היתר בניה לאישור בדיעבד לסגירת קומת עמודים ושינויים בפיתוח שטח

היתר בנייה לאישור בדיעבד לסגירת קומת עמודים ושינויים בפיתוח שטח, הבקשה כוללת הקלה בגובה מבנה מ - 8.5 מ' ל - 9.65 מ' (גג רעפים). כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 214 בגוש 10592 ברח' שיטים בקרית טבעון (להלן המקרקעין). ערר 245 הוגש על ידי המתנגדים לבקשה, שהינם בעלי זכויות בנכס אף הם. וכך החליטה הועדה המקומית: "לאשר את ההקלה והבקשה ולקבל את ההתנגדות בחלקה בהתאם למפורט בהמלצות בהתייחסות המהנדס להתנגדות ובתנאים המקובלים..." בחינתן של אותן המלצות והתייחסות מעלה כדלקמן: " לקבל את ההתנגדות בחלקה. לדחות את ההקלה בגובה מאחר וסגירת קומת העמודים המבוקשת אינה משנה את גובה המבנה. הקוקייה המבוקשת הפונה לבית המתנגדים תהיה בחלון קבוע + זכוכית אטומה. קיר גדר בגובה 2.5 מטר מותר בתחום מרווחי הבניה בלבד. מחוץ לתחום זה, מותר קיר/גדר בגובה 1.20 מטר. כמו כן, הקיר המבוקש ממוקם בסמוך למדרגות המתנגדים ואינו מאפשר יציאה לחצר המתנגדים, לכן יש לבטל את הקיר המבוקש. הקיר המבוקש בחזית בגובה 1.5 מטר מבטא חלוקה קניינית ומשכך אין בסמכות הועדה לדון בו. מסתור לחלון מקלחת בקומת קרקע הינו חלון הקיים מכוח היתר בניה ואין סיבה לשנותו מאידך הועדה ממליצה למגיש הבקשה להפוך את החלון לאטום למראה. הבקשה אינה כוללת את משטח הבטון הקיים, ואינה משפיעה על המשטח הקיים על כן הועדה לא תדרוש פתרון ניקוז. בהתייחס לחלונות בקומת עמודים, על מבקש הבקשה להציע אחד משלושת הפתרונות: א. ביצוע חלון קיפ עם זכוכית אטומה. ב. הקמת מחיצה קבועה בסמוך לחלונות קיימים. ג. ביצוע איטום מלא של החלון ופתרון אוורור מאולץ (ונטה) לשירותים. המלצות: אין מניעה לאשר הבקשה בתנאים המפורטים בגיליון הדרישות ובתנאי: לתקן ולהשלים טבלת וחישוב שטחים. לבטל קיר דקורטיבי וקיר פיתוח מאחר ומהווה קביעה קניינית שאינה בסמכות הועדה. להוסיף פרט קיר תומך מבוקש ולציין ציפוי אבן לקט טבעית דו פני. יש להראות תכנית לעליית גג קיימת. להתאים את תכנית הגשה למצב קיים בשטח. תשלום היטל השבחה כחוק. לתקן את סימון פני הקרקע טבעית בחתכים ובחזיתות. תיקונים על פי עותק משרדי. להראות בתכניות בחזיתות ובחתכים את בית השכן. חלון בקוקיה יבוצע מזכוכית אטומה או חלון קיפ. חלונות בקומת עמודים יבוצעו באחד משלושת הפתרונות שהוצעו בהתייחסות המהנדס בסעיף 6." תמצית טענות המבקשים המתנגדים רכשו את דירתם בעת שדירתם של המבקשים הייתה במצבה הפיזי והתכנוני בהתאם לבקשה למעלה מ - 3 שנים והבניין כולו לא שונה פרט לקומת עמודים שהוספה ובגינה הוגשה הבקשה. לא ברור מדוע דחתה הוועדה את ההקלה בגובה שכן הדבר סותר את דבריו של המהנדס שאומר כי ההקלה המבוקשת אינה משנה את הגובה. הקוקיה קיימת מהקמת הבניין בשנת 1978, והייתה קיימת גם כשהמתנגדים רכשו את הדירה ולכן מדובר בקביעה שרירותית וחסרת תום לב. הקיר שהתבקש הינו בשטחם הפרטי של המבקשים ולא בשטח המתנגדים ולכן הנושא הקנייני אינו רלוונטי, הוא אכן ממוקם בסמוך למדרגות המתנגדים אולם נמצא בחלק המשויך למבקשים. חלון המקלחת בקומת הקרקע הינו חלון הקיים מאז הקמתו של הבניין ב - 1976, לעניין החלונות בקומת העמודים (סעיף 6 להתייחסות המהנדס) מדובר בחלונות שנבנו בשנת 2008 בגודל של 60x60 ס"מ ו - 120x80 ס"מ, כאשר המרווח בין הבתים עולה על 4.5 מ' ואין להגבילם. תמצית טענות המתנגדים מדובר בבית דו - משפחתי כאשר בבית המבקשים בוצעה בנייה ללא היתר של עליית גג, חדר כביסה וסגירת קומת עמודים ליחידת דיור, בנייה שכללה 5 פתחים הפונים לבית המתנגדים. פתחים אלו פוגעים בפרטים המתנגדים ובאיכות החיים שלהם. הועדה התעלמה מקיומה של יחידת דיור נוספת בבית, מדובר במבנה הנמצא מלכתחילה בסטייה מהוראות תכנית המתאר טב34. באשר להמלצות של מהנדס הועדה המתנגדים אינם מסכימים לביצוע חלון קיפ או הקמת מחיצה קבועה והדבר שיספק אותם הינו ביצוע איטום מלא של החלון ופתרון אוורור מאולץ (ונטה) בשירותים. לעניין החלון בקוקיה, המתנגדים אינם מסכימים לקיומה של קוקיה הפונה לעבר ביתם, מכיוון וחלון זה פונה ישירות למרפסת נוף מקורה, בה הם שוהים מרבית שעות היום ולחדר השינה שלהם. דיון והכרעה ועדת הערר שמעה בהרחבה את טענות הצדדים ואף עיינה במסמכים שהוגשו לה וביניהם תמונות, והתכניות החלות במקרקעין. מתברר כי בשנת 2011 אושרה במקרקעין תכנית טב/מק/258 ובה מוסדרים קווי הבנייה בין שני הבתים. יצוין כי מדובר בפריסה חריגה למגרש דו - משפחתי של שני בתים מופרדים כשבתווך מרחק משתנה של בין 2.5-4 מטר. דומה, והועדה המקומית אף אישרה זאת כי המבקשים הונחו על ידי הועדה המקומית ללגליזציה בשלבים מספר: הראשונה תכנית נקודתית לשינוי קווי הבניין כמפורט לעיל והשנייה בקשה הכוללת הקלה להסדרת הקוקייה ויתר הסטיות ביחס להיתר הקודם. אנו סבורים כי בכך שגתה הועדה המקומית. מקום בו מקודם במקרקעין תכנון נקודתי, מה עוד כי מדובר בתכנון נקודתי ללגליזציה, על תכנון זה לכלול את כל פרטי המצב הקיים בשטח ולהתמודד עם כל הפרטים האלה ברזולוציה האפשרית בתכנון נקודתי בלבד. הכול כמובן באספקלריית הסביבה הקרובה והתכנון הכולל בישוב. לא זו אף זו, הכוונתם של המבקשים להליך נוסף של הקלה מוסיף חטא על פשע שכן מקום בו מדובר בתכנון חדש (לא כל שכן תכנון נקודתי) הנטייה לחרוג מאותו תכנון תהיה מזערית עד אפסית וזאת מתוך הנחה כי בבסיס התכנון שקודם, כפי שצריך היה להיות בחינה כוללת ומושכלת של הבניה והנורמות הראויות באותן מקרקעין, דבר שלא נעשה במקרה דנן. במאמר מוסגר נעיר כי לא ברור לנו כיצד תכנון נקודתי ברמת תב"ע שהוחל במקרקעין מתיר קווי בניין כפי שנבנו תחת צמצום המרווח המטרדי הנזכר לעיל וקביעת "קיר עיוור" בין שני הבתים. נוכח האמור והואיל ומדובר במעשה העשוי לעניין התכנית, אין לנו אלא לדון בעניין ההקלה שהתבקשה והחלטת הוועדה המקומית, הן ממעשיה של הועדה המקומית והן מהחלטתה עולה כי כוונתה לאשר את המבנה כפי שהוא תוך מזעור הנזקים ככל שקיימים למתנגדים. יצוין כי פרסום ההקלה נעשה מקום בו בקשה חורגת מתכנית ומאחר ועניינו של פרסום זה בין היתר בגג המבנה וניצולו הרי שהוא כולל לטעמנו חריגה ככל שנדרשת מתכנית טב/מק/210 לעניין הקוקיות, מה עוד כי מדובר בתכנית מאוחרת אשר הוחלה על המקרקעין כ- 30 שנה לאחר בנייתה של אותה קוקייה. בנסיבות אלו ומשהחליטה הועדה להעלות את אותן חריגות על מסלול של לגליזציה אנו סבורים כי גם אם הקוקייה אינה תואמת את אותה תכנית, יש מקום לאשרה. לעניין מעמדם של המתנגדים, איננו יכולים להתעלם מכך כי המתנגדים רכשו את הזכויות במקרקעין במצב בו הבית קיים היום . לגופם של דברים, נוכח הרווח המטרדי בין הבתים דומנו כי צדקה הוועדה המקומית כשקבעה אמצעים ועזרים לצמצום וחציצה בין שניהם. אשר לפתרונות האלטרנטיביים שהציע המהנדס, אנו סבורים כי מקום בו ניתן לסגור חלון שנפתח אל מול המתנגדים כמו למשל בחדר ההורים בקומת הקרקע, חדר בו קיים חלון נוסף דרומה, יש לעשות זאת. ביתר החלונות הפונים לכיוון מערב (למעט החלון הקיים בהיתר זה מכבר בקומה א') יאומצו הפתרונות שהציע המהנדס לעניין יצירת חלון "קיפ" וזכוכית חלבית הנפתח כלפי מעלה אל תוך החדר, כך גם בחדר האמבטיה והשירותים שבקומת מפלס -3. כמו כן אנו סבורים כי תנאי למתן היתר יהא נטיעת עצים גבוהי - צמרת במרווח בין שני הבתים (לפחות 5 עצים), על חשבון המבקשים. העצים יינטעו בצפיפות ובאופן שתווצר הסתרה וחיץ בין שני המבנים ויאפשר פרטיות. קודם למתן ההיתר תוציא הועדה המקומית דו"ח פיקוח. במידה והתברר והמצב בשטח סוטה גם מהבקשה מבחינת מספר יחידות דיור, לא ניתן יהיה להוציא את ההיתר במתכונתו המבוקשת. בכפוף לאמור העררים נדחים. בניהסגירת קומת עמודיםהיתר בניה