ביטול עסקה סוכן מכירות סלקום

פסק דין התביעה בתיק זה עניינה בתשלומים בגין אספקת מכשיר טלפון סלולארי וכן חיובים בגין חבילת גלישה באינטרנט במסגרת עסקה לאספקת מכשיר הטלפון הסלולארי. לטענת התובע בכתב התביעה, מספר ימים לאחר שניהל התובע שיחות עם חברת סלקום ישראל בע"מ (להלן: "סלקום") במטרה להתנתק משירותיה לנוכח התעריף הגבוה, הופיע במשרדו הנתבע אשר הציג עצמו כנציג סלקום וציין כי זהו היום האחרון למבצע בו מוענק מכשיר נוסף מתנה ללקוחות העסקיים. התובע אשר הסכים להצטרף למבצע, חתם על טופס הרשמה אשר נועד על פי הצהרת הנתבע רק לרישום ומעקב אחר המכשירים ועל כן לא קיים כל חיוב כספי. אולם, לאחר שבירר עם סלקום גילה לתדהמתו כי בניגוד להצהרת הנתבע לפיה אין חיוב בגין המכשיר, הוא יחויב בסכומים כספיים בקשר למכשיר וכן מחויב בסך של 19 ₪ למשך 36 חודשים בשל חיבור המכשיר לאינטרנט, כך שהמכשיר כלל לא הוענק לו כמתנה, כפי שהובטח לו. על כן, פנה לנתבע אשר הבטיח כי בתוך מספר ימים יסדיר את הטעות, אולם לא עשה דבר. לטענתו, הסיבה לכך כי הנתבע לא ביטל את העסקה נעוצה בעובדה כי מקבל את שכרו באחוזים לפי מספר העסקאות אשר מבצע. על כן, טוען התובע כי הנתבע פעל בחוסר תום לב ובכוונה להונות אותו ודורש לקבל פיצוי בשל כך. בכתב ההגנה טוען הנתבע, כי פעל כסוכנה של יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ (להלן - "יורוקום") וכך הציג עצמו בפני התובע ועל כן טוען כי מעסיקתו היא הנתבעת הנכונה וכי יש למחוק התביעה כנגדו. לטענת הנתבע בכתב ההגנה, הוסבר לתובע כי הואיל ורוכש מכשיר דור שלישי, החיוב בחבילת האינטרנט הוא חלק מובנה בתנאים ולא קשור לעלות המכשיר. כן הוסבר לו כי לא יחויב בתשלום ליורוקום עבור המכשיר וכי חיוביו כלפי סלקום הינם שנה ראשונה חינם, שנה שנייה חיוב וזיכוי בתנאי שמדברים מעל 199 ש"ח וכן 19 ₪ לחודש בגין חבילת גלישה. כן לטענתו, התובע חתם על כתב התחייבות כלפי יורוקום ללא חיוב כספי ועל חיוב גלישה באינטרנט ואישר בחתימתו את הסכמתו. בדיון שנערך בפני, התנגד התובע לצירופה של חברת יורוקום כצד להליך. לטענת התובע, עומדת לו עילת תביעה אישית נגד הנתבע, שלפי טענתו הטעה אותו ופעל כלפיו בחוסר תום לב. הפסיקה אכן הכירה בקיומה של עילת תביעה כאמור, נגד בעל תפקיד, אשר באופן אישי פעל בהטעיה ובחוסר תום לב. לפיכך, יש מקום לברר התביעה, גם אם זו הוגשה רק נגד סוכן המכירות, ולא נגד החברה שאותה ייצג בעסקה. מובן גם, כי אין בכך כדי לגרוע מזכותו של תובע, אם רוצה בכך, להגיש תביעתו גם נגד החברה אשר שלחה את סוכן המכירות, ועמה נערכה ההתקשרות. במרבית המקרים, זוהי דרך המלך, והתביעה אכן מוגשת נגד החברה. עם זאת, אין מקום לכפות על התובע להתדיין דוקא אל מול החברה, אם סבור, כי מעוניין לתבוע את הגורם הישיר שעימו עמד בקשר, והיה זה שגרם לו להתקשר בעסקה. סביר להניח, כי במסגרת ההתקשרות בין סוכן המכירות לבין החברה שהוא נציגה, יהיה הסוכן זכאי לשיפוי, במידה ויחויב בתשלום. אולם, עניין זה אינו נושא לדיון בתביעה המונחת בפניי, שעה שהתובע עמד על כך שהתביעה תידון נגד סוכן המכירות בלבד. הצדדים להליך העידו בפני וחזרו על טענותיהם כפי שנטענו בכתבי הטענות. התובע העיד, כי הנתבע החתים אותו על טופס שבו צוין אפס חיובים ולא הזכיר כלל את החיובים הנוגעים לשנה ראשונה, שנה שנייה ואף לא לחיובים הנוגעים לחיבור לאינטרנט. הנתבע העיד וחזר על האמור בכתב הגנתו, כי עלות המכשיר הייתה שנה ראשונה חינם, ובשנה שניה (ושלישית) חיוב וזיכוי בתנאי שמדברים מעל 199 ₪. הנתבע ציין בעדותו, כי הוצע לתובע לבטל העסקה לגמרי ולהשיב לו את מה ששילם עד היום, אולם אין לתובע מכשיר לספק לצורך ביטול העסקה. בהקשר זה העיד התובע, כי היות והמכשיר לא היה בשימוש, עד למועד בירור התביעה כבר אינו יודע היכן המכשיר. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים והתרשמתי מהן ולאחר שבחנתי את כתבי הטענות והנספחים המצורפים להם, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. במקרה זה עומדות בפני בית המשפט שתי עדויות סותרות, עדותו של התובע אל מול עדותו של הנתבע. בנוסף, בפני בית המשפט הוצגה סדרה של מסמכים, שנחתמו במסגרת ההתקשרות לאספקת הטלפון הסלולארי. המסמכים כוללים טופס לרכישת ציוד טלפון סלולארי, נספח לעניין מכשיר הטלפון ונספח נוסף לשירות umts. מבין כלל המסמכים שהוצגו, המסמך הברור ביותר הוא הטופס לרכישת ציוד טלפון סלולארי. בטופס זה נרשמו פרטי הלקוח, הוא התובע, וכן נרשמו פרטי מכשיר הטלפון הסלולארי שסופק לתובע. הטופס לרכישת ציוד טלפון סלולארי מפרט גם את החיובים שבהם יחויב התובע בגין אספקת המכשיר. החלק הנוגע לעלות המכשיר וכרטיס הסים, ריק. בסה"כ לתשלום נרשם, באופן ברור ומפורש: 0. בנוסף, נחתמו על ידי התובע עוד מספר נספחים. בניגוד לטופס לרכישת הציוד, הנספחים רשומים באותיות קטנות וצפופות, עמוסות במלל רב, ובניסוחים מפותלים וקשים להבנה. באחד הנספחים קיים פירוט לגבי "מבצע שנה ראשונה במתנה". בנספח אחר קיימת התייחסות ל"חבילת גלישה באינטרנט הסלולארי". המחלוקת בין הצדדים נוגעת לפרטים שנמסרו לתובע בעל-פה, על ידי הנתבע, בעת ההתקשרות. מחלוקת זו נוגעת גם לשאלה, האם האמור בטופס לרכישת ציוד טלפון סלולארי הוא זה שמפרט את מהות העסקה ועל כן גובר על האמור בנספחים האחרים. לטענת התובע, הוא התקשר בעסקה על יסוד ההבטחה, כי המכשיר מסופק לו חינם ולא יחויב בעלויות נוספות, מעבר לתעריפי השיחות והשימוש השוטף שיעשה במכשיר. לטענת התובע, כך נרשם, באופן מפורש, בטופס הרכישה, שעה שנרשם בחיוב לתשלום - אפס. לטענת הנתבע, התובע לא חויב בתשלום עבור מכשיר הטלפון, מצידה של החברה בשמה פעל (יורוקום) אך הוא מחויב בתשלומים חודשיים לחברה המספקת את שירותי התקשורת בטלפון הסלולארי (חברת סלקום), כאשר שנה ראשונה היא חינם ובשנתיים הבאות, מקבל זיכוי בכפוף למינימום תשלום חודשי בגין עלות שיחות. באשר לעדויות הצדדים, התרשמתי כי עדותו של התובע הינה משכנעת וממנה עולה בבירור כי התובע לא היה מעונין לשלם תשלומים חודשיים בקשר למכשיר הטלפון, מעבר לתשלומים לחברה המספקת את שירותי התקשורת הסלולארית (כגון עלות שיחות, עלות משלוח מסרי sms וכו'). גם מהקשר הדברים עולה, כי מדובר במכשיר טלפון נוסף, שיחובר לאותה רשת שאליה היה התובע מחובר עד לאותו מועד. התובע שקל לסיים את ההתקשרות עם חברת שירותי התקשורת הסלולארית, אך בחר להמשיך ההתקשרות, לנוכח ההצעה שניתנה לו על ידי הנתבע, לקבלת מכשיר טלפון נוסף, חינם. שוכנעתי מעדותו של התובע, כי לא היה מעונין לשלם תשלומים חודשיים בקשר למכשיר הטלפון הנוסף, ובפרט לא היה מעונין בגלישה באינטרנט. כן שוכנעתי כי הסיבה היחידה לכך שהתובע הסכים לקבל את המכשיר הנוסף (ולעשות בו שימוש, אשר בגינו יחויב בתשלום לחברת סלקום) היתה העובדה כי הובטח לו שהמכשיר מסופק לו חינם. אינני מקבל את גרסת הנתבע, לפיה הוסבר לתובע שרק שנה ראשונה של השימוש במכשיר היא חינם ולאחר מכן יקבל זיכוי, בכפוף למינימום תשלום עבור שיחות טלפון. אינני מקבל את גרסת הנתבע, לפיה הוסבר לתובע שהחיוב בגין חבילת גלישה הוא חיוב מובנה, ואינו קשור לרכישת המכשיר. לנוכח נסיבותיו של מקרה קונקרטי זה, וכן לנוכח התרשמותי מעדותם של התובע והנתבע, שוכנעתי כי לא ניתנו הסברים כאמור, שכן אילו היו ניתנים, לא היה התובע מעונין לקבל את מכשיר הטלפון והעסקה לא היתה יוצאת אל הפועל. כך למשל, לעניין החיוב בחבילת גלישה באינטרנט, אילו היה הנתבע מסביר לתובע עניין זה באופן ברור ומפורש, היה התובע נמנע מחיובי יתר, שלא לפי רצונו, ולחלופין היה מצטרף למבצע ומבקש לקבל מכשיר סלולארי מדגם אחר, אשר אין בגינו חיוב בתשלום בחבילת גלישה. שוכנעתי, כי התובע אמנם הצטרף למבצע מרצונו החופשי, אולם חתם על המסמכים רק לנוכח ההסבר שניתן לו על ידי הנתבע כי המכשיר ניתן חינם ולאחר שהאחרון לא דאג ליידעו אודות החיוב בגין חבילת הגלישה באינטרנט וכן אודות התשלומים בהם יחויב בשנה השניה והשלישית. אין ספק כי ניתנה לתובע ההבטחה לפיה מדובר במתן מכשיר "חינם". אינני סבור, כי המלה "חינם" ורישום הספרה אפס בטופס רכישת המכשיר, עולים בקנה אחד עם גרסת הנתבע, לפיה העדר חיוב בתשלום חודשי בקשר למכשיר יהיה רק בשנה הראשונה ולאחר מכן יחויב בתשלום, אך יוכל לקבל זיכוי בשיעור מסוים, בכפוף למינימום תשלום עבור עלות שיחות. מדובר במקרה מובהק, בו הצליח סוכן המכירות לשכנע לקוח באספקת טלפון סלולארי, בהבטחה כי המכשיר מוענק "חינם", מבלי להסביר, לפרט ולהדגיש, כי למעשה, אין מדובר בעסקת חינם. שהרי בפועל, חויב התובע בתשלום בקשר לאותו מכשיר טלפון, בשנה השניה והשלישית, ואף בחיוב בגין חבילת גלישה, דבר שלא ביקש כלל, ולא היה מעונין בו. התנהגותו של הנתבע עולה כדי הטעיה של התובע, שכן הנתבע הסתיר מהתובע פרטים מהותיים בקשר לעסקה, וכן כדי התנהגות בחוסר תום לב. התובע היה רשאי להסתמך על הבטחתו המפורשת של סוכן המכירות וכן על המסמך הברור שנחתם, הוא טופס רכישת הציוד, לפיו נרשם כי עלות המכשיר היא אפס. בהעדר הסבר ברור ומפורש, היה התובע זכאי להבין, כי קבלת המכשיר חינם, ורישום העלות אפס, ביחס למכשיר, מתייחסים למכלול התשלומים הנוגעים למכשיר. היה על הנתבע לפעול לביטולה של העסקה מיד כאשר פנה אליו התובע בעניין זה, אך הנתבע לא עשה כן. בהקשר זה יש גם לתת את הדעת לטענת התובע, שלא נסתרה, כי פנה בעניין זה לנתבע כבר בסמוך למועד ההתקשרות, אך השיחות שנערכו עם הנתבע והממונים עליו נמשכו פרק זמן נוסף, עד לאחר המועד שבו היה רשאי התובע לחזור בו באופן חד צדדי מהעסקה. לפיכך, בשל הטעיית התובע על ידי הנתבע בכל הנוגע למהות העסקה, נגרם לתובע נזק, הנובע מתשלומי היתר הנגבים ממנו בקשר למכשיר הטלפון, בשנה השניה והשלישית וכן החיובים הנגבים ממנו בגין חבילת גלישה באינטרנט. אשר על כן, התביעה מתקבלת ועל הנתבע לפצות את התובע בפיצוי כספי, על-פי שיעור התשלומים בהם מחויב התובע בקשר למכשיר הטלפון, בשנה השניה והשלישית, וכן על-פי שיעור התשלומים בהם מחויב בגין חבילת הגלישה באינטרנט. בנוסף, ישא הנתבע בתשלום הוצאות לתובע, בסך של 500 ₪. סלקוםסלולר (תביעות)סוכן מכירותביטול עסקה (הגנת הצרכן)