגין נזקים שנגרמו לתובעים, עקב רכישת משקפיים, מולטיפוקל, מאת הנתבעת. משקפי הראייה שנרכשו ביום 4.6.07, לא תאמו לצרכיי התובעת ונמנע ממנה לראות, לתפור, לקרוא ולבצע פעולות של יום יום, בה הרכיבה את המשקפים. התובעת פנתה לנתבעת, ולדבריה השיבה את פניה ריקם, בטענת "לך ושוב", בהציעה לה להאריך עוד את תקופת ההסתגלות למשקפיים. לדידה, לאחר 15 יום של תקופת הסתגלות שלא צלחה ולנוכח דרישת הנתבעת להאריך ב-10 ימים נוספים את תקופת הסתגלות, נקעה נפשה והוגשה התביעה. 2. 2. התובעת טוענת גם, כי כבר ביום קבלת המשקפיים, ב - 11.6.07, התברר לה, כי העדשות לא תואמות לצרכיה והמשקפיים היו רופפות. בדיקה נוספת אישרה את אי התאמה, בין צרכיה לבין העדשות שסופקו לה. למרות זאת היא נאלצה, על פי דרישת נציג הנתבעת, להמתין 10 ימים להסתגלות. ביום 14.6.07, בשיחה עם מנהל החנות של הנתבעת, העלתה התובעת את בעיית חוסר ההתאמה במספר ולטענתה, מנהל החנות של הנתבעת דחה אותה ודרש ממנה "עוד חודש הסתגלות". 3. 3. הנתבעת, אינה מכחישה שדרשה את קיומה של תקופת ההסתגלות במשקפי מולטיפוקל של התובעת. לטענתה, נדרשת תקופת הסתגלות, בין מספר ימים לבין חודש. הנתבעת טוענת, כי התובעת מיהרה להסיר את המשקפיים, כאשר סברה שאינה רואה היטב. בכך לא מימשה את תקופת ההסתגלות, המהווה תנאי להצלחת המעבר, למשקפיים מסוג זה. לחיזוק טענתה, מציינת הנתבעת, כי היא מקבלת אחריות מחברות המספקות את העדשות למשקפיים מסוג זה, עד לשלושה חודשים, בהיעדר הסתגלות של הלקוח. לפיכך, לא היה לה אינטרס, שלא להחליף לתובעת את העדשות, או לבצע שיפוי במידה והיה נדרש. זאת מאחר וכאמור, היא מזוכה, עבור העדשות מחברות העדשות. בנוסף, לכל פגם וליקוי במשקפים, אם היה, (כגון: חיבור רופף ע"פ טענת התובעת) קיימת אחריות מקיפה של החברה והדבר היה בר תיקון. דיון: 4. 4. התובעת העידה כי "כל הבקשה שלי היתה שיבדוק אותי שוב, ואם העדשות לא מתאימות, שיחליף את העדשות. הוא לא רצה לשמוע. אמר לי חודש ואחר כך נדבר וניתק את הטלפון" (עמוד 4 שורות 6-4). התובעת הוסיפה והעידה, כי "יש לי מסמך שכתוב בו 14 יום המתנה ולכן לא המתנתי חודש. מנגד, נציג הנתבעת העיד, "אמרתי להם שמולטי פוקל צריך להתרגל ואחרי שבוע אם לא יהיה טוב נחליף או אם צריך נעשה עדשות אחרות" (עמוד 3 שורות 8-7). 5. 5. כך גם מסעיף 9 לכתב ההגנה נלמד, כי גם לשיטת הנתבעת ניתנת ללקוח תקופת הסתגלות של 14 יום. לאור זאת, לא מצאתי ביסוס, לדחיית הטיפול להחלפת העדשות או לבחינה מחודשת של צרכי התובעת ע"י הנתבעת. זאת, עד לאחר חלוף חודש, כגירסת התובעת, או כגרסת הנתבעת, עד לחלוף 10 ימים נוספים מעבר ל-14 ימי ההסתגלות, לאחר הרכישה. נציג הנתבעת בעדותו, לא הכחיש את הטענה שלא דובר, מלכתחילה, על הסתגלות של חודש ימים. 6. 6. התובע העיד, כי "ארז העובד של הנתבעת אמר שיש טעות ברבע מספר ונציג הנתבעת סרב לשנות את העדשות ברבע מספר" (עמוד 3 שורות 20-19). נציג הנתבעת אמנם העיד: "לחברה יש אחריות לשלושה חודשים ואם יש אי התאמה אפשר להחליף בלי גבול את העדשות ... אם היה עוד רבע מספר, מדוע שלא אחליף, אני לא ניזוק" (עמוד 4 שורות 3-2). בה בשעה, הוא לא הכחיש בעדותו, כי ארז, העובד של הנתבעת, אכן עשה בדיקה לתובעת והתברר לו, כי ישנה אי התאמה במספר העדשות, לצרכי הראיה של התובעת. 7. 7. בפרק ב' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 נקבע איסור הטעיה: "לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה", הטעייה בעניין מהותי, כוללת כאמור בסעיף קטן (14) "חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם, והסיכונים הכרוכים בהם". לפיכך, חובה היתה מוטלת על הנתבעת, לדאוג להחלפת העדשות, מיד לאחר הבדיקה הנוספת, בשל חוות דעת מקצועית ו/או הזמנה ו/או ביצוע-מוטעה. כידוע, קיימת חובת הגינות מוגברת לפי החוק, של מוכר כלפי הצרכן (ראה: דנ"א 5712/01 ברזני נ' בזק, פ"ד נז(6) 385). 8. 8. לאור העדויות ובהתחשב בחובות המוכר, כפי שפורטו לעיל, אני קובעת כי הנתבעת אחראית לאי ההתאמה של המשקפיים המזכה את התובעים בביטול העסקה לנוכח התנהלותה מול התובעת, ממועד מכירת המשקפיים ועד לאחר מסירתן לידי התובעת. 9. 9. יחד עם זאת, התרשמתי כי התובעת, נחפזה בקביעת חוסר יכולתה להסתגל למשקפים מסוג מולטיפוקל, למרות שהובהר כי נדרשת הסתגלות מיוחדת אליהן, לנוכח השוני הרב בין סגולותיו לעומת משקפיים רגילות. 10. 10. הדבר עלה הן מקוצר רוחה, ביחס לבקשות הנתבעת להמתין, למרות שהיטב היה ידוע לתובעת, כי חלק מהתשלום, היה עבור מסגרת מהודרת של המשקפיים, שמחירה לטענת נציג הנתבעת בסך 2000 ₪ ולטענת התובעת בסכום נמוך יותר, ומבלי שהוכחש על ידה שזו מסגרת מהודרת (שהוצגה לבית המשפט בדיון). 11. 11. כך גם עולה מתשובת התובעת, כי עד היום, היא לא רכשה סוג אחר של משקפי מולטיפוקל, למרות חלוף הזמן ממועד קבלת החזר התשלום לידיה בסך של 3,100 ₪, כנגד החזרת המשקפיים לנתבעת. 12. 12. לפיכך, בבואי לקבוע את גובה הפיצוי המגיע לתובעת בשל רשלנות הנתבעת, יש ליקח בחשבון את סרוב התובעת להקטין את נזקיה, במתן הזדמנות לנתבעת להרכיב במסגרת שנרכשה על ידה מהנתבעת עדשות אחרות מסוג זה או אחר. לנתבעת, מטבע הדברים, נגרם הפסד כספי בקבלת מסגרת משומשת חזרה לידיה, תוך שהיא משיבה לתובעים את מלוא התמורה ששולמה על ידם. 13. 13. בהחלטתי מיום 8.11.07 קבעתי, כי הנתבעת התרשלה בכך שלא טרחה לציין, בבקשתה לביטול פסק דין, שניתן בהיעדרה, כי התובעים החזירו לה כבר ביום 17.7.07 את המשקפים. חייבתי בזמנו את הנתבעת, לשלם לתובעים את עלות המשקפיים בסך 3,100 ₪ לרבות תשלום בסך 303 ₪ בעבור הוצאותיה לגביית התשלום. 14. 14. בהתחשב באחריות הנתבעת מחד ובאי הקטנת הנזק ע"י התובעת מאידך, אני קובעת כדלקמן: א. א. הנתבעת תשלם לתובעים, ביחד ולחוד, פיצוי בגין רכישת המשקפיים בסך 3,100 ₪, ופיצוי בגין הוצאותיהם כאמור לעיל בסך של 303 ₪. במידה והנתבעת שילמה כבר לתובעת סך של 3,304 ₪ כנטען ע"י נציג הנתבעת, הרי שהסכום, ששולם יקוזז מתשלום זה. ב. ב. הנתבעת תשלם לתובעים, פיצוי בגין ההכבדה והטרחה שנגרמה להם עד להגשת התביעה כולל הוצאות משפט בסך של 400 ₪. ג. ג. התשלומים, ישולמו תוך 15 יום מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה, ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. משקפיים