עקרונות במתן סעדים זמניים

העקרונות במתן סעדים זמניים : עיקר תכליתם של צווי מניעה זמניים, במשפט הישראלי, כגון הוא לשמור, כל עוד תלויה בבית המשפט תביעה בנדון, על מצב הדברים כפי שהוא היה קיים בעת הגשת התביעה, אין בית המשפט מרשה לאחד מבעלי הדין להביא שינויים במצב ההוא אשר עלול להיות בהם משום השפעה עניינית, כלכלית או משפטית על הדיון בתובענה או על תוצאותיו. הכלל הוא, כי שעה שערכאה שיפוטית נזקקת לשאלה אם ליתן סעד זמני כגון צו מניעה, השאלה הראשונה היא, אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה. הצידוק לכך נעוץ לעיתים בדחיפות הנסיבות, אך לעיתים קרובות יותר הצורך לשמור על מצב קיים שאם יחול בו שינוי עד לגמר הדיון עלול התובע לקפח את זכותו. סעד זמני