קיום יחסי עובד מעביד בעבודה לא "סדירה"

קיום יחסי עובד מעביד בעבודה לא "סדירה" האם בין התובעת לבין אביה התקיימו יחסי עובד-מעביד ? 14. לדעתנו, למרות ההקפדה היתרה שנדרשת בבחינת הטענה על קיומם של יחסי עובד-מעביד בין התובעת לבין אפרים, אין סיבה שלא לקבוע שבתקופה שמיום 26/5/09 ועד יום הלידה (4/12/10), התקיימו יחסי עובד-מעביד ביניהם. להלן נסביר את טעמינו לכך. 15. אמנם עבודתה של התובעת לא היתה "סדירה" במובן זה שהעבודה לא התבצעה בשעות קבועות ובימים קבועים, אך ענין זה אינו נובע מכך שמדובר רק ביחסים של עזרה הדדית במשפחה, אלא מאופי העבודה עצמה. כשמדובר בצימרים ובנכסים מושכרים אחרים, הרי שקיימות תנודות באינטנסיוויות של העבודה, בהתאם לזהות האורחים בצימרים והשוכרים בנכסים המושכרים, בהתאם לתקלות שעלולות להתרחש בנכסים, בהתאם למועדי תום החוזים, בהתאם לקשיי גביה, וכיוצ"ב. על כן, העדר שעות עבודה קבועות - אינו אמור להיזקף לחובת התובעת בענין זה. 16. היה הגיון כלכלי בהסכמה בין התובעת לבין אפרים בענין ביצוע העבודה; ההיזקקות לתובעת נבעה מההחמרה במצב הבריאות של אפרים. עם סיום החוזה עם חברת "פירר", אכן נחסך מאפרים תשלום חודשי משמעותי שהיה יכול להיות מופנה לתשלום לתובעת. 17. ההגיון הכלכלי נלמד גם ממה שארע בדיעבד, לאחר שהתברר כי התובעת אינה מעוניינת לחזור לעבודה. משכך התברר - דאג אפרים לכך שעובדת אחרת (גב' סנדר) תמלא את מקומה של התובעת ודאג גם להעביר ממלאת מקום לגב' סנדר. 18. הסכומים שהתובע קיבלה - אינם בלתי סבירים יחסית להיקף העבודה. השכר המוסכם - אכן שולם לתובעת. נעיר כי העובדה שהשכר שולם בפועל - היא משמעותית מאד לקביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד (ראו עב"ל 279/98, חטמי - המוסד לביטוח לאומי (פס"ד מיום 29/8/00, עב"ל 604/07 כחלון - המוסד לביטוח לאומי (פס"ד מיום 11/11/08) וכן עב"ל 693/07 רשף - המוסד לביטוח לאומי (פס"ד מיום 16/4/09)). 19. אשר על כן, כאמור, גם כשאנו מביאים בחשבון את ההקפדה היתרה הנדרשת לשם הוכחת קיום יחסי עובד-מעביד בין התובעת לבין אפרים, אנו קובעים שהיו יחסי עובד-מעביד ביניהם. 20. משקבענו שהתקיימו יחסי עבודה - אין אנו נדרשים לבחינת קיומם של התנאים הנדרשים לשם הכרה בבן משפחה שאינו "עובד" כאילו הוא עובד, על פי ההגדרה המרחיבה האמורה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי. (אך נעיר כי נראה שגם אילו היינו בוחנים את קיומם של אותם תנאים - היינו מגיעים למסקנה שהם מתקיימים). לסיכום 21. אנו מקבלים את התביעה, מצהירים כי בין יום 26/5/09 לבין יום 4/12/10, היו יחסי עובד-מעביד בין התובעת לבין אפרים, שבמסגרתם קיבלה התובעת משכורות חודשיות בסכומים שצויינו בתלושי המשכורת שהדיווח עליהם הומצא לנתבע. 22. משכך - על הנתבע לשלם לתובעת דמי לידה, שיחושבו על פי ההצהרה האמורה לעיל. 23. אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 1,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי , הצמדה וריבית מיום 16/4/14, אם הוא לא ישולם לפני כן. 24. כל אחד מהצדדים זכאי לערער על פסק דין זה, בבית הדין הארצי לעבודה, תוך 30 ימים מהיום שבו פסק הדין יומצא לו. יחסי עובד מעביד