התיישנות תקופת פשיטת רגל

בחוק ההתיישנות פורטו בפרק השלישי המקרים שבהם בחישוב תקופת התיישנות אין מביאים במנין תקופות מסויימות, אך תקופת פשיטת רגל איננה בין מקרים אלה. להלן פסק דין בנושא: פסק - דין לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אפרת לקסר ונציגי הציבור מר אריה המר ומר יהושוע ישי; בש"א 2418/02, עב 1605/02), מיום 18.10.2004, אשר קיבל את בקשת המשיבים לסילוק תביעת המערער על הסף מחמת התיישנות (מדובר בפסק דין ולא בהחלטה באשר התיק נסגר בסילוק על הסף). ביום 26.12.1996 ניתן צו כינוס נכסים כנגד המערער. עד יום 30.6.1997 מונה כונס הנכסים הרשמי כנאמן הזמני על נכסי המערער. ביום 30.6.1997 הוכרז המערער פושט רגל ובו ביום מונה עו"ד נפתלי גור אריה כנאמן על נכסיו. צו פשיטת הרגל כנגד המשיב בוטל ביום 25.2.2001. ביום 27.1.2002 הגיש המערער תובענה נגד המשיבים לתשלום שכר ראוי והחזר הוצאות בגין עבודה שבוצעה על ידו בהונדורס עבור המשיבים החל מיום 15.5.1987 ועד חזרתו ארצה בחודש 5/1992. המערער הגיש תביעה קודמת לבית המשפט המחוזי ביום 12.2.1997 באותה עילה. אולם תביעה זו נמחקה ביום 18.3.1997 הואיל והוגשה ללא אישור כונס הנכסים הרשמי. לא היתה מחלוקת בין הצדדים כי עם מינוי הנאמן לתפקידו, הביא המערער את התובענה לידיעתו. השאלה העיקרית שנדונה בפסק הדין מושא הערעור היא האם הליכי פשיטת רגל ומינוי נאמן על נכסיו של המערער מפסיקים את מירוץ ההתיישנות. בבית הדין האזורי טענו המשיבים כי הליכי פשיטת רגל ומינוי הנאמן אינם משפיעים על מירוץ תקופת ההתיישנות. עוד טענו המשיבים להעדר סמכות עניינית לדון בתביעה מאחר ולא עולה מכתב התביעה כי התקיימו יחסי עובד - מעביד בין הצדדים. עיקר טענות המערער בבית הדין האזורי היה כי הליכי פשיטת הרגל בם היה מצוי עצרו את מירוץ ההתיישנות. לדידו עם ביטול צו פשיטת הרגל כנגדו הגיש את התובענה טרם חלוף תקופת ההתיישנות ועל כן יש לדון בתביעתו לגופה. לאחר מחיקת התביעה הקודמת לחץ המערער על הנאמן כי יגיש את תביעתו בשנית כנגד המשיבים. הנאמן לא קידם את תביעותיו, התפטר מתפקידו וכונס הנכסים הרשמי לא מינה נאמן אחר. משהוגשו תביעותיו של המערער כנגד המשיבים בפני הנאמן יש בכך כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות לפי סעיף 15 לחוק ההתיישנות. מפאת היותו בפשיטת רגל, ללא ייצוג משפטי, לא היה ביכולתו להגיש את תביעותיו בעצמו עד ליום 25.2.2001 המועד בו בוטל צו פשיטת הרגל. רק ממועד זה, בו לא היה המערער עוד מצוי בהליכי פשיטת רגל, ניתנה לו האפשרות להגיש את תביעתו בעצמו. ממועד זה ועד להגשת התביעה בבית הדין האזורי לא חלפה תקופת ההתיישנות. סעיף 15 לחוק ההתיישנות, ה'תשי"ח -1958 קובע: הוגשה תובענה לפני בית המשפט, לרבות בית דין דתי, והתובענה נדחתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה, לא יבוא במנין תקופת ההתיישנות הזמן שבין הגשת התובענה ובין דחייתה. בית המשפט המחוזי מחק את תביעתו הקודמת של המערער באותה עילה משלא הוגשה באישור כונס הנכסים הרשמי שמונה כנאמן זמני על נכסיו של המערער. מחיקת התביעה הקודמת לא מנעה את הגשתה של תביעה חדשה באותו עניין על ידי הנאמן בזמן בו מצוי היה המערער בהליכי פשיטת רגל. בית הדין האזורי דחה את טענת המערער כי סעיף 15 לחוק ההתיישנות חל בעניינו והליכי פשיטת הרגל ומינוי הנאמן עוצרים את מירוץ ההתיישנות. בית הדין האזורי הפנה להלכה בעניין גולדמן (ע"א 402/77 אריה גולדמן ואח' נ. יחיאל הרמן, פ"ד לב(2) 421, 434) וקבע כי אין תחולה לסעיף 15 לחוק ההתיישנות בעניינו של המערער. בעניין גולדמן נקבע כי הליכי פשיטת רגל לא עוצרים את מירוץ ההתיישנות: בחוק ההתיישנות פורטו בפרק השלישי המקרים שבהם בחישוב תקופת ההתיישנות אין מביאים במנין תקופות מסויימות, אך תקופת פשיטת-הרגל איננה בין מקרים אלה, מכאן ניתן ללמוד, שכוונתו הברורה של המחוקק היתה שפשיטת-רגל לא תיחשב כעילה להפסקת מנין תקופת ההתיישנות [ההדגשה במקור - א.ב.א.] עוד התייחס בית הדין האזורי לכך שמירוץ ההתיישנות אינו מושפע מהעובדה שמונה למערער נאמן שהוא חליפו של פושט הרגל: מינוי נאמן אינו משפיע על תקופת ההתיישנות ואינו עוצר את מרוצה. לנאמן שהוא חליפו של פושט הרגל לא יכולה לקום זכות טובה יותר לענין מנין תקופת ההתיישנות מאשר זכותו של פושט הרגל - התובע עצמו. עוד ציינה השופטת אפרת לקסר: מהאמור עולה, כי עילת התביעה שהיתה למשיב [הוא המערער בענייננו - א.ב.א] כנגד המבקשים, ומרוץ ההתיישנות לגבי עילה זו לא שונו במאום עקב מינוי נאמן למשיב. כשם שלמשיב אין סיבה לעצירת מרוץ ההתיישנות לענין הגשת התובענה, כך גם לחליפו, הנאמן, אין סיבה לעצירת מרוץ ההתיישנות בנדון. טענותיו של המשיב כנגד הנאמן ו/או הכנ"ר כי הם לא עשו את מלאכתם נאמנה ולא דאגו להגשת התובענה במועד, אין בהן כדי להוות גורם המאפשר הארכת תקופת ההתיישנות. פועל יוצא מדברים אלה ולאור העובדות המפורטות בכתב התביעה קבע בית הדין האזורי כי התביעה התיישנה. משקיבל בית הדין האזורי את בקשת המשיבים לסילוק התביעה מחמת התיישנות, קבע בית הדין האזורי כי התייתר הצורך לדון בטענת חוסר סמכות עניינית בשל העדר עילה שמקורה ביחסי עובד - מעביד. פסק דינו של בית הדין האזורי מנומק ומבואר כהלכה. לא מצאנו טעם משפטי להתערב בו. כל התקופה בה היה המערער בהליכי פשיטת הרגל אינה מפסיקה את מירוץ ההתיישנות לגבי עילת תביעתו של המערער (ראו: גולדמן (ע"א 402/77 אריה גולדמן ואח' נ. יחיאל הרמן, פ"ד לב(2) 421, 434; ת.א. (ת"א) 24768/89 אבו ליל מחמוד נ. בנק הפועלים בע"מ, פ"מ תשנ"ב (4), עמ' 353, 359). מינוי נאמן אינו משפיע על מירוץ ההתיישנות ואינו עוצר את מירוץ ההתיישנות באשר הנאמן בא בנעלי פושט הרגל. הנה כי כן אנו מחליטים לאשר את פסק דינו של בית הדין האזורי מטעמיו, מכוח הוראותיה של תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב- 1991. הערעור נדחה. לאור הנסיבות יישא כל צד בהוצאותיו. פשיטת רגלהתיישנות