ערר לאשר תוספת גזוזטראות במקרקעין

ערר לאשר את בקשת העוררים לתוספת גזוזטראות במקרקעין הידועים כחלקה 50 בגוש 11570 ברח' גרושקוביץ 13 קרית מוצקין (להלן: "המקרקעין") בתנאי "השלמה מלאה של החזיתות כולל מעקות של כל החזית". העוררים טוענים כי הם מבקשים 3 מרפסות תלויות על פי התקנות וללא כל חריגה, כי בקשות דומות אושרו בעשרות מבנים בסביבה וגם ברחוב שלהם; עוד טוענים העוררים כי כל בקשתם היא לשפר את איכות חייהם ואין זה הוגן להתנות לתנאים שאינם בשליטתם שכן לא ברור מתי יוכלו יתר הדיירים לאפשר לעצמם כלכלית תוספת כזו. הוועדה המקומית טוענת כי מדובר כיום בבניין מגורים משותף בעל חזית אחידה ואין זה ראוי לאשר פגיעה עיצובית ותכנונית הנראית להם כל; כי מדיניות הוועדה במשך השנים איננה שוללת עקרונית הקמת מרפסות לרווחת הדיירים, אולם היא אינה מקלה ראש בפן העיצובי ומאשרת אך ורק בניה במבנה שלם או במידה ומדובר במבנה רב אגפי, באגף בודד. הדברים נכונים שבעתיים, מקום בו המרפסות מוצעות בחזית המבנה לכיוון הרחוב. דיון והכרעה: סעיף 2(ב) להוראות המעבר שנקבעו עם ביטול תקנה 4 (ח) לתקנות התו"ב (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים התשנ"ב 1992) קובע כדלקמן: "בבניה לפי היתר שניתן או שהוחלט לתתו לפני יום התחילה, ובבניה על פי היתר מכוח תכנית שהופקדה או תופקד עד יום ט"ו בטבת התש"ע ( 1 בינואר 2010), יחולו על מרפסות הבולטות מקירותיו החיצוניים של הבניין (בתקנת משנה זו - גזוזטרה), הוראות מיוחדות אלה: גזוזטרה ששטחה עד 14 מטרים רבועים לא תבוא במניין השטח המותר לבניה, ובלבד ששטחן הכולל של כל הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מטרים רבועים כפול מספר הדירות בבניין; עלה שטחן של גזוזטרות כלשהן על האמור בפסקה (1), יבוא השטח העודף במניין השטח העיקרי המותר לבנייה; גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג או מרפסת בלתי מקורה בחצר שאליהם יש גישה ישירה מדירה, לא ייראו כמרפסת או גזוזטרה לעניין תקנה זו; לעניין תקנת משנה זו, "דירה" - כמשמעותה בסעיף 145 (א)(2) לחוק. בבסיס ההוראות הנ"ל הרצון וההנחיה לשלב מרפסות מקורות בבתים קיימים וזאת הן ע"מ למנוע את העיצוב שנבע מקיומן של מרפסות "קופצות" והן ע"מ לעודד את הציבור להשתמש במרפסת לצורך מיזוג הדירה, לתרום לציבור ע"מ לאפשר יציאה לאוויר הצח מתוך הדירות ועוד כהנה וכהנה נימוקים וסיבות חיוביות לצורך תמרוץ הקמת מרפסות כנ"ל. אף הוועדה המקומית מכירה בחשיבותן של מרפסות כאמור. במהלך הדיון שלפנינו הובהר כי המבקשים, הם העוררים, הגישו בקשה מתוקנת אשר כוללת חזית של 4 מרפסות בשתי הקומות הראשונה והשניה. במצב דברים זה, אנו סבורים כי גם הפן העיצובי מקבל מענה הולם שכן שתי קומות בשלמותן תכלולנה מרפסות כאמור ואילו הקומות שממעל תוכלנה להשלים זאת בשלב מאוחר יותר ככל שימצאו לנכון. אשר על כן ולאור כל האמור ובכפוף לתיקון המבוקש, הערר מתקבל. מקרקעיןגזוזטרהערר