חוק עזר שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

חוק-עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), תשל"ב-1972 לפי סעיף 262 לפקודת העיריות מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כלהלן: 1. הגדרות בחוק-עזר זה - "בעל בנין" - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם ארנונות עיריה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר-משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר שנים; "מספר מואר" - מספר מואר בחשמל; "ראש העיריה" - לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן; "תכנית" - תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים, שאישרה אותה המועצה לפי תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971 (להלן - התקנות). 2. שלטים לציון שמות או מספרים לרחובות (א) ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם או מספר לרחוב בהתאם לתכנית. (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם ולהחליפם בכפוף לאמור בתקנות. 3. דרישה להתקין לוחיות-מספר ומספרים מוארים על בתים (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע בהתאם לתכנית: (1) להתקין לוחית-מספר על גבי בנין; (2) להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל; (3) לגבי בנין המרוחק מרשות הרבים יותר מעשרה מטרים - להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר, במקום ובגובה שקבע ראש העיריה; (4) לתקן, לשנות, להמיר או להחליף לוחיות-מספר או מספר מואר או מיתקן כאמור. (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה שבה יש לבצעה. (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה. (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א) אלא בשני אלה: (1) כשהוא ממלא אחר דרישת ראש העיריה; (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה. 4. התקנת לוחיות-מספר ומספרים מוארים בידי ראש העיריה (תיקון: תשל"ט) לא מילא בעל הבנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף 3, רשאי ראש העיריה, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3, ולהיכנס לשם כך לכל מקום שיידרש; ביצע ראש העיריה עבודה כאמור, תגבה העיריה מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע. 5. מספרים מוארים נבנה בנין אחר תחילתו של חוק-עזר זה, יתקין עליו בעלו מספר מואר לפי התנאים והפרטים שקבע ראש העיריה בהתאם לתכנית. 6. חובה להאיר בעל בנין שבבנינו הותקן מספר מואר, יאיר, באמצעות מפסק זרם או מכשיר מיכני, את המספר מדי ערב, משקיעת החמה עד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ-15 ואט לשעה. 7. החזקה תקינה של שלטים, לוחיות-מספר ומספרים מוארים בעל בנין חייב - (1) להחזיק כל שלט, לוחית-מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי לעין; (2) למסור הודעה לראש העיריה על קלקול או טשטוש בכל שלט, לוחית-מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו. 8. איסור פגיעה בשלטים, לוחיות-מספר ומספרים מוארים לא יפגע אדם בשלט, בלוחית-מספר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית-מספר או מספר מואר ייפגעו, ייטשטשו או יוסתרו. 9. לא יפריע אדם לראש-העיריה, לשליחיו או לפועליו במילוי תפקידיהם לפי חוק-עזר זה. 10. מסירת הודעות מסירת הודעה לפי חוק-עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום-מגוריו או במקום-עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני-משפחתו הבוגרים או כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית. 11. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) חוקחוקי עזר