חוק איסור גידול חזיר

חוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962 (להלן:"חוק איסור גידול חזיר") 1. האיסור לא יגדל אדם חזירים, לא יחזיקם ולא ינחרם. 2. אי תחולת האיסור הוראות סעיף 1 לא יחולו - (1) בתחומי הישובים המפורטים בתוספת לחוק איסור גידול חזיר; (2) על גידול, החזקה ונחירה של חזירים במוסדות מדע ומחקר ובגני חיות ציבוריים. 3. ענשין העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס 10,000 לירות. 4. אחריות בעלי המקום בעליו של מבנה או של מקום אחר המשכיר אותו מבנה או מקום או מחדש השכרתו או נותן הרשאה להשתמש בו או מחדש הרשאה כזאת ביודעו שהמבנה או המקום משמש או ישמש לגידול חזירים, החזקתם או נחירתם, דינו - קנס 5,000 לירות. 5. כניסה חיפוש ותפיסה שוטר ומי שהוסמך לכך בכתב על ידי שר המשטרה רשאי - (1) להיכנס לכל מקום שיש לו יסוד סביר להניח שמגדלים, מחזיקים או נוחרים בו חזירים בניגוד להוראות חוק איסור גידול חזיר, ולערוך בו חיפוש; (2) לתפוס חזירים שיש לו יסוד סביר להניח שמגדלים, מחזיקים או נוחרים אותם בניגוד להוראות חוק איסור גידול חזיר, וכן חזירים שביחס אליהם הורשע אדם בשל עבירה על חוק איסור גידול חזיר; על חיפוש ותפיסה לפי סעיף זה יחולו הוראות הסעיפים 19 עד 21 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), בשינויים המחוייבים, ולענין סעיף 21 לאותה פקודה, "מחזיק במקום" - לרבות מחזיק בחזיר שנתפס. 6. החרמה והשמדה חזירים שנתפסו לפי סעיף 5(2) יוחרמו ויושמדו בדרך שתיקבע בתקנות; אי החרמתם או השמדתם תלויה בהליכים לפי סעיף 7 או בהליכים משפטיים אחרים. 7. זכויות הבעלים והמחזיקים הבעלים והמחזיקים של חזירים שנתפסו לפי סעיף 5(2) רשאים, תוך שבועיים מיום התפיסה, לפנות לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נתפסו החזירים, ואם לא הוכח שהיה יסוד סביר לתפיסת החזירים או שהוכח שלא נעברה בהם עבירה לפי חוק איסור גידול חזיר, רשאי בית המשפט לצוות על תשלום שוויים למבקש או לאדם אחר הזכאי לכך, או - במקרה שהחזירים טרם הושמדו - על החזרתם למבקש או לאדם אחר הזכאי לכך, הכל כפי שייראה לבית המשפט. צו לפי סעיף זה ניתן לערעור כמו פסק דין של בית משפט שלום בענין פלילי. 8. הגדרה בחוק איסור גידול חזיר "נחירה" - כל המתה לשם אכילה. 9. ביצוע ותקנות שר הפנים ממונה על ביצוע חוק איסור גידול חזיר והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בבקשות לפי סעיף 7. 10. תיקון חוק ההסמכה מיום תחילת חוק איסור גידול חזיר יימחקו בסעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (הסמכה מיוחדת), תשי"ז-1956, המלים "גידול חזירים והחזקתם", ומאותו יום יראו חוקי עזר שנעשו על פי אותו חוק כאילו נמחקו מהם ההוראות הנוגעות לגידול חזירים והחזקתם. 11. מחיקה מן התוספת שר הפנים ימחוק, בצו, את שמו של ישוב מן התוספת לחוק איסור גידול חזיר אם אותו ישוב הוא רשות מקומית ומועצת הרשות המקומית החליטה לבקש מחיקת שם הישוב. 12. תחילה חוק איסור גידול חזיר תחילתו כעבור שנה מיום קבלתו בכנסת. התוספת (תיקון: תשמ"ח) (סעיף 2(1)) איעבלין כפר יסיף מעיליה תחום הרשות המקומית נצרת ראמה גוש חלב (ג'יש) התחום המסומן לענין חוק איסור גידול חזיר על מפה, עילבון חתומה ביד שר הפנים, שהעתקים ממנה פסוטה הונחו במשרדי הממונים על המחוזות שבהם נמצאים ישובים אלה. כשרותחוק