רשלנות רפואית איידס - הידבקות בנגיף

המבקש נבדק המבקש בבית החולים באמצעות מכשיר האנדסקופ, המשמש לבדיקת רירית האף. סמוך לאחר הבדיקה, זומן המבקש, כמו גם מטופלים אחרים, לבצע בדיקות דם לבחינת נשאות לנגיף האיידס, לצהבת נגיפיתB ולצהבת נגיפית C לאחר שהתברר כי המכשיר בו בוצעה הבדיקה שימש קודם לכן לבדיקת מטופל נשא איידס, וכי אותו מכשיר לא עבר חיטוי נאות בהתאם להוראות משרד הבריאות. בדיקות הדם לבחינת ההידבקות בנגיפים התבצעו בשני מועדים - בסמוך לאחר מתן הזימון - על מנת לבחון את מצבו הנוכחי של כל מטופל, וחודשיים לאחר מכן - על מנת לשלול את ה סיכון להדבקה בנגיף האיידס. למרבה המזל, בסופו של יום היו הבדיקות של כל 162 המטופלים תקינות, ואף לא אחד מהם נמצא נשא של נגיף האיידס. המבקש טען כי התנהלות המשיבים הסבה לו ולשאר חברי הקבוצה נזק לא ממוני משמעותי, וזאת בשל החרדה בה היה מצוי במהלך התקופה בה המתין לתוצאות בדיקות הדם. כן סבר המבקש כי על ידי שימוש במכשור שלא חוטא כראוי נגמרה לו פגיעה קשה באוטונומיה על גופו. התנהלות התיק ראשיתה של התובענה בכתב תביעה ובבקשה לאישור התובענה כייצוגית אשר נלוותה לכתב התביעה. במסגרת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הוגדרה הקבוצה כ"כל אדם אשר ביצע בדיקת אנדוסקופיה בבית החולים בלינסון, ונקרא לבצע בדיקת איידס, הואיל והמכשור בו בוצעה הבדיקה לא עבר חיטוי כנדרש ". בהתבסס על פרסומים בעיתון, העריך המבקש את גודל הקבוצה בכ- 150 איש. על פי ההסדר הפשרה הראשוני, התחייבו המשיבים לפצות את חברי הקבוצה אשר לא יגישו הודעות החרגה מהקבוצה פיצוי אישי בסך של 1,000 ש"ח לכל חבר קבוצה. בנוסף, התחייבו המשיבים לממן רכישת מכונות חיטוי וניקוי למכשירי אנדוסקופ, בסך של 1,058,000 ש"ח. הודגש, כי מימון מכונות החיטוי יבוצע ככל הניתן בשנת 2013 וכי הוא מחוץ ושלא על חשבון התקציב השנתי של המשיבים. כן התבקש בית המשפט שלא למנות בודק ולהעניק למבקש גמול כספי בסך 30,000 ש"ח ולב"כ המייצג שכר טרחה בסך 250,000 ש"ח (בתוספת מע"מ). עוד במסגרת הסדר הפשרה הראשוני התבקש בית המשפט לקבוע כי אופן פרסום הודעות לחברי הקבוצה ייעשה בדרך של פנייה אישית, בכתב, לכל אחד מחברי הקבוצה על פי המנגנון הבא: "משלוח ההודעות לחברי הקבוצה ייעשה על דרך של משלוח מכתב בדואר רשום עם אישור מסירה. ככל שלא יתקבל אישור מסירה בתוך 14 ימים ממועד המשלוח, תומצא הפנייה לחברה הקבוצה באמצעות שליח". הטעמים לפנייה אישית כאמור פורטו בבקשה כלהלן: זהות חברי הקבוצה ידועה למשיבים; בין המשיבים ובין חברי הקבוצה נערך קשר רציף בנוגע לביצוע בדיקות האיידס נשוא התביעה ומסירת תוצאותיהן; מדובר על קבוצה סגורה ומצומצמת יחסית המונה כ- 162 חברים בלבד; מבחינת עלות הפרסום, פנייה אישית לחברי הקבוצה היא הדרך היעילה ביותר. להלן עיקרי הסדר הפשרה שהוגש לאישור בית המשפט: חברי הקבוצה – הקבוצה בשמה הוגשה התובענה הייצוגית הוגדרה הן בהסדר הפשרה הראשוני והן בהסדר הפשרה כ" מי שהוזמן, אישית, על ידי בית החולים בלינסון לבצע בדיקת איידס בעקבות הבדיקה במכשיר, ומי שביצע בדיקת איידס בבית החולים בלינסון בעקבות הבדיקה במכשיר (אף אם לא הוזמן, אישית, על ידי בית החולים). סך הכל כ-162 מטופלים, והכול, בהתאם לרשימות שנערכו בעניין זה בבית החולים בלינסון". עילת התביעה – עילת התביעה תומצתה במבוא להסדר הפשרה כלהלן: "... מטופלים בבית החולים בלינסון נבדקו באמצעות מכשיר אנדוסקופ – המשמש לבדיקת ריריות האף – שלא עבר חיטוי כהלכה בהתאם להוראות משרד הבריאות, ושבאמצעותו נבדק נשא איידס. ... המטופלים נשוא בקשת האישור [נקראו] לבצע בדיקת איידס, וכתוצאה מכך נגרם להם, לטענת התובע המייצג המוכחשת, נזק לא ממוני". התחייבויות המשיבים – התחייבות המשיבים על פי סעיף 13 להסדר הפשרה המתוקן נוסחה כלהלן: "כל אחד מחברי הקבוצה המאושרת, יקבל פיצוי בסך של 5,750 ש"ח (להלן: הפיצוי), וזאת בגין כל הנזקים הלא ממונים שנטענו בבקשת האישור ובהם: עוגמת נפש, חרדה, פגיעה באוטונומיה וכיו"ב". כמו כן הודיעו הצדדים, במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה, כי מאז האירוע נשוא בקשת האישור מקפידים המשיבים לחטא כהלכה את המכשירים שבאמצעותם מבוצעות בדיקות אנדוסקופיה, בהתאם להוראות משרד הבריאות. מעשה בית דין - לבקשת בית המשפט הגישו הצדדים ביום 3.10.2013 הודעה משותפת לפיה מעשה בית הדין שיתגבש עם אישור הסדר הפשרה ינוסח באופן הבא: " עם מתן אישור בית המשפט להסכם הפשרה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין בין חברי הקבוצה לבין הנתבעים ביחס לענייני התביעה ולא תעמוד לחברי הקבוצה הזכות לסעד נוסף בקשר לעניינים אלה". למען הסר ספק יובהר, כי אין באישור הסדר הפשרה כדי ליצור מעשה בית דין ביחס לנזקי גוף, ככל שנגרמו כאלו, למי חברי הקבוצה בעקבות ההליך הרפואי. המלצה לעניין גמול ושכר טרחה – הצדדים המליצו לבית המשפט כי ייפסק למבקש גמול על סך 30,000 ש"ח וביקשו כי שכר טרחת בא הכוח המייצג יעמוד על סך של 200,000 ש"ח בתוספת מע"מ, תחת סכום של 250,000 ש"ח בתוספת מע"מ על פי הסדר הפשרה הראשוני. בית המשפט אישר את הסדר הפשרה.רשלנותתביעות רשלנות רפואיתרפואהאיידסהידבקות