ערר היתר להקמת מתקן שידור קטן כולל תורן

ערר היתר להקמת מתקן שידור קטן כולל תורן בגובה של 5.5 מ', במקרקעין הידועים כחלקה 118 בגוש 3927 בשדרות מנחם בגין 4 בראשל"צ, (להלן:"המקרקעין") במקרקעין בנוי בניין מסחרי, ועל גג הבניין מתקני שידור של חברות מתחרות אם כי בגובה נמוך יותר. הועדה המקומית נימקה את החלטתה כדלקמן: "לסרב לבקשה המתקן המבוקש סמוך מאוד למבנה מגורים." לטעמה של הועדה המקומית תקנה 16 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970, אשר מסמיכה אותה ליתן היתר או לסרב לתיתו בין היתר במפגעים סביבתיים שונים בתחומה, ובהם גם סמיכות של מתקני השידור למבנה מגורים המצויים באזור. דיון והכרעה בתי המשפט וועדות הערר קבעו לא אחת כי: "הגם שהסוגיה הבריאותית עולה לפרקים בתודעה הציבורית , מדי פעם נבחנות גישות חדשות, ומשתנה האקלים הציבורי, טרם ראתה המועצה הארצית או הממשלה צורך לשנות את הוראות התכנית על פיהן הממונה על הקרינה הינו האחראי הבלעדי על חישוב טווחי בטיחות, וזאת על פי פרק ג' לתכנית. העוררת הציגה אישורו של הממונה, וליתר דיוק, היתר הקמה למקור קרינה מוקד שידור חברת פרטנר מס' NS/3212/H במחלף פולג וזאת בהתבסס על דו"ח הערכת רמות חשיפה עדכני (מיום 12/4/2011). במצב דברים זה ובהתחשב בהוראות הדין אין מוסדות התכנון רשאים לסרב מטעמים בריאותיים של חשיפה לקרינה לבקשה. לעניין זה אנו מפנים למשל ערר (בת ים) 5359/02 עובדי דואר בת ים ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה בת ים ואח' שם נקבע כדלקמן: "ועדת הערר היא מוסד תכנון וככזה יש לה כלים וסמכויות להכריע בשאלות תכנוניות המוצגות בפניה. כאשר מועלות בפני ועדת הערר טענות המבוססות על חשש מקרינה, אין בידי ועדת הערר יכולת מקצועית להתמודד עימן והיא אינה מוסמכת או מסוגלת להכריע בהן. לפי תמ"א 36 הגורם המקצועי האחראי לבדיקות הקרינה הוא הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד לאיכות הסביבה. במסגרת הוראות התמ"א נקבעו הוראות מפורטות בנושא טווחי בטיחות לבריאות הציבור, למכשור רפואי ועוד, וכן נקבעו האישורים הדרושים בתנאי למתן היתר. בין אישורים אלה - אישור בכתב של הממונה על הקרינה לעמידת המתקן המבוקש בטווחי הבטיחות. משניתן אישור הממונה כאמור, אין מקום להטיל בו דופי, ולמוסדות התכנון אין ממילא כלים מקצועיים לבחון את החלטות הממונה." כן נפנה לעת"מ 1211/01 סלקום ישראל בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ואח', בו נקבע כי: "אין גוף כועדה המקומית יכול להיזון מהלכי רוח בציבור שאינם נשענים על תשתית עובדתית." וכן ערר 46/07 פרטנר תקשורת בע"מ נ' הועדה המקומית לתו"ב יהוד, קבעה ועדת הערר את הדברים הבאים, היפים לענייננו: "עצם מציאותם של מגורים, לא כן שכן מגורים מתוכננים בסמיכות לאתר, אינו מעלה ואינו מוריד, שכן אינה סיבה לדחייתה של בקשה תואמת תמ"א..." סיכומם של דברים משניתן אישורו של הממונה על הקרינה בנושא הבריאותי, איננו רואים מנדט על בסיס התשתית הסטטוטורית הקיימת להוסיף ולהתערב בנושא זה." ר' ערר 147/11 חב' פרטנר תקשורת נ' הוועדה המקומית לתו"ב חוף השרון. כך גם במקרה דנן והדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה כי על גג אותו בניין ממש קיימים שני מתקנים של מתחרים בהיתר. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל, וההיתר יוצא בכפוף לעמידת העוררת בדרישות העיצוביות של הועדה המקומית כפי שיפורטו בתוך 14 יום מיום קבלת החלטה זו. הקמת מתקן שידורהיתר הקמהאנטנות סלולריותערר