סימני זיהוי לרכב - תקנות התעבורה

סימני זיהוי לרכב - תקנות התעבורה 300. נשיאת לוחיות זיהוי ברכב (תיקון: תשל"ז, תשמ"ט, תשנ"א20, תשס"ה, תשס"ו-59, תש"ע) (א) רכב הרשום בישראל יישא עליו שתי לוחיות זיהוי; אולם אופנוע, גרור, ונתמך ישאו לוחית זיהוי אחת שתותקן מאחורי הרכב. (ב) בלוחיות הזיהוי של רכב הרשום בישראל יתקיימו התנאים המפורטים בתוספת השלישית. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית. 301. מקום התקנת לוחיות-זיהוי (תיקון: תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב-20, תשס"ה, תשס"ו59) (א) לוחיות הזיהוי יותקנו על הרכב אחת מלפנים ואחת מאחור במקומות המיועדים לכך עלידי היצרן, ובאין מקום כזה - לפי הוראות רשות הרישוי. (ב) לוחיות הזיהוי יהיו תמיד נקיות ולא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית. 302. לוחית זיהוי שניזוקה (תיקון: תשנ"ו) לוחית זיהוי שניזוקה או שנשחתה תוחלף בחדשה. 303. שמירת לוחית זיהוי (תיקון: תשנ"ו, תשס"ח) (א) לא יסיר אדם לוחית זיהוי מרכב אלא לשם החלפתה כאמור בתקנה 302 או לביטולה כאמור בתקנה 289. (ב) לא יוסיף אדם על לוחית הזיהוי סימנים או מספרים על אלה שקבעה רשות הרישוי ולא ישנה בה דבר, לא יטשטש את צבעה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא. 304. סימני היכר מיוחדים10 (א) רשות הרישוי רשאית להורות בהודעה שתפורסם ברשומות שרכב מסויים או סוג של רכב ישא באופן ובצורה שייקבעו בהודעה האמורה את לוחיות הזיהוי, הסמלים, אותיות ההיכר, צבעי ההיכר וסימני ההיכר האחרים שנקבעו בה. (ב) רשות הרישוי רשאית להורות כאמור בתקנת משנה (א) לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו. (ג) פורסמה הוראה לפי תקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב שצויין בהודעה ולא ירשה לאחר לנהוג רכב כאמור אלא אם הרכב נושא עליו את לוחיות הזיהוי, הסמלים, אותיות ההיכר, צבעי ההיכר או סימני ההיכר האחרים שנקבעו. 305. 10 איסור נשיאת סימני היכר אחרים (תיקון: תשכ"א, תשכ"ה, תשנ"ח) (א) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל, אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות-זיהוי או סימני-היכר מיוחדים כאמור בחלק זה. (ב) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל כשהרכב נושא עליו לוחית-זיהוי או סימן-זיהוי או סימון שאינם אמורים בתקנת משנה (א). (ג) רשות הרישוי רשאית להורות על הסרת כל לוחית-זיהוי, סימן-זיהוי או סימון שאינם אמורים בתקנת משנה (א). (ד) (בוטלה) 305א. פרסומת (תיקון: תשנ"ח, תשס"א) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הנושא עליו פרסומת המתחלפת בזמן נהיגת הרכב ופרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה, המסתירה את פנסי הרכב, המפריעה להפעלתו של הרכב או הפוגעת במבנה הרכב ובתקינותו. רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורה