משקל עדות שוטר

משקל עדות שוטר שוטר הוא עד ככל עד אחר, ועובדת היותו שוטר אינו מציבה אותו ברמה בסיסית גבוהה לעניין אמינות או מהימנות דבריו ביחס לכל עד אחר. בחינת עדויות השוטרים במקרה זה, והמסקנה אליה הגיע בית המשפט, יוצאת מתוך קביעה בסיסית זו. כאמור, בית המשפט רחש אמון לעדויות השוטרים. הוא דחה טענה לפיה העובדה שדוחות נרשמו על ידי שוטרים רק לאחר שהשוטר טרם שב מבית החולים מעידה על חוסר מהימנות ועל תיאום. 4. דברי בית המשפט בעניין מעמדם של שוטרים כעדים מקובלים עלי לחלוטין. הסניגור לעומת זאת מבקש ליצור כלל בעל תחולה כללית לפיו כיוון שלעיתים, כפי שעולה לטענתו בתיקים אחרים, שוטרים מחפים זה על זה, עדויותיהם של שוטרים שחברם הפעיל כוח אינן אמינות ככלל. תזה זו אין לקבל, יש לבחון כל מקרה לגופו, כך עשה בית המשפט, ואין מקום להתערב במסקנתו על סמך התזה האמורה שהעלה הסניגור. גם התמיהה שהעלה הסניגור - מדוע נכנס השוטר לרכב למרות שראה את המברג, אינה במקומה. לשוטרים היתה משימה והם דבקו בה. השוטר טרם לא ראה שמהצד השני של הרכב כבר ניטרל שוטר אחר את המפתחות. 5. אין מקום להתערב בהרשעה, ואנו דוחים את הערעור על ההרשעה. 6. מכאן לערעור על גזר הדין. לגבי חלקו הראשון של האירוע, שהתרחש לפני ההיתקלות עם השוטרים, הציעה המשיבה לקבוע מתחם ענישה נפרד ולצבור את העונשים. אולם בית המשפט פסק כי יש לראות את האירוע כולו כאירוע אחד, ובגין מכלול האירוע קבע מתחם ראוי שבין שלוש שנות מאסר לתשע שנות מאסר, בהתחשב בעונשים שנגזרו במקרים דומים יחסית. כאמור, על המערער הוטל מאסר בפועל של ארבע שנים ומאסר על תנאי. 7. לא ראינו מקום להתערב בעונש שהוטל. חלקו הראשון של האירוע, על אף שלא ארעה בו פריצה, הוא, כפי שציין בית המשפט, בגדר עליית מדרגה, וזאת בשל השימוש במחשב רכב שנועד להתגבר על קיומו של מחשב ברכב הנגנב. המערער ביצע את העבירות תוך שהוא שוהה בישראל שלא כדין. לגבי חלקו השני של האירוע, אין לקבל את הטענה שהועלתה בבית המשפט המחוזי ולפנינו בדבר הסתכנות מרצון, כביכול, של השוטר, שנכנס לרכב למרות שראה את המברג. כאמור, השוטר דבק במשימה לנטרל את הרכב. זהו תפקידו, והמערער אינו יכול להיבנות מכך. למערער הרשעות קודמות בעבירות רכוש שעניינן כלי רכב וכניסה לישראל שלא כדין, אם כי הן אינן חדשות. יתכן וחסד עשה בית המשפט עם המערער בכך שהשקיף על האירוע כולו כעל אירוע אחד. בעיני אין כל משמעות לדברי המערער בבית המשפט המחוזי, לפיהם הוא התנצל וביקש כי תינתן לו הזדמנות אחרונה. אלה היו דברים מהשפה ולחוץ, והטענות שהועלו בערעור על הכרעת הדין יוכיחו. לדעתי אין מקום להקלה בעונש ואציע לחברי לדחות את הערעור על שני חלקיו. המשנָה לנשיא השופט צ' זילברטל: אני מסכים. ש ו פ ט השופט נ' סולברג: אני מסכים. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק דינה של המשנָה לנשיא מ' נאור. משטרהעדותדיוןשוטר