חוק הזרעים

חוק הזרעים, תשט"ז-1956 1. הגדרות בחוק זה - "זרע" - לרבות שתיל וכל חלק של צמח המשמש גם לריבוי; "מכירה" - לרבות פרסום, משלוח, הובלה, החזקה, הכנה, אריזה או סימון המכוונים למכירה. 2. ועדות-מייעצות שר החקלאות ימנה לענין חוק זה ועדות מייעצות מורכבות מנציגי הציבור ומעובדי המדינה, ולא יתקין תקנות לפי חוק זה אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה כאמור. 3. תקנות לשיפור טיבם של הזרעים (תיקון: תשכ"ה) (א) שר החקלאות רשאי להתקין התקנות הבאות - (1) לקבוע תקנים לטיבם של זרעים המיועדים למכירה, לנקיונם ולבריאותם ולאסור ולהגביל מכירת זרעים שהם למטה מרמת התקן שנקבע; (2) לקבוע אזורי-הגנה לגידול זרעים מזן טהור ולאסור או להגביל בהם את גידולם של זרעים; (3) להסדיר גידולם ומכירתם של זרעים שהגדיר אותם כמשובחים; (4) להסדיר קצירם ואיסופם של זרעים המיועדים למכירה, אריזתם, סימונם, החסנתם והובלתם; (5) לקבוע ולהסדיר בדיקתם של זרעים מבחינת כושר-נביטתם, נקיונם ובריאותם והוצאת תעודות על בדיקות אלה, וכן להתנות מכירת זרעים בהשגת תעודה כאמור; (6) לקבוע דרכים למתן הכרה רשמית לזני-זרעים ותנאים למתן הכרה כאמור; (7) לפקח על יבוא זרעים. (ב) לא יתקין שר החקלאות תקנות כאמור בסעיף-קטן (א), אלא אם היה משוכנע כי הדבר דרוש להבטחת טיבם או לשיפור טיבם של זרעים המיועדים למכירה. 4. אגרות שר החקלאות רשאי להתקין תקנות בדבר אגרות בעד שירות הניתן על ידי עובד הציבור עקב הוראות לפי חוק זה, לרבות מתן רשיונות, היתרים ואישורים ובעד בקשות למתן שירות כאמור. 4א. מכירת זרעים (תיקון: תשכ"ה) (א) לא ימכור אדם זרעים, אלא על פי רשיון מאת שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות, ובהתאם לתנאי הרשיון; הרשיון יכול שיוגבל למכירה פלונית או לתקופה שתיקבע בו. (ב) שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות תנאי הכשירות לקבלת רשיון וסדרי מתן הרשיון, ותנאים ביחס לחצרים שבהם יעסקו במכירת זרעים; לא יתקין שר החקלאות תקנות כאמור אלא אם היה משוכנע, כי הדבר דרוש להבטחת טיפול נאות בזרעים ושמירה עליהם או על טיבם. 4ב. ביטול (תיקון: תשכ"ה) (א) שר החקלאות רשאי לבטל רשיון שניתן על פי סעיף 4א, אם נוכח שהתנאים לקבלת הרשיון אינם קיימים יותר, או שבעל הרשיון איננו ממלא אחריהם. (ב) הרואה עצמו נפגע על ידי ביטול רשיון כאמור בסעיף-קטן (א), רשאי לערור עליו לפני ועדת ערר האמורה בסעיף 4ד תוך ארבעה-עשר יום מהיום שהודע לו דבר הביטול. (ג) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת שר החקלאות, לשנותה או לבטלה. (ד) בכפוף לאמור בסעיף 4ג תקפו של הביטול מתום התקופה שנקבעה לערר, או - אם הוגש ערר ונדחה - מיום החלטת ועדת הערר. 4ג. הפסקה זמנית של הרשיון (תיקון: תשכ"ה) (א) החליט שר החקלאות לבטל רשיון, רשאי השר או מי שהוסמך לכך על ידיו, לפנות ליושב-ראש ועדת הערר בבקשה להפסיק את תקפו של הרשיון עד לתום התקופה שנקבעה לערר, או - אם הוגש ערר - עד להחלטת הועדה בערר. (ב) היושב ראש רשאי להפסיק את תקפו של הרשיון, בתנאים שייראו לו או ללא תנאים, או לדחות את הבקשה להפסקתו. 4ד. מינוי ועדת ערר (תיקון: תשכ"ה) (א) שר החקלאות יקים ועדת-ערר של שלושה לענין חוק זה; כיושב ראש ועדת-ערר יתמנה שופט שיקבע שר המשפטים, ולפחות אחד מחבריה הנותרים לא יהיה עובד המדינה; היה בין חבריה עובד המדינה לא יהיה מן הנמנים עם עובדי משרד החקלאות, אלא אם הוא מועסק במוסד-מחקר הכפוף למשרד החקלאות ועיקר עיסוקו נסיונות או מחקר. (ב) הודעה על מינוי ועדת הערר ומענה תפורסם ברשומות. 4ה. סדרי הדין (תיקון: תשכ"ה) (א) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין לפני ועדת-ערר; סדרי הדין החלים בבית משפט שלום בדיון אזרחי על פי בקשה בדרך המרצה יחולו ככל שלא נקבעה הוראה אחרת בחוק זה או בתקנות כאמור. (ב) לועדת הערר יהיו כל הסמכויות הנתונות לועדת-חקירה בסעיף 5 לפקודת ועדות - חקירה. 5. איסור הטעיה (א) לא ימכור אדם זרעים באופן העשוי להטעות ביחס לזן, לטיב, לכמות או לתכונותיהם האחרות. (ב) הוראת סעיף זה אינה גורעת מהוראות פקודת סימני סחורות. 6. מינוי מפקחים (תיקון: תשכ"ה) שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות ימנה מפקחים לענין חוק זה (להלן - מפקח). 7. זכות כניסה מפקח רשאי להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקום, למעט בית-מגורים, אם נראה לו לעשות כן לשם ביצוע תפקידיו. 8. זכות בדיקה מפקח רשאי, אם נראה לו לעשות כן לשם ביצוע תפקידו, לבדוק זרעים ולקחת דוגמאות מהם ללא תשלום לשם בדיקתן. 9. זכות תפיסה והקפאה (א) היה למפקח יסוד סביר להניח שנעברה עבירה על הוראות חוק זה או על תקנה לפיו, רשאי הוא לתפוס כל דבר שבו נעברה עבירה כאמור, או שעשוי להקל על גילוי העבירה, או לשמש ראיה במשפט עליה. (ב) נתפס דבר לפי סעיף-קטן (א) ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה על חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו. (ג) בית משפט השלום רשאי על פי בקשת מפקח להאריך את התקופה האמורה בסעיף-קטן (ב). (ד) זרעים שמפקח רשאי לתפוס מכוח סמכותו לפי סעיף-קטן (א) רשאי הוא לאסור את טלטולם והעברתם לאחר; האיסור יהיה בכתב ויימסר למחזיק בזרעים או למי שהזרעים נמצאים בפיקוחו והוראות הסעיפים הקטנים (ב) ו-(ג) בדבר החזרת הנתפס יחולו על ביטול איסור הטלטול וההעברה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 10. עבירות (א) העובר על הוראות חוק זה, לרבות תקנה לפיו, וכן המפריע למפקח או המונע בעדו מלבצע את תפקידו, דינו - מאסר שנה או קנס אלפיים לירות. (ב) יצא אדם חייב בדין על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט לצוות על חילוטם של הזרעים שבהם נעברה העבירה ושל אריזתם. 11. ביצוע שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה. זרעיםחוק