התיישנות תביעה על סכום קצוב

א. מבוא: התובע הינו תאגיד בנקאי המנהל עסקי בנקאות בישראל. מר מיכאל ברק היה לקוחו של התובע וניהל אצלו חשבון. המבקש ערב לחיובים של מר ברק כלפי התובע. לית מאן דפליג כי המבקש ואחרים ערבו כל אחד עד לסכום אחר לחובותיו של מר ברק כלפי המשיב. המשיב ניסה לגבות מן החייב העיקרי, ברק, את החוב זמן רב לפני הגשת התובענה. מפאת סכומה ובהתאם להוראות תיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל הוגשה התובענה כתובענה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל. המבקש התנגד לתובענה, במסגרת הבקשה שלפני. ביום 31.5.06 התקיים דיון בבקשה והמבקש נחקר על תצהירו. ב. טענות ההגנה של המבקש: המבקש טוען כי הוא חתום על כתב ערבות לטובתו של החייב העיקרי בתיק, זאת לשם הבטחת הלוואה של המשיב לחייב. עד היום הגיש המשיב שתי תביעות נפרדות כנגד החייב העיקרי בגין הפרת חוזה. התביעה הראשונה נמחקה מחוסר מעש. לגבי התביעה השנייה, המבקש טוען כי המשיב לא עדכן את המבקש בגין תביעה זו. כמו כן, המשיב לא פנה למבקש ולא עדכן אותו באשר למצב החשבון של החייב המתנהל אצלו וזאת ע"פ דין. בנוסף, המשיב לא מסר כל הודעה בדבר הגשת התביעה הראשונה כנגד החייב. מאחר והמשיב לא צירף את מכתבי הדרישה ששלח לחייב לתשלום הנתבע, וזאת ע"פ המצוין בסעיף 18 למסמך "תנאי האשראי הכלליים", אין המבקש יכול לקבוע אימתי נולדה עילת התביעה אך יחד עם זאת אין ספק כי נולדה לפני יום ה - 19/09/93 ולכן חלה התיישנות על התביעה. בנוסף, המבקש חב כלפי המשיב בחלק שווה כשאר הערבים להלוואה. על כן, טוען המבקש לדחיית בקשת הזוכה לביצוע התביעה על סכום הקצוב ולכל הפחות ליתן לו רשות להתגונן. ג. תובענה על סכום קצוב: ס' 81 א' 2 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 שכותרתו ביצוע תביעה על סכום קצוב: 18א1.1 (א) תביעה שהיא אחת מאלה: (1). תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב; (2). תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק, ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף להוראות סעיף זה, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 50,000 ש"ח ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה (בסעיף זה - תביעה על סכום קצוב). (ב). המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה ישלח לנתבע התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל (בסעיף זה - ההתראה); ההתראה תישלח בדואר רשום. (ג). לא תוגש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל אלא בתום שלושים ימים מיום שהתובע שלח לנתבע את ההתראה; הבקשה תוגש בצירוף כתב התביעה, כל מסמך התומך בתביעה, העתק מההתראה ואישור על משלוחה בדואר רשום לנתבע, וכן העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה (בסעיף זה - בקשה לביצוע תביעה). (ד)(1). הנתבע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע, לרבות התנגדות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף קטן (א), בתוך שלושים ימים מיום המצאת האזהרה לפי הוראות סעיף קטן (ה); להתנגדות יצורף תצהיר לאימות העובדות שביסודה וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות. (2). הוגשה התנגדות, יעכב ראש ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשה ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין. (ה). הוראות סעיף 7 בדבר המצאת אזהרה יחולו על תביעה על סכום קצוב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: (1). על אף האמור בסעיף 7(א) - המועד להגשת התנגדות לבקשה לביצוע התביעה יהיה שלושים ימים מיום המצאת האזהרה; (2). על אף האמור בסעיף 7(ה) - לא יוחל בביצוע תביעה על סכום קצוב אלא לאחר המצאת האזהרה ולאחר שחלפה התקופה שנקבעה בה, לפי הוראות סעיף זה. (ו). נוכח ראש ההוצאה לפועל כי לא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף קטן (א) יעבירה לבית המשפט. מכח סעיף זה, רשאי התובע לפנות במישרין אל לשכת ההוצאה לפועל בתביעה על סכום קצוב. החייב רשאי להתנגד לתביעה בדרך בה מבקשים רשות להתגונן מפני תובענה בסדר דין מקוצר. בשלב הרשות להתגונן אין בית המשפט קובע ממצאים או את אמינות העדים וכל שעל המבקש להוכיח היא הגנה לכאורה או הגנה אפשרית בפני התביעה. וראה "סוגיות בסדר דין אזרחי" מפי כב' השופט גורן בע"מ 310 שם; "בהליך שבו נדונה בקשה לרשות להתגונן, די אם הנתבע מראה הגנה לכאורה; אין בודקים בשלב זה כיצד יצליח להוכיח הגנתו ואין בודקים את טיב ראיותיו". ד. דיון: עדותו של המבקש לא נסתרה בחקירה הנגדית. טענות המבקש עולות כדי הגנה אפשרית בפני התביעה. לענין חלוקת החוב באופן שווה בין הערבים אני סבור שיש לאפשר למבקש לשטוח טענותיו בפני בית המשפט. אמנם, בהתאם להחלטת כב' השופט סובל בבש"א 153704/05 משסכום הערבויות שונה, אין לחלק את החוב באופן שווה, אך תיתכן גם תוצאה שונה לפיה יחולק החוב באופן יחסי לסכום הערבויות השונות. טענת ההתיישנות הינה טענת הגנה טובה לכאורה. התביעות נגד החייב העיקרי הוגשו זמן רב לפני שניתן נגדו צו לכינוס נכסים (המקים את העילה להגשת התביעה נגד הערבים). הטענה שהמשיב לא הודיע למבקש דבר אודות חובותיו של ברק ועל ההליכים שננקטו נגדו לא נסתרה. מחד גיסא, לא נטען דבר מה היה עושה המבקש לו ידע על ההליכים דנן. מאידך גיסא, אין בכך כדי לפטור את המשיב מן החובה המוטלת עליו על פי חוק. יצויין כי בפסק הדין נשוא ת"א 178245/02 קבע בית המשפט שהגיע למסקנה שהגיע בסוגיה זו בנסיבות המיוחדות של המקרה שם החייב העיקרי היה אחיהם של הנתבעים. אף אחד מפסקי הדין אליהם הפנה ב"כ המשיב אינו מהווה הלכה מחייבת. אשר על כן, ולאור האמור לעיל, סבורני כי לפחות בשלב זה של מתן רשות להתגונן יש לאפשר למבקש את יומו בבית המשפט. ניתנת למבקש רשות להתגונן בפני התביעה. תצהירו של המבקש ישמש ככתב הגנתו. המזכירות תקבע מועד לקדם משפט בהתאם ליומנה. הוצאות ההליך בסך של 750 ₪ בצירוף מע"מ כדין בהתאם לתוצאות בהליך העיקרי. תביעה על סכום קצובהתיישנות