ערר לדחות התנגדות לבקשה של שכן להיתר שינויים

ערר לדחות את התנגדותו של העורר, לבקשתו של שכנו להיתר שינויים, במקרקעין הידועים כחלקה 383 בחלקה 8274 ברח' ז'ילבר פייר 21 בנתניה (להלן: "המקרקעין"). העורר טוען לחריגות בבקשה, בנושאים הבאים: העדר חניות בכמות מספקת, התנגדות לתוספת אחוזי בנייה, נוכח העדר החניות, חריגה מגבול מגרש דרומי, חריגה בקו בניין קדמי, חריגה בקו בניין אחורי וחריגה בקו בניין צידי-מערבי - הכול בסטייה ניכרת, כהגדרתה בדין. צדדים אלו ביקרו בוועדת הערר, כמו גם בערכאות האחרות, פעמים מספר, בנוגע לבתיהם שבמקרקעין נשוא הערר. דומה כי מדובר בסכסוך שכנים, אשר לא נפתר במהלך 4 השנים האחרונות, ואנו תקווה כי תיפתר בעתיד. בתגובה לטענות העורר, הודיעה הוועדה המקומית כי נפלה טעות בהחלטתה, שכן במסגרת הדיון החוזר שנערך במשרדיה, לא הובאו בסדר היום הערות הגורמים המקצועיים לבקשה, ולפיכך, נדחתה ההתנגדות והבקשה אושרה כפי שהיא. הוועדה המקומית רואה קושי בנושא החריגה מקו הבניין הקדמי, ולעניין החניות, מבקשת לבדוק הנושא שוב. המשיב, מצידו, טוען כי קו הבניין הקדמי לא סוטה מקו הבניין לכל הבתים באותה שורה, כי תכנן חניות בכמות מספקת (3) ל-3 דירות, כמבוקש, וכי אין ממש בהתנגדות שכנו. נוכח עמדת הוועדה המקומית, אנו רואים להחזיר הדיון לוועדה המקומית, שתדון בבקשה, שתתואר במסגרת גיליון אחד ותכלול את כל האלמנטים המחויבים. הוועדה המקומית תדון, בין היתר, בעניינים הבאים: הוועדה המקומית תתייחס לנושא חריגה מקו בניין קדמי ותבחן זאת גם ביחס לבתים האחרים באותה שורה, לרבות בית העורר. הוועדה המקומית תדון בנושא, לאחר קבלת דוח פיקוח עדכני (למיטב הבנתנו, דוח הפיקוח האחרון נערך בשנת 2010 , ואינו מספק לשם דיון בוועדה המקומית). דו"ח הפיקוח יתייחס גם לבניה שערך העורר כגבול בין הבתים והגדר. הוועדה המקומית תיתן דעתה על מס' היחידות המבוקש ועל תקן החניה, ומילויו, במסגרת הבקשה. הוועדה המקומית תתייחס לנושא המחסנים המבוקשים וגודלם, ביחס להוראות המותרות. הבקשה, ובה פירוט כל הנושאים, יוגשו לוועדה המקומית ולעורר תוך 14 ימים מהיום, והדיון בוועדה המקומית יתקיים תוך 30 יום מהיום בו תוגש הבקשה, ויזומנו אליו שני הצדדים. שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה שתתקבל. עררהיתר שינויים (תכנון ובניה)בניה