ערר הרחבת מרפסת במקרקעין

ערר הרחבת מרפסת במקרקעין הידועים כחלקה 58 בגוש 10768, ברחוב כספרי 25 בחיפה עסקינן בבניין משותף ובו 5 קומות כאשר הבניין "עטוף" בקורות אשר בחלקם משולבות מרפסות. כך, משולבת בקומה העליונה, בדירת העוררים מרפסת מזרחית , בדירה שמנגד באותה קומה משולבת מרפסת מערבית, בקומה שמתחת קיימת, (שלא מתחת למרפסת המערבית בקומה האחרונה ) מרפסת נוספת ובדירה שמתחת לדירת העוררים לא קיימת מרפסת. באותה קומה, מתגוררים המשיבים. העוררים ביקשו להרחיב את המרפסת (מעל דירת המשיבים ) , באופן שתשתרע על כל החזית של דירתם (מחצית מחזית הבניין), המשיבים טוענים כי הרחבה כזו תצל על דירתם הפונה דרומה בחזית הרלוונטית (דרומית), כך שזאת תוחשך ואיכות חייהם תיפגע. סעיף 2(ב) להוראות המעבר שנקבעו עם ביטול תקנה 4 (ח) לתקנות התו"ב (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים התשנ"ב 1992) קובע כדלקמן: "בבניה לפי היתר שניתן או שהוחלט לתתו לפני יום התחילה, ובבניה על פי היתר מכוח תכנית שהופקדה או תופקד עד יום ט"ו בטבת התש"ע ( 1 בינואר 2010), יחולו על מרפסות הבולטות מקירותיו החיצוניים של הבניין (בתקנת משנה זו - גזוזטרה), הוראות מיוחדות אלה: גזוזטרה ששטחה עד 14 מטרים רבועים לא תבוא במניין השטח המותר לבניה, ובלבד ששטחן הכולל של כל הגזוזטרות בבניין לא יעלה על 12 מטרים רבועים כפול מספר הדירות בבניין; עלה שטחן של גזוזטרות כלשהן על האמור בפסקה (1), יבוא השטח העודף במניין השטח העיקרי המותר לבנייה; גג בלתי מקורה של קומה בבית מדורג או מרפסת בלתי מקורה בחצר שאליהם יש גישה ישירה מדירה, לא ייראו כמרפסת או גזוזטרה לעניין תקנה זו; לעניין תקנת משנה זו, "דירה" - כמשמעותה בסעיף 145 (א)(2) לחוק. הרציונל העומד בבסיסן של הוראות אלה הוא עידוד האפשרות לתוספת שטח פתוח ומקורה לבתי המגורים וזאת מתוך תפיסה ירוקה הנוגעת למיזוגם של הבתים, לבריאותם של הדרים בהם, ולרווחת הכלל. המטרה הנוספת הינה מיגורן של "המרפסות הקופצות" , שהינן פרי של הדין הקודם בנוגע לחישוב שטחים. מקום בו עסקינן בדירה הכוללת מרפסת קיימת היוצאת מחדר המגורים, והבקשה הינה להרחבתה כך שתאפשר רווחה גם בחדרים נוספים בדירה, כאשר מנגד , החזית העיקרית של הדירות פונה דרומה והשלכות ההרחבה על הדירה שמתחת הינן "דרמטיות", אנו סבורים כי נוסחת האיזון הראויה מחייבת הגשתה של בקשה הכוללת בינוי דומה בכלל הבניין ולכל הפחות בעמודת דירות שלמה. במידה וניתן להגיע להסכמה כזו אין מניעה לאפשר ההרחבה. אגב אורחא נעיר כי בהערות שנשמעו רק בדיון שבפנינו בנוגע לנימוקים ארכיטקטוניים כנגד המרפסת או הרחבתה לא מצאנו ממש. המרפסות שתוכננה לא תסטנה מקונטור הבניין הקיים (לא כל שכן מקו הבניין ), ובמידה ותתוכננה באופן אחיד, תוך הריסת תוספות לא מקוריות לבניין (הפרגולה המצויה מעל מרפסת העוררים כיום), אנו סבורים כי ישתלבו בצורה נכונה, אדריכלית בבניין ולא יגרמו כל נזק בהיבט זה. סיכומם של דברים, העוררים יוכלו להגיש בקשה להיתר להרחבת המרפסת ובלבד שתכלול לכל הפחות גם את המרפסות בשתי הקומות מתחת בהסכמתם ובנוסף לאמור, הערר נדחה. מקרקעיןמרפסתערר