התנגדות לבקשת פטנט

התנגדות לבקשת פטנט חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן: 30. מועד ההתנגדות למתן פטנט תוך שלושה חדשים מיום פרסום הבקשה לפי סעיף 26 רשאי כל אדם, על ידי מסירת הודעה בכתב לרשם, להתנגד למתן הפטנט. 31. עילות התנגדות ואלה עילות ההתנגדות למתן פטנט: (1) קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט; (2) האמצאה אינה כשירת-פטנט לפי סעיף 4(2); (3) המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה. 32. סמכות הרשם בהתנגדות (א) הרשם רשאי לקבל את ההתנגדות, כולה או מקצתה, לדחותה או להשתמש לגבי הבקשה בסמכויותיו לפי סעיפים 18, 23 ו-24. (ב) דרש הרשם לחלק את הבקשה, לא יפרסם, לפי סעיף 26, את הבקשות שהופרדו. 33. דיון בטענת בעלת האמצאה (א) הוגשה התנגדות שעילתה כאמור בסעיף 31(3), רשאי המתנגד לבקש כי הפטנט יוענק לו, והרשם רשאי - בנוסף לכל סעד אחר - ליתן את הפטנט למי שהוכיח כי הוא בעל האמצאה. (ב) בהליכים לפי סעיף זה רשאי הרשם לצרף כל אדם שיש לו, לדעת הרשם, ענין בדבר. 34. סמכות הרשם לאחר ביטול ההתנגדות הוגשה התנגדות כדין לפי סעיף 30 ובוטלה לאחר מכן, רשאי הרשם שלא לתת את הפטנט המבוקש, אם אגב ההתנגדות נתגלה לו חומר שלפיו לא היה מקום לקבל את הבקשה מלכתחילה. פטנטים