טענת מבקש ההיתר חרג מגבולות המגרש בבניית הגדר

טענת מבקש ההיתר חרג מגבולות המגרש העוררים טענו כי מבקש ההיתר חרג מגבולות המגרש בבניית הגדר. העוררים גם טענו כי חריגה זו משפיעה על דרך הכניסה לחניון. אנו דוחים את הטענה בדבר פגיעה בדרך הגישה, דרך הגישה באופן מובהק וברור עוברת כל כולה במקרקעין נשוא הערר. לעניין פלישת הגדר לחלקה סמוכה, הרי לא ברורה טענת העוררים בערר שבפנינו. הוועדה המקומית קיבלה את התנגדות העוררים והחליטה כי הגדר תוסט לגבול המגרש, יתרה מזו, המשיב 2 עצמו הצהיר הן בפני הוועדה המקומית והן בפני ועדת הערר כי כך אכן ייעשה. בכל מקרה, למען הסר ספק, אנו מורים כי תנאי להנפקת היתר הבניה, יהיה הסטה בפועל של הגדר לגבול המגרש הנכון. 6. למעלה מן הצורך ראוי להבהיר, כי הפלישה הנטענת אינה למי מחלקות העוררים אלא לחלקה אחרת של בעלים אחר בכיוון אחר. בניהקרקעותגדר