צמצום שעות הפעילות של ברים / פאבים

תיק זה הוחזר לדיון לפני ועדת הערר על ידי בית המשפט במסגרת החלטתו בעת"מ 20486-12-12. במסגרת זו הוחזר הדיון לועדת הערר על מנת להבהיר את קביעת ועדת הערר בהחלטתה בנוגע לצמצום שעות הפעילות של הברים הפועלים במקרקעין נושא הערר. במסגרת החלטתו קבע בית המשפט כדלקמן: "סוף דבר - העתירה מתקבלת. ועדת הערר תקיים דיון נוסף בעניינם של העותרים. דיון זה יהיה מצומצם לנושא התנאי שהוסיפה להחלטת הוועדה המקומית בדבר סגירת הברים בשעה 24:00. קודם למתן החלטתה תקיים ועדת הערר סיור ותקבל לידיה דו"ח מאת הוועדה המקומית, כמפורט לעיל בפסקה 11. ככל שיוגש ערעור על החלטת ועדת הערר, יובא הערעור בפניי." בפסקה 11 לפסק הדין נכתב לעניין זה: "ע ל ועדת הערר לקיים איפוא סיור חוזר בשעות הפעילות של הברים ולתעד אותו בפרוטוקול מפורט. כמו כן לועדה המקומית להגיש לועדת הערר את הדו"ח שהתבקשה להגיש עבורה באופן שיאפשר לועדת הערר לבחון את המצב בנוגע ליתר העסקים הדומים ברחוב הרצל. ככל שיוגשו לועדת הערר דוח"ות אקוסטיים יש לתת עליהם את הדעת." בהתאם, סיירה וועדת הערר פעמיים בבניין בשעות הלילה, פעם אחת ללא ידיעת הצדדים ופעם שניה בתאום עם שניהם. הסיור הראשון נערך ביום 19/3/13 ובמסגרתו נמצא כדלקמן: בבניין קיימים 4 פאבים פועלים. בשעת הסיור, פאב האטמוס ריק ברובו הדלת פתוחה ומוסיקה נשמעת היטב בחוץ, התקהלות של כ - 8 אנשים בחוץ ומאבטח. פאב הברזייה בקומה א' בתפוסה של כ - 25 אחוז, מספר קטן של מבלים בחוץ, אין אבטחה. פאב 203 מבלים רבים בחוץ, מוסיקה חזקה. בגן הציבורי הסמוך מצויים צעירים בודדים שותים ומדברים. בתוך הבניין האינטרקום פרוץ והכניסה לחדר המדרגות חופשית, קיים ריח חריף של שתן בכניסה לבניין, בתוך חדר המדרגות בחלק האחורי של הדירות אשר אינו פונה לרחוב, נשמעת מוסיקה מהפאבים וכן רעש נוסף, מורגשים באסים. הואיל ומדובר בסיור שנערך ללא הצדדים לא נכנסנו לדירות. ביום 30/5/13 נערך סיור נוסף בנוכחות הצדדים ובמסגרתו נמצא כדלקמן: בבניין 4 הפאבים נושא העררים וכן פאב 5 שפועל ללא היתר/רישיון במרתף. אטמוס בר - 2 קומות בקומה 1 מבלים רבים, קומה 2 מבלים רבים רוקדים בווליום גבוה יותר. בפאב 203 מבלים רבים. בפאב לה מורס - מבלים רבים מוזיקה שקטה יותר. בברזיה מבלים רבים שולחנות ביליארד אין ריקודים. בחדר המדרגות נשמעה מוזיקה בווליום נמוך מהביקור הקודם. לא מורגשים באסים. בדירות גרינברג ושפיר נשמע רעש הרחוב, אנשים ומכוניות, לא נשמעת בבירור מוזיקה מהפאבים. לטענתם במשך 3 ימים לא מופעלת מערכת ההגברה במלוא חוזקה כפי שנעשה בד"כ. מחוץ לפאבים התקהלות של למעלה מ - 20 איש (מעשנים/מבלים). הכניסה לבניין טופלה וריחות השתן מותנו ביחס לסיור הקודם. תפריטי הפאבים אינם כוללים אוכל מטוגן, אלא כוללים טוסטים, סנדוויצ'ים וכיו"ב. הוצגו בפני חברי הוועדה אמצעים אקוסטיים בהם נקטו בעלי הפאבים לרבות תקרת גבס בשכבה מבודדת, קפיצים לרמקולים, גומי בתחתית לשולחנות וכיו"ב. בגן הציבורי הסמוך 2-3 בני נוער. לאור האמור ובהתייחס למצוות בית המשפט לערוך דיפרנציאציה בין הרעשים הנובעים מכל אחד מבתי העסק החליטה ועדת הערר למנות מומחה סביבה בתיק מטעמה כמפורט בהחלטת הביניים מיום 29/5/13. ועדת הערר קבעה כיב שלב זה יישאו בשכר טרחת המומחה המשיבים והעוררים בחלקים שווים וכי הדבר יובא במסגרת החלטה סופית בתיק ופסיקת הוצאות. דא עקא שהעוררים לא הסכימו לשאת בחלקם גם לא באופן זמני ולאחר דין ודברים ארוך שנמשך חודשים ארוכים ננקט הליך חריג במסגרתו מונה מומחה אקוסטי אשר בהוצאותיו נשאה המדינה. המומחה נתן את חוות דעתו ב - 14/5/14 ובמסגרתו הגיע למסקנות כדלקמן: "רעש מוזיקה הנישא במבנה - רעש זה נגרם כתוצאה ממערכות הגברת הקול בפאבים הגורמות לתנודות המועברות מהרמקולים של מערכות הקול לקירות מבנה הפאב ומשם, באמצעות מעבר דרך רעידות הקיר, לרעש המוקרן על ידי הקירות בתוך הדירה. רעש זה הינו המטריד ביותר מבין רכיבי הרעשים בשל עובדת היותו בלתי ניתן למניעה במקבל הרעש - בדירת המגורים שכן סגירת חלונות ו/או דלתות בדירה אינן מפחיתות רעש זה. בנוסף רעש זה הינו רעש נושא מסר - ניתן להבחין במוזיקה - ולסוג רעש כזה קשה יותר, לנו כבני אדם,להתרגל או ולהתעלם ממנו. מקור רעש זה ניתן לבקרה ושליטה מלאה של בעלי הפאבים באמצעות שליטה על עוצמת הרעש, תכולתו הספקטראלית ואופן חיבור הרמקולים למבנה. רעש מוזיקה הנישא באוויר - רעש זה נגרם גם הוא כתוצאה ממערכות ההגברה בפאבים. מניעת רעש זה הינה באמצעות שליטה על רמות הרעש המושמע וכן באמצעות הפחתת הרעש של החלונות והדלתות של הפאבים. נציין כי סגירת חלונות הדירות תפחית גם היא רעש זה אולם קשה לדרוש מדיירי הדירות לשהות בדירתם עם חלונות מוגפים. רעש המבקרים השוהים בפאב - רעש מהמבלים בתוך הפאב. גם מניעת רעש זה הינה באמצעות חלונות ודלתות של הפאבים. רעש תזוזת רהיטים בפאבים - רעש זה, כתוצאה מתזוזת כסאות, שולחנות ומשחק על שולחן ביליארד עובר דרך רכיבי המבנה בדומה לרעש הנגרם כתוצאה ממערכות הגברת הקול בפאבים. רעש מבקרי הפאבים מחוץ לפאב - רעש מהמבלים ברחוב, לפני הכניסה לפאב, אחרי היציאה ממנו ובזמן בו הם מעשנים בחוץ. מקור רעש זה ניתן לשליטה מוגבלת בלבד על ידי בעלי הפאבים. נציין כי ברחוב מקומות בילוי נוספים והעוברים והשבים בקרבת הפאבים אינם בהכרח לקוחות הפאבים נשוא דו"ח זה. מסקנה ראשונה, שעולה מתוך הסיורים שלי במקום וניתוח תוצאות מדידות הרעש, היא שניתן לקיים את הפעילות בפאבים ללא גרימת מטרד רעש לדיירים. מסקנה זו מבוססת בין היתר על הצהרות דיירי הבית לפיהן, בימים בהם שהיתי במקום, לא נגרם כל מטרד. זאת למרות שהפאבים עבדו, לדברי בעלי הפאבים, באותם ימים באופן שגרתי ומלא. מסקנה שניה היא, שבהתאם לתוצאות המדידות, נמצאו מספר כשלים בבידוד רעשי הפאבים ובשל כך תתכן גרימת מטרד פוטנציאלי לדירי הבתים - מטרד שכאמור לא הייתי נוכח בו באופן ישיר בסיורים. המלצות לסיכום הנושא, להלן המלצותיי המתייחסות לפאבים: יש לוודא כי כל רכיבי מערכת הגברת הקול המשדרים רעש ינותקו מכל חיבור קשיח לקירות ותקרות המבנה. אציין כי בפאבים הברזיה ואטמוס הרמקולים אכן מנותקים מהמבנה. בשני הפאבים האחרים יש לתלות את הרמקולים באופן גמיש על גבי הקירות. יש להגביל את תכולת התדירויות הנמוכות הניתנות להשמעה במערכות הקול. ניתן ליישם המלצה זו באמצעות קביעת גודל הרמקולים והספקם בתדירויות הנמוכות (הבאסים בלשון העם). יש להתקין התקן מד רעש רעש [כהגדרתו ב"תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006"] על גבי מערכות הגברת הקול של כל הפאבים. התקני מד הרעש יכוונו על ידי יועץ אקוסטי לרמה שאינה עולה על 85 דציבל. יש לחייב את כל הפאבים לעבוד כשכל דלתותיהם (למעט בכניסת ויציאת מבלים) וחלונותיהם סגורים. יש להתקין על גבי כל הכיסאות והשולחנות בפאבים רפידות שיפחיתו את רעש גרירתם והזזתם על ריצפת הפאב. בנוסף, יש להתקין מתחת לשולחן הביליארד אמצעים לשיכוך רעידות. יש להטיל על בעלי הפאבים חובה ואחריות להבטיח כי שהשומרים, הנמצאים בפתחו של כל פאב ידאגו לכך שהמבלים ישמרו על השקט כשהם נמצאים מחוץ לפאב. יש לקבוע שעה שבה כל הפאבים ייסגרו לכניסת מבלים לפאב - אני הייתי מציע את השעה 01:30. תוגבל השעה בה לא יוציאו יותר אוכל או משקאות למבלים - הצעתי לשעה 02:00, בשעה זו תופחת עוצמת המוזיקה ב-5 דציבל מהעוצמה שבסעיף ג' לעיל או מהעוצמה אותה ייקבע היועץ האקוסטי שיכוון את התקן מד-רעש. יש לקבוע את השעה בו יסגור סופית הפאב את דלתותיו - הצעתי לשעה 02:30. יש להתקין מנגנון בקרה שיבטיח כי המלצות אלו ייושמו לאורך זמן. יש ליישם את ההנחיות הנ"ל באמצעות יועץ אקוסטי מומחה שיפקח, לאורך זמן, על ביצוע ההנחיות. על פי הערכתי המקצועית, שמירה על קיום המלצות אלו תאפשר הפעלה של הפאבים ללא יצירת מטרד אקוסטי לדירי הבניין. במאמר מוסגר אציין כי חלק מהמלצות אלו מקבל ביטוי, בצורה כזו או אחרת, בדוחות האקוסטיים שהוכנו עבור הפאבים אולם לא כולן יושמו בפועל." יש לציין כי גם מהתרשמותנו, לא נוכחנו במטרד רעש בדירות הדיירים בעת ביקורנו וכן התרשמנו כי נקיטת אמצעים סבירים על ידי בעלי הפאבים עשויה להקטין את השפעת העסקים הנ"ל על איכות מגוריהם של העוררים. כן יש לציין כי במהלך הדברים נסגר בר 203, אשר בו הן בסיורי הועדה והן כעולה מדו"ח המומחה בילו חלק מהאורחים גם בחוץ, עקב דלת שהיתה תמיד פתוחה. במצב דברים זה ובכפוף ליישום מסקנות דו"ח המומחה איננו רואים להגביל את שעות הפעילות מעבר למגבלות הקבועות בחוקי עזר לרישוי עסקים. יחד עם זאת על פי הדו"ח והמסקנות יש לקבוע יועץ אקוסטי מומחה שיפקח לאורך זמן על ביצוע ההנחיות כחלק מתנאי ההיתר, היועץ יבקר לפחות פעם בחודש בשלושת העסקים ויבדוק את יישום המלצות מומחה ועדת הערר. בשולי הדברים נעיר כי לטעמנו לא ייתכן כי הימשכות ההליך (אשר נבעה בעיקרה מהתנהלות הצדדים) "תזכה" את המשיבים (העותרים) בתקופה ארוכה מזו שאושרה מלכתחילה על ידי הועדה המקומית, במסגרת ההחלטה עליה הגישו העוררים את הערר, ולפיכך יש להביא בחשבון התקופה את פרק הזמן מיום קבלת החלטת הועדה המקומית. כל פרשנות אחרת תוציא חוטא נשכר שכן ברי כי במהלך התקופה הזו פעלו הפאבים ללא היתר לשימוש חורג. זאת ועוד, התקופה הקרובה עשויה להוות אבן בוחן יעילה לועדה המקומית על מנת להכריע אם להאריך את השימוש החורג בתקופה נוספת, ככל שתוגש בקשה כזו. סיכומם של דברים אנו מאמצים את מסקנות דו"ח החוקר ומסירים את מגבלת השעה שהושמה בהחלטת ועדת הערר במקור, בכפוף ליישום דו"ח החוקר וקריאת מסקנותיו כתנאים בהיתר. מטרד רעש